Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Arbeidskvardagen

Opningstider:


Sentralbord 53 49 13 00:
Kl. 8 - 15.30

Opningstider Servicetorget:
Dag Stord
(53 49 14 30)
Haugesund
(52 70 26 30)
Måndag 8 - 15.30 8 - 15.30
Tysdag 9.45 - 15.30 8 - 15.30
Onsdag 8 - 15.30 8-9 og 10-15.30
Torsdag 8 - 15.30 8 - 15.30
Fredag 8 - 15.30

8 - 15.30


Ved spørsmål utanfor opningstid - ring sentralbordet på 55 58 58 00 eller bruk nettsidene våre.

Tips! Får du ikkje svar på telefon - send e-post!


Campus Stord:

Undervisningsbygg og kontorbygg er opne:

 • Måndag - fredag: 7.30 - 16
 • Laurdagar og søndagar: Stengt

I ferie og høgtidshelger er det spesielle opningstider.


Campus Haugesund:

Høgskolebyggets hoveddør (karuselldør) er open:

 • Måndag - fredag: 7.30 - 19
  (ferier og høgtider: 8 - 15.30)
 • Laurdagar i forb. med arrangement
 • Søndagar: Stengt

Både Stord og Haugesund:

Studentar og tilsette med nøkkelkort kan benytte høgskulebygga frå 06:30 til 23.00, sju dagar i veka. Det kan vere stengt eller begrensa opningstid i feriar og på høgtidsdagar (sjå eigne oppslag). Høgskulebygga har alarm. Vakt patruljerer bygga.

Arrangement (sjekkliste)

Sjekklista gjeld all bruk av auditorium, klasserom, fellesområde og studentkafé som kjem utanom ordinær undervising (timeplanbasert), som til dømes dagskonferansar, messer, karrieredagar, kveldsarrangement og stands.

Etisk reglement ved høgskolen

All verksemd ved HSH skal vera forankra i humanistiske ideal med fokus på intergritet, likeverd og medverknad. Me skal kjenneteiknast av dialog og ein open kontakt mellom ulike grupper i organisasjonen og samfunnet rundt oss (Strategisk plan).

Fagorganisasjoner ved høgskolen

11 fagorganisasjoner ved høgskolen har drøftings- og forhandlingsrett. Akademikerne ved høgskolen forhandler sammen.

 1. Forskerforbundet (ca 70 medlemmer). Hovedtillitsvalgt: Gisle Kleppe Plasstillitsvalgt Stord: Kirsti Angvik Frugård
 2. Utdanningsforbundet (ca 60 medlemmer) Hovedtillitsvalgt: Elisabeth L. Sørdal
 3. Norsk Tjenestemannslag (NTL) (19 medlemmer). Hovedtillitsvalgt: Svein Erik Wang. Plasstillitsvalgt Haugesund: John Ferkingstad.
 4. Parat (44 medlemmer) Hovedtillitsvalgt: May Britt Sandstå Plasstillitsvalgt: Gro-Mette R. Eikemo (Hgsd) og Jorunn Miljeteig (Stord).
 5. Norsk Sykepleierforbund (NSF) (47 medlemmer). Hovedtillitsvalgt NSF: Reidun Stavland. Plasstillitsvalgt NSF, Haugesund: Målfrid T. Kolnes.

Akademikerne ved HSH forhandler sammen på vegne av 6 fagorganisasjoner. Kontaktperson: Ståle B. Pettersen (Tekna, hovedtillitsvalgt).

Dessuten er følgende fagorganisasjon representert ved HSH: NITO -Norges Ingeniørorganisasjon Tillitsvalgt: Arjen Kraaijeveld

Ferie: 5 eller 6 veker

Arbeidsgjevar pliktar å sørgja for at arbeidstakar blir gitt feriefritid på 25 virkedagar kvart ferieår, jfr. ferielova og hovedtariffavtalen. Arbeidstakar pliktar å avvikla feriefritida kvart år.

Forsikringar

Tilsette ved Høgskolen Stord/Haugesund er medlem i Statens pensjonskasse, som gir medlemmer ei god pensjonsordning, moglegheit for boliglån og forsikring, som gir økonomisk tryggleik ved ulykke eller død.

Gåver/profilartiklar

Profilartiklane ved høgskolen støttar opp om merkevara HSH. Logo-artiklane skal vera av god kvalitet og verd å ta vare på -og dei skal bidra til å gjera høgskolen synleg internt og eksternt.

Medarbeidarsamtale (M.A.S)

Medarbeidarsamtalene er ein viktig samhandlingsarena for leiar og medarbeider. Fokus skal vera på kompetanseutvikling, arbeidsmiljø, arbeidsvilkår og tilrettelegging (Personalpolitisk plan).

Permisjon med og utan løn

Å innvilge søknader om permisjon ligg til arbeidsgjevar sin styringsrett. Adgang til permisjon er hjemla i bestemmelsane i arbeidsmiljølova, og vidare fulgt opp i folketrygdlova eller tariffavtalar.

Personalpolitikk ved høgskolen

Personalpolitisk plan for Høgskolen Stord Haugesund 2010 - 2015 vart vedtatt i høgskolestyret 17.12.2009. Virketida er forlengd ut 2016.

Kompetanseutvikling og arbeidsmiljø skal vera særskilt prioriterte mål i perioden 2010-2015, og leiarutvikling i 2016.

Personalpolitisk plan gir mål og tiltak for 13 område:

Personalpolitisk plan er forankra i Strategisk plan for HSH (2012-2016) og byggjer på Statens personalhandbok, arbeidsmiljølova og hovudavtala.

Reise- og oppholdsbestilling

Reise: Alle kjøp/bestillingar av reisetenester skal først godkjennast av budsjettansvarleg. Ved reise i samband med kurs/konferanse, bruk skjema: Søknad om kurs/utdanning. Reisebestilling skal skje i tråd med Retningsliner for reisebestilling i HSH. Kontakt reisebestillar:

Opphold - vær ute i god tid: Universitets- og høgskolesektoren har avtalar om kjøp av hotelltenester med to hotellkjeder.

Nyttig informasjon

Matbestilling frå studentkafé

Tilsette som bestiller mat til møter og kurs i studentkaféen, må skrive bestillinga på eige skjema og levere kaféen/sende på e-post.

Studentkafé Stord (dir. 1355) og Haugesund (dir. 2879)

Romreservasjon og timeplan

Timeplanen finn du på www.hsh.no/timeplan. Meir informasjon om timeplanen finn du i studentportalen.

Alle reservasjonar av rom må gjerast i systemet TimeEdit.

 • Møterom reserverer du sjølv her
 • Andre rom må reserverast av studenttenester.
 • Dersom du har gjort ein reservasjon som du ønskjer skal visast på informasjonsskjermen, tar du kontakt med studenttenester.

Dersom du treng eit rom du ikkje kan reservere sjølv, må du sende ein e-post med følgjande informasjon:

 • Klokkeslett (fra - til).
 • Antal personar.
 • Kva klasse/studentar reservasjonen skal vera synleg for.
 • Om reservasjonen skal visast på informasjonsskjermen.

Kvar skal eg sende e-posten?

Dersom reservasjonen skal vera synleg for studentane i timeplanen på www.hsh.no/timeplan, sender du ein e-post til:

Dersom reservasjonen ikkje treng å vere synleg for studentane, sender du ein e-post til:

Hugs alltid å melde ifrå dersom eit reservert rom ikkje skal nyttast, slik at andre som treng det kan overta reservasjonen.

Senior

Livsfasepolitikk Tilsette ved HSH opplever trivnad, motivasjon, utvikling og produktivitet i heile si yrkesaktive karriere, blant anna gjennom tilrettelegging og omfordeling av oppgåver tilpassa ulike livsfasar (Personalpolitisk plan).

 • Seniordagar: Tilsette ved høgskolen får 11 seniordagar frå fylte 62 år (8+3), og vidare 3 seniordagar til frå fylte 65 år. I tillegg til dette har tilsette frå 60 år, 6 veker ferie.
 • Seniorkurs: Tilsette ved høgskulen kan delta på seniorkurs frå fylte 60 år.

Nyttige lenker: Nav: Avtalefesta pensjon (AFP) - Arbeidstilsynet om Senior - Norsk pensjon

Sentralbordet ved Høgskolen Stord/Haugesund

Hugs å leggja inn melding om fråver på telefonen slik at sentralbordet kan gi rett informasjon til innringjar (korte og lange fråver).

Visittkort

Alle tilsette kan bestille visittkort. Det er norsk tekst på ei side, og engelsk tekst på den andre sida.

Skjemaet skal sendast til Grethe Lønning Grimsbø som sender bestillinga vidare til trykkeriet.

Fronter

Studentar: Du finn oppdatert informasjon på HVL sine nettsider For studentar

Tilsette: Du finn oppdatert informasjon på HVL sitt intranett Vestibylen:

Kontaktpersonar:

Online hjelp
Klikk på namnet ditt øvst til høgre i Fronter og vel "Hjelp". Klikk deretter på "Kurs" i hjelp-vindauget.

Superbrukergruppa
Svein Ove Lysne er leiar og har det administrativet ansvaret for Fronter. Paul Glenn er nestleiar og har ansvaret for den tekniske utviklinga og koordineringa mot FS-databasen.


Sosiale arrangement

Sosiale arrangement er ein viktig del av velferdstilbodet høgskolen tilbyr dei tilsette.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Sida ble sist oppdatert: 08.09.2017