Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kompetanseutvikling

Interne kurs og program

Kurs, seminar eller program høgskolen set opp for ulike tilsettgrupper for å auka kompetansen innan eit fagområde.

Våren 2017

Kurstilbod ved HSH-biblioteket

Leiarprogram i staten

Leiarutviklingsprogram i staten skal gi auka kompetanse i å vidareutvikle eigen leiarfunksjon basert på Plattform for leiing i staten som regjeringa slutta seg til i 2008. Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 - 2017.

Tilbod om opplæring/utvikling:

Tilbodet om leiarutvikling i Staten er forankra i Stortingsmelding 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap som mellom anna fokuserer på Betre leiarar i staten. Leiarplakaten: God leiing i staten (inkl. PP).

Leiarverktøy

Eksterne kurs og konferansar

Difi har eit særskilt ansvar for kompetanseutvikling i staten

Kurshistorikk

Oversikt over tidlegare interne kurs for tilsette ved høgskolen (2010).

2016

2015

2014 (jan. til des.)

2013 (jan. til des.)

2012 (des. til jan.)

2011 (des. til jan.)

Sida ble sist oppdatert: 06.02.2017