Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Om opphavsrett og publisering i HSH Brage

Publiseringer i Brage reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven), og medfører ingen begrensninger i opphavsmannens enerett til å råde over sitt åndsverk ved å framstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Publisering i Brage forutsetter derfor at forfatter har godkjent dette.

Opphavsretten handler med andre ord om de rettigheter åndsverkets skaper har til sine verk og retten til å bestemme bruken av disse. Opphavsmannen har både økonomiske og ideelle rettigheter. De økonomiske rettighetene er de som gir rett til å råde over verket. De ideelle rettighetene er bl.a. krav på navngivelse og vern mot krenkende gjengivelse, m.v. For innholdet i Brage betyr dette at forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukerne tillatelse til bl.a. å kopiere og sitere fra verket samt videreformidle det til andre. En forutsetning er at navn på forfatter(e) og utgiver oppgis. Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med forfatteren. Med kommersiell bruk forstås her de tilfeller der tredjepart ønsker kommersiell utnyttelse av materialet. Det må heller ikke foretas endringer i verket.

Om vitenskaplige artikler i Brage

Arkivering av artikler innebærer at du som forfatter av en vitenskapelig artikkel kan publisere en kopi av denne i høgskolens åpne publikasjonsarkiv Brage. Siden det her er snakk om åpne arkiv på Internett, blir det også enklere å dele dine forskningsresultater med kolleger. Forskning viser dessuten at artikler som er åpent tilgjengelige på Internett er mer synlige og blir mer sitert (får høyere "impact") enn artikler som kun er tilgjengelige via abonnementstjenester.

For artikler som er publisert av et forlag må godkjenning innhentes fra forlaget før parallellpublisering i Brage. De fleste forlag krever vanligvis at forfattere av vitenskapelige artikler overlater rettigheter for artikkelen til dem. Forfatteren kan med andre ord miste de økonomiske rettighetene til eget verk og må be om tillatelse til å videredistribuere artikkelen, lage opptrykk etc. Et økende fokus på fri tilgang til egen forskning ved institusjonene har medført at de fleste utgivere nå tillater parallellpublisering i institusjonens vitenarkiv, ved at forfatter selv egenarkiverer sine artikler. Imidlertid varierer utgivernes betingelser for dette.

Om opphavsrett og doktorgradsavhandlinger i Brage

Monografi - her har forfatter full opphavsrett i henhold til åndsverksloven og står fritt til å gi tillatelse til publisering av avhandlingen i Brage.

Artikkelbasert - består av et antall artikler og en sammendragsdel. Den siste har forfatter full opphavsrett over og står fritt til å gi tillatelse til publisering i Brage av denne. For artiklene gjelder de samme begrensningene som for egenarkivering av artikler (se over). Det må her innhentes tillatelse fra forlag (og eventuelle medforfattere) før en artikkel kan publiseres i Brage.

Det er generelt et inntrykk at forlagene er mer velvillige i sine betingelser når en artikkel inngår som del av en avhandling, enn når det gjelder frittstående artikler.

Om opphavsrett og publisering av mastergradsoppgaver i Brage

Forfatter har full opphavsrett i henhold til åndsverksloven og står fritt til å gi tillatelse til publisering av avhandlingen i Brage.

Sida ble sist oppdatert: 06.01.2015