Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

HSH-rapporter

2016/4
Simulering som læringsmetode i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen Stord/ Haugesund: En redegjøring fra idé til gjennomføring

I rapporten redegjøres det for simulering som læringsmetode og for hvordan simulering er implementert i hele utdanningsforløpet i bachelorutdanningen samt i videreutdanninger.
Mer info.


2016/3
En videreutdanning tilpasset lokale/regionale behov?: Rapport om utvikling av videreutdanningen i eldre, helse og samfunn ved Høgskolen Stord/Haugesund

Videreutdanningen i eldre, helse og samfunn ved HSH har sammen med kommunene og helseforetaket utviklet et studieprogram tilpasset regionens behov. Denne rapporten beskriver både prosess og resultat og nevner også muligheter for å utvikle relevante studier innen eldreomsorg i den nye Høgskulen på Vestlandet.
Mer info.


2016/2
Can spontaneous Internet activity serve the goals of school?

Artikkel fra forskningsprosjektet "Learning in the 21st Century" (L-21), finansiert av Norges forskningsråd.
Mer info.


2016/1
Omsetjing og tilpassing av MSLQ: IMTE-rapport nr. 1/16

Rapporten skildrar prosedyren for omsetjing og tilpassing av Motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ) til bruk i prosjektet «Improvisation in Teacher Education: Curricula and Practice in Dynamic Interplay (IMTE)» finansiert av Norges forskningsråd.
Mer info.


2015/5
Rapport Dignity Day (verdighetsdag) 14. oktober 2015: Et samarbeid mellom Karmsund videregående skole, Høgskolen Stord/Haugesund og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Helse Fonna-kommunene

Hva betyr verdighet for skoleungdom, voksne studenter og eldre? Hvordan skape en dialog mellom ulike generasjoner om hva verdighet er?
Mer info.


2015/4
Forskning og utviklingsarbeid innan høgskolen - framgangsmåtar: Ei essaysamling om metodetilnærmingar innan førstelektorkvalifisering

Rapporten gir eit innblikk i ulike metodiske utfordringar i arbeid med forskings- og utviklingsarbeid. Dei fleste eksempla handlar om pedagogisk utviklingsarbeid.
Mer info.


2015/3
Sykepleiestudenter reiser: Studentutveksling i sykepleierutdanningen; samhandling, innovative prosesser og utvikling av kulturell kompetanse

Rapporten beskriver erfaringer, utfordringer og refleksjoner fra en prosessen med å etablere høy internasjonal aktivitet i sykepleierutdanningen ved HSH.
Mer info.


2015/2
Ny og supplerende kartlegging av biologisk mangfold i Sunnhordland og Nord-Rogaland 2013 og 2014

Rapporten beskriver nye funn av ulike vekster i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Rapporten gir også en oppsummering av sjeldne og rødlistede arter av sopp.
Mer info.


2015/1
Studiet som kom til studentene: Rapport fra kompetansehevningsprogrammet i eldreomsorg, Finnøy kommune (2013). Et samarbeidsprosjekt mellom Finnøy kommune og Høgskolen Stord/Haugesund

Rapporten beskriver et skreddersydd kompetansehevningsprogram innen eldreomsorg som en kommune bestilte fra en høyskole.
Mer info.


2013/8
Leadership Redundancy in Subsea Operations: Documentation of a Study Utilizing Stimulus Case Interviews

Rapporten drøfter om uformelle lederressurser (leadership redundancy) kan øke evnen til å håndtere uforutsette hendelser i prosedyrestyrte subseaoperasjoner, og gir en detaljert fremstilling av metode og funn. (Revidert utgave, 2015.)
Mer info.


2013/7
Skolefagsundersøkelsen 2011: Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule

Skolefagsundersøkelsen 2011 gir oppdatert kunnskap om ulike sider ved skulefaga kroppsøving, kunst og handverk, mat og helse og musikk slik desse blir praktiserte på barnesteget i den norske grunnskulen.
Mer info. Bestill trykt utg.


2013/6
Tilbod og etterspurnad: Fag i allmennlærarutdanninga og fagbehov i grunnskulen

Denne rapporten, delvis skriven i 1998, tek utgangspunkt i debatten som fylgde publiseringa av NOU 1996:22 Lærerutdanning - mellom krav og ideal.
Mer info.


2013/5
Vitskap og kunnskap i profesjonsutdanningane: Essaysamling frå kurs i vitskapsteori og kunnskapsforståing ved Høgskolen Stord/Haugesund, H-2011/V-2012

Essay frå et breitt spekter av tema og fagfelt, med eksempel på utviklingsprosessar og kunnskapsforståing innafor barneverns-, helse-,
idretts-, lærar- og sosialfag.
Mer info.


2013/4
Praksisutvikling 2011-2012: Samarbeid mellom høgskole og praksisfelt for utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanning

Rapporten gir ei framstilling av praksisutviklingsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling helsefag i 2011-2012.
Mer info.


2013/3
Nye lokaliteter og nye funn av sopp i kulturlandskapet i Sunnhordland og Nord-Rogaland 2011-2012: Oppdatering og status

Rapporten beskriver nærmere 100 nye funn av sjeldne og rødlistede sopp som vokser i gammelt kulturlandskap.
Mer info.


2013/2
Evaluating the Edda Fauna HSE Simulator, Pilot study 1: Establishing familiarization trials and measures

Læringsutbytte ved bruk av simulator for IMR-skipet Edda Fauna.
Mer info.


2013/1
Tospann som veiledningsmodell: Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom Læringsenhet ved Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter og Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling for helsefag, 2010-2012

Samarbeidsprosjekt med mål om å forbedre sykepleierstudenters praksisveiledning.
Mer info.


2011/4
Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB): Prosjektnr. NFR: 187576

Studier av barns aktivitet rundt datamaskinen i barnehagen og de voksnes rolle i forhold til barnas databruk.
Mer info.


2011/3
Praksisutvikling 2010: Samarbeid mellom høgskole og praksisfelt for utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanning

Rapporten gir ei framstilling av praksisutviklingsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling helsefag i 2009-2010.
Mer info.


2011/2
Supplerende kartlegging av kulturlandskap i Sunnhordland 2009-2010: Oppdatering og status

Nyfunn av sopp i kommunene Stord, Fitjar, Sveio og Tysnes, hvor 42 av funnene er rødlistearter, mange i høy truethetskategori.
Mer info.


2011/1
Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning: En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid med høgskolene i Nesna, Telemark og Stord/Haugesund

Utredningen drøfter situasjonen for praktiske og estetiske fag i lys av ny grunnskolelærerutdanning, og i et videre perspektiv.
Mer info.


2010/3
Refleksjonsbaserte lærarmapper som reiskap for utvikling av vurderingskompetanse (RLM): Rapport for prosjektnr. NFR: 182883

Eit skuleutviklings- og forskingsprosjekt med fokus på utvikling av vurderingskompetanse blant lærarar i grunnskulen.
Mer info.


2010/2
Utbreiing, bruk og haldningar til digitale verktøy og spel i norske barnehagar: Resultat frå ei nasjonal spørjeundersøking

Resultata frå ei landsomfattande spørjeundersøking blant barnehagestyrarar om utbreiing, bruk og haldningar knytt til digitale verktøy og PC-spel i norske barnehagar.
Mer info.


2010/1
Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi

Læreres bruk av digitale verktøy på ungdomstrinnet, opplevelse av informasjonsteknologien i undervisningen og meninger om IKTs innvirkning på elevenes læringsresultat.
Mer info. Bestill trykt utg.


2009
Jakta på den verdfulle skatten: Kulturskrinet i Karmøy kommune i eit kvalitetsutviklingsperspektiv

Den kulturell skulesekken. I kva grad er Kulturskrinet integrert i kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling ved skulane i Karmøy kommune?
Mer info. Bestill trykt utg.


2007
Compositional process as discourse and interaction: A study of small group music composition processes in a school context

A study on compositional processes of pupils working in small groups in a public school music context.
Mer info. Bestill trykt utg.


Alle rapporter foreligger i PDF-format.
Trykte publikasjoner bestilles via e-post til bibstord@hsh.no.

Kontaktperson: leder for bibliotektjenester Marianne Tvedt, tlf. 52 70 26 04

Sida ble sist oppdatert: 30.12.2016