Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Retningslinjer for publisering i HSHs skriftserier

Formål
HSHs institusjonsserier skal bidra til å synliggjøre FoU-virksomheten i høgskolen ved å være et supplement og et alternativ i de tilfellene ekstern publisering av ulike grunner ikke er aktuelt.

Innhold
HSH-rapporter: større arbeider av original karakter (rapporter fra avsluttede prosjekter/FoU-aktiviteter og lignende).
HSH-notater: mindre arbeider av original karakter (delrapporter, forrapporter og lignende).

Publisering
Alle HSH-publikasjoner publiseres i elektronisk form. Publisering i trykt form kun i enkeltstående tilfeller.

Praktisk ansvar
Biblioteket ved HSH har ansvar for alt praktisk arbeid ved publisering, både elektronisk og trykt. Biblioteket har også ansvar for å vedlikeholde web-sider om publisering, slik at forfattere og avdelinger lett kan finne informasjonen samlet.

Avlevering av manus
Manuskript og ferdig utfylt sjekkliste sendes elektronisk (manuskript helst i pdf-format) til leder for bibliotektjenester. Alle manuskript skal oppfylle HSHs vedtatte formkrav når det gjelder oppsett, typografi og format.

Kvalitetssikring i fagmiljøene
Rapporter: Manuskript skal være gjennomlest og godkjent av programleder, dekan eller veileder, ev. av person(er) oppnevnt av, eller klarert med, en av disse.
Arbeidsnotater: Manuskript skal være gjennomlest og godkjent av prosjektleder eller programleder.

Kvalitetssikring ved biblioteket
Biblioteket sikrer at godkjente manus publiseres etter godkjente retningslinjer. Biblioteket har også ansvaret for følgende:
- Forside
- Tittelside
- Kolofon (tittelsidens bakside)
- Bakside

Eiendomsrett/opphavsrett/copyright
Forfatteren beholder opphavsretten til publisert materiale. Publisering i HSH er ikke til hinder for at forfatteren kan publisere arbeidet i papirform eller elektronisk annet sted.

Høgskolen har rett til å publisere materialet fritt. Andre kan fritt kopiere herfra uten at det betales avgift. En forutsetning er at navn på utgiver og forfatter(e) angis, og at kommersiell bruk av verket bare er tillatt etter skriftlig avtale med forfatteren og HSH. Det må ikke foretas endringer i verket.

Trykking og trykkekostnader
Alle kostnader ved trykking bekostes avdelingene. Biblioteket/informasjonskonsulent har ansvaret for kontakt med trykkeri.

Markedsføring
Arbeidene vil bli registrert i Oria og HSH Brage, som kan nås nasjonalt og internasjonalt. Forfatter registrerer selv i Cristin. Nye arbeider skal annonseres via HSH-info.

Oppbevaring
HSH Brage sikrer langtidsoppbevaring av elektroniske publikasjoner. Eksemplarer av alle trykte arbeider skal registreres på hvert av høgskolens avdelingsbibliotek. Trykte publikasjoner skal også pliktavleveres til Najonalbiblioteket.

Spørsmål om retningslinjene kan rettes til:
leder for bibliotektjenester Marianne Tvedt, tlf. 53 49 13 54

Sida ble sist oppdatert: 09.03.2015