Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Rutiner og kvalitetssikring:
Pensumliste-basen

 • Pensumliste-basen ble opprettet i 2002, etter drøftinger i Studiekvalitetsutvalget, og skal være det autoritative stedet for pensumlister i HSH.
 • Basen sikrer korrekte bibliografiske data og god kvalitet på listene, basert på en felles norm for hele høgskolen. Ordningen sikrer også felles retningslinjer m.h.t. tidsfrister o.l.
 • Basen fungerer samtidig som arkiv over pensumlister fra tidligere år.

1. Tidsfrister for innlevering av pensumlister

Høstsemesteret: 1. juni
Vårsemesteret: 15. november
Sommerkurs: 1. mai

De fagansvarlige leverer pensumlister til biblioteket innen fristen for hvert semester.

Listene sendes til eget avdelingsbibliotek:
Haugesund - bibhaug.hsh@hvl.no
Stord - bibstord.hsh@hvl.no

2. Opplysninger pensumlistene skal inneholde

Pensumliste-basen skal inneholde all pensumlitteratur, inkl. kompendier og internettressurser.

Listene biblioteket mottar skal inneholde pensum for hvert fag. Emnekode og ca. antall studenter skal angis, i tillegg til følgende opplysninger:

 • For bøker: forfatter/redaktør, årstall, tittel.
 • For bokutdrag: forfatter/redaktør, årstall, tittel, kapittel/sidetall (f.eks. 15-58).
 • For artikler: forfatter, artikkeltittel, tidsskrift, årstall, årgang, nummer, sidetall.
 • For internettressurser: Tittel og URL.
 • For kompendier av publisert materiale: For alle bidrag i kompendiet skal det gis opplysninger om kilde. Dette inkluderer tittel (ev. både bok- og kapitteltittel), forfatter/redaktør (ev. både bok- og kapittelforfatter) og sidetall.
Merknader av typen "anbefalt litteratur" kan angis, og blir tatt med på listene. Dokumenter som leveres ut kan ha en merknad (f.eks."Kopi", "Legges på Fronter" e.l.).

Merknad ang. begrepet "pensum": Noen studier foretrekker å bruke "anbefalt litteratur" og lignende. Dette tar vi hensyn til ved utformingen av de ulike listene, men velger likevel å kalle basen "Pensumlister".

3. Revisjon av pensumlister

All oppdatering (endringer og suppleringer) av pensumlister må meldes til biblioteket, enten direkte eller via studielederne. Benytt e-post-adressen bibhaug@hsh.no eller bibstord@hsh.no

4. Lenking til pensumliste-basen fra Fronter o.l.

Skal pensumlister legges ut på Fronter eller lignende, må dette gjøres i form av en lenke til pensumliste-basen. Det skal ikke forekomme "konkurrerende" lister.

5. Bibliotekets egne rutiner og tidsfrister

 • Kontrollerer og kvalitetssikrer bibliografiske opplysninger
 • Melder fra til fagansvarlig dersom f.eks. nyere utgave av en pensumbok foreligger
 • Vidererapporter fortløpende til studentbokhandel
 • Publiserer listene på HSH-veven, hvor hvert dokument lenkes til lokal Oria-post, ev. til URL
 • Plikter å ha pensumlistene klare i pensumliste-basen innen studiestart
 • Oppdaterer listene snarest når endringer/suppleringer meldes inn, og gir tilbakemelding til fagansvarlig om at dette er gjort.

Hver enkelt pensumliste skal inneholde følgende felt:

 1. Pensumliste for: Fag
 2. Avdeling
 3. Studieperiode
 4. Den faste formuleringen "Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til studieansvarlig"
 5. Forbehold om mindre endringer. Dato for siste oppdatering legges inn automatisk.
 6. Ev. andre kommentarer


Ansvarlig for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 06.11.2017