Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2017, 1. studieår

Avdeling for helsefag, studiested Stord/Haugesund
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no.
I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.


OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene.

Forbehold om endringer.

SYKSB-/SYKHB 1021: Sykepleie ved grunnleggende behov

Aagaard, H. (2010). Mat og måltider i sykehjem: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Sykepleien Forskning, 1(5), 36-43. Hentet fra http://sykepleien.no/forskning/2010/03/mat-og-maltider-i-sykehjem-en-nasjonal-kartleggingsundersokelse

Fosnes, G., Lydersen, S., & Farup, P. (2011). Effectiveness of laxatives in elderly - a cross sectional study in nursing homes. BMC Geriatrics, 11(1), 76. Hentet fra http://www.biomedcentral.com/1471-2318/11/76

Helsedirektoratet. (2014). Slik gir du hjerte- og lungeredning. Hentet fra https://helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/Forstehjelphjerteoglungeredning/Om-forstehjelp.aspx

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E. & Grimsbø, G. H. (Red.). (2016). Grunnleggende sykepleie 1: Fag og funksjon (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1.

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E. & Grimsbø, G. H. (Red.). (2016). Grunnleggende sykepleie 2: Grunnleggende behov. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 9 - 18.

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E. & Grimsbø, G. H. (Red.). (2016). Grunnleggende sykepleie 3: Pasientfenomener, samfunn og mestring (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 24, kap. 25, kap. 28.

Langøen, A. (Red.). (2012). Sårbehandling og hudpleie. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1 (s. 11-30), kap. 3 (83-137), kap. 4 (139-163).

Mæland, E. & Giske, T. (2015). Den eksistensielle samtalen. Tidsskrift for fag og tro, 35(1), 4-7. (Fronter)

Nedrebø, J.A. (2008). Husk handvask. Sykepleien, 96(18), 84-6. http://dx.doi.org/10.4220/sykepleiens.2008.0022. Tilgjengelig fra https://sykepleien.no/forskning/2008/12/husk-handvask

Nyrønning, S., Vinsnes, A. G. & Seim, A. (2008). Kartlegging av urininkontinensproblematikk på sykehjem. Sykepleien Forskning, 3(4), 196-202. Hentet fra http://sykepleien.no/forskning/2009/03/kartlegging-av-urininkontinensproblematikk-pa-sykehjem

Sortland, K. (2015). Ernæring: Mer enn mat og drikke. (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 2 (s. 19-27), kap. 3 (s. 29-36), kap. 12 (s. 139-152), kap. 14 (s. 165-190).

Stordalen, J. (2015). Smittevern og hygiene: Den usynlige fare. (5. utg). Bergen: Fagbokforlaget
Pensum: kap. 2 (s. 29-47), kap. 4 (s. 71-101), kap. 5 (s. 103-127).

VAR healthcare (elektronisk prosedyreverk over praktiske prosedyrer i sykepleie). Oslo: Cappelen Damm.. Tilgang via Fronter

Anbefalt

Flovik, A. M. (2005). Munnstell. Oslo: Akribe.

Helsedirektoratet. (2012). Kosthåndboken : Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo : Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten

Kirkevold, M., Brodtkorb, K., & Randhoff, A.H. (Red.). (2014). Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Lærdal medical AS. (2008). Mini Anna. HLR dukke med hjertestarter. Kjøpes hos bokhandelen.

Schmidt, H. (2009). Har du tid til det, da? Om åndelig omsorg i sykepleien. Nesttun: Folio forlag.

SYKSB-/SYKHB 1021: Sykepleie, forskning og fagutvikling

Fause, Å., & Michaelsen, A. (2002). Et fag i kamp for livet: Sykepleiefagets historie i Norge. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 86-92 (Digitalt kompendium)

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E. & Grimsbø, G. H. (Red.). (2016). Grunnleggende sykepleie 1: Sykepleiene - fag og funksjon. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 1, Hva er sykepleie? S. 15-28.
Kap. 4, Sykepleie - kunnskapsgrunnlag og kompetanseutvikling. S. 139-192.
Kap. 5. Sykepleierens ansvar og arbeidsområder i helsetjenesten. S. 193-232.
Kap. 8. Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon av sykepleie. S. 337-375

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E. & Grimsbø, G. H. (Red). (2016). Grunnleggende sykepleie 3: Pasientfenomener, samfunn og mestring. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap. 19, Sykepleiefagets teoretiske utvikling - en historisk reise. S. 15-27 og s. 36-39.

Martinsen, K. (2017) Fra diakonisse til robot. Klinisk Sygepleje, 31(1), 20-33. I Fronter.

Mathisen. J. (2006). Sykepleiehistorie: Ideer-mennesker- muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: s.19-32, 37-75 og 93-115 (Digitalt kompendium).

Nortvedt, P. (2016). Omtanke: En innføring i sykepleiens etikk. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap. 2. Begreper, teorier og prinsipper, S. 35-84.
Kap. 3. Ulike refleksjonsmodeller i etikk (SME), S. 128-132.

Schiøtz, A. (2017). Viljen til liv. Oslo: Samlaget.
Pensum: s.328-347 (Digitalt kompendium).

Slettebø, Å. (2013). Sykepleie og etikk. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1. Allmennmoral og yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, S. 13-38.

Wyller, I. (1990). Sykepleiens historie i Norge. Oslo: Gyldendal Norske Forlag.
Pensum: s.17-25 (Digitalt kompendium).

Anbefalt

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Helsebiblioteket (u.å). Kunnskapsbasert praksis. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis.

Helsedirektoratet. (2010). Helsepersonells taushetsplikt: Vern av pasientens integritet i helsepersonells samtaler med pasienten (Rundskriv IS-6/2010). Hentet fra https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsepersonells-taushetsplikt-vern-av-pasientens-integritet-i-helsepersonells-samtaler-med-pasienten

Moen, A., Hellesø, R., & Berge, A. (2008). Sykepleieres journalføring: Dokumentasjon og informasjonshåndtering. Oslo: Akribe.
Pensum: Kap. 1-3.

Norsk sykepleierforbund. (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Oslo: Norsk sykepleierforbund. Hentet fra NSF.

Nortvedt, P. (2016). Omtanke: En innføring i sykepleiens etikk. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk, Pensum: Kap. 1

Vabo, G. (2014). Dokumentasjon i sykepleie. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Damm Akademisk.
Kap 4 (Dokumentasjon i pasientens behandlingsplan) og 8 (Terminologi og klassifikasjonssystem i den elektroniske pasientjournalen)

SYKHB/SYKSB 1021: Samfunnsvitenskapelige fag

Jensen, P., & Ulleberg, I. (2011). Mellom ordene. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1: Kommunikasjon (kompendium).

Molven, O. (2016). Sykepleie og jus (5. utg.). Oslo: Gyldendal juridisk.
Pensum: kap. 1,2,3 og 15

Røkenes, O. H., & Hanssen, P.-H. (2012). Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: Kap. 6 Å forstå den andre, s. 187-192, Kap. 8 Samhandling i yrkesrollen, s. 241-279 (kompendium).

Aktuelle lover og forskrifter:

Forskrift om pasientjournal. (2000). Forskrift om pasientjournal. Hentet 11. juli 2016 fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385

Helsedirektoratet. (2010). Helsepersonells taushetsplikt: Vern av pasientens integritet i helsepersonells samtaler med pasienten (Rundskriv IS-6/2010). Hentet 11. juli 2016 fra https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsepersonells-taushetsplikt-vern-av-pasientens-integritet-i-helsepersonells-samtaler-med-pasienten

Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell m.v. Hentet 11. juli 2016 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html

Sida ble sist oppdatert: 14.11.2017