Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2017, 1. studieår

Avdeling for helsefag, studiested Stord/Haugesund
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.


OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang hjemmefra.
Forbehold om endringer.

SYKSB-/SYKHB 1022: Sykepleie ved spesielle behov innen medisin og kirurgi

Askim, Å., Moser, F., Gustad, L. T., Stene, H., Gundersen, M., Åsvold, B. O., … Solligård, E. (2017). Poor performance of quick-SOFA (qSOFA) score in predicting severe sepsis and mortality - a prospective study of patients admitted with infection to the emergency department. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 25, 56. http://doi.org/10.1186/s13049-017-0399-4. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5466747/

Hansen, E.H. & Hunskår, S. (Red.). (2016). Legevaktarbeid: En innføringsbok for leger og sykepleiere. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Fronter)
Kap 3.2 - Pasientvurderinger og rådgivning i legevaktsentralen s. 136-138
Kap 3.4 - Førstevurdering, triagering og triagesystemer s. 150-156

Haugen, Ø. (Red.). (2014). Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Kap 3.1 - Thoraxtraumer s. 157-167
Kap 3.2 - Abdominaltraumer s. 169-172
Kap 3.3 - Hode- og ansiktstraumer s. 173-182
Kap 3.4 - Bekken- og ekstremitetstraumer s. 183-192
Kap 3.5 - Rygg- og nakketraumer s. 195-205
Kap 3.6 - Sårskader, blødninger og traumatiserte amputasjoner s. 207-212
Kap 3.7 - Brannskader s. 213-220

Holan, S. & Hagtvedt, M.L. (2010). Det nye livet: Svangerskap, fødsel og barseltid. (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. (Fronter)
Pensum: Kap 7 Svangerskapsomsorg s. 83-95
Kap 18 Barseltiden s. 189-198

Stubberud, D.G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.). (2016). Klinisk sykepleie: Bind 1. (5.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 1 - Klinisk sykepleie - funksjon, ansvar og kompetanse s. 17-36
Kap 3 - Sykepleie ved infeksjonssykdommer s. 69-104
Kap 4 - Sykepleie ved lungesykdommer s. 139-179
Kap 6 - Sykepleie ved skader og kirurgiske inngrep i toraks s. 212-227
Kap 7 - Sykepleie ved hjertesykdommer s. 229-273
Kap 8 - Sykepleie ved svikt i blodsirkulasjonen s. 281-305
Kap 9 - Perioperativ og postoperativ sykepleie s. 309-373
Kap 10 - Sykepleie ved smerter s. 381-414
Kap 12 - Sykepleie ved transfusjonsbehandling s. 439-462
Kap 13 - Sykepleie ved sykdommer i mage-tarm-kanalen s. 465-487
Kap 14 - Sykepleie ved sykdommer i galleveier, bukspyttkjertel og lever s. 493-514
Kap 15 - Sykepleie til pasienter med stomi s. 519-526 + s.530-548

Stubberud, D.G., Grønseth, R. & Almås, H. (Red.). (2016). Klinisk sykepleie: Bind 2. (5.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 16 - Ernæring ved sykdom s. 17-48
Kap 18 - Sykepleie ved sykdommer og forstyrrelser i urinveier og mannlige kjønnsorgan s.
93-105
Kap 19 - Sykepleie ved akutt nyreskade og kronisk nyresvikt s. 117-129
Kap 20 - Sykepleie ved gynekologiske lidelser s. 133-134
Kap 21 - Sykepleie ved sykdommer og skader i bevegelsesapparatet s. 169-179 + s.188-203
Kap 23 - Sykepleie ved sykdommer og skader i sentralnervesystemet s. 233-265
Kap 25 - Sykepleie ved hjerneslag s. 303-326
Kap 28 - Generell sykepleie ved kreftsykdommer s. 397-429
Kap 29 - Sykepleie ved brystkreft s. 437-449

VAR Cappelen Damm (2016). VAR Healthcare - versjon 12.1. Tilgang via Fronter

Anbefalt litteratur:

Jarvis, C. (2015). Pocket companion for Physical Examination & Health Assessment. (7. utg.). St. Louis, Mo: Elsevier

Wallin, C.-J. & Thor, J. (2008). SBAR - modell för bättre kommunikasjon mellan vårdpersonal, ineffektiv kommunikasjon bidrar till majoriteten av skador i vården. Läkartidningen, 15(26-27), 1922-25. Hentet fra http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticle.aspx?articleId=9758

SYKSB-/SYKHB 1022: Sykepleie, forskning og fagutvikling (1,5 st.p = 105 sider)

Christoffersen, L., Johannessen, A., Tufte, P. A. & Utne, I. (2015). Forskningsmetode for sykepleierutdanningene. Oslo: Abstrakt forlag.
Pensum: Kap. 1-4 (s.15-51)

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving for studenter. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap. 3 (Hva er metode?) s. 51-61.

Gustin, L.W & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur & Kultur.
Pensum: Katie Erikssons caritativa teori - att lindra lidande. s.71-109. Som PDF i Fronter.

Helsebiblioteket (u.å). Kunnskapsbasert praksis. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis.

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E. & Hjelmeland, G.G. (2016). Grunnleggende sykepleie 3: Pasientfenomener, samfunn og mestring. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap.19 (Kari Martinsens omsorgsfilosofi og etikk) s. 53-64.

Slettebø, Å. (2013). Sykepleie og etikk. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Pensum: kap. 4

Vabo, G. (2014). Dokumentasjon i sykepleie. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Damm Akademisk.
Pensum: kap 5 Den elektroniske pasientjournalen (EPJ). S. 104- 134. Veiledende behandlingsplan og noe om ICNP, som s. 164-166.

Anbefalt litteratur

Norsk sykepleierforbund (2015). Veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ. Hentet fra https://www.nsf.no/vis-artikkel/2512368/17036/Veileder-for-klinisk-dokumentasjon-av-sykepleie-i-EPJ-(2015)

Thidemann, I.-J. (2015). Bacheloroppgaven for sykepleiestudenter: Den lille motivasjonsboken i akademisk oppgaveskriving. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 10 (Valg av metode) s. 76-82.

Vabo, G. (2014). Dokumentasjon i sykepleie. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Damm Akademisk.

SYKSB-/SYKHB 1022: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag - Helsejuss

Molven, O. (2016). Sykepleie og jus (5. utg.). Oslo: Gyldendal juridisk.
Kap 7 - Tilgang og rett til helsehjelp s. 91-100
Kap 14 - Dokumentasjon og journal s. 185-199

Lover og forskrifter: diverse lovverk (uspesifisert sidetall)

Forskrift om pasientjournal (2000). Forskrift om pasientjournal nr 1385. Hentet 18. november 2015 fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385?q=forskrift om pasientjournal

Forskrift om barns opphold på helseinstitusjon. (2000). Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.
Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001201-1217.html

Helsepersonelloven (1999). Lov om helsepersonell. Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html

Legemiddelloven (1992). Lov om legemidler. Hentet 18.november 2015 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-132

Pasient- og brukerrettighetsloven (1999). Lov om pasientrettigheter. Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html

Spesialisthelsetjenesteloven (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten. Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html

Sida ble sist oppdatert: 22.02.2018