Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2016, 2. studieår

Avdeling for helsefag, studiested Stord/Haugesund
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.


OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med HVL studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene.
Forbehold om endringer.

SYKSB-/SYKHB 2023: Sykepleie ved spesielle behov innen kommunehelsetjenesten og psykisk helse

SYKSB-/SYKHB 2023: Kommunehelsetjenesten

Birkeland, A. & Flovik, A. M. (2014). Sykepleie i hjemmet. (2. utg.). Oslo: Akribe.
Pensum: kap. 1 Hjemmesykepleie - definisjon, bakgrunn og rammer
Kap 2: Hjemmesykepleie som fagområde
Kap 3: Pasientens hjem som arbeidsarena
Kap 4: Hygiene og ernæring
Kap 5: Den sosiale situasjonen
Kap 7 : Pasienter med demens
Kap 8 : Å være døende og dø i eget hjem
Kap. 9: Legemiddelhåndteringen
Kap 11: Pårørende og pasientrettigheter
Kap 13: Samarbeid, samhandling og organisering

Bredland, E. L., Linge, O.A. & Vik, K. (2011). Det handler om verdighet og deltakelse: Verdigrunnlag og praksis i rehabiliteringsarbeid. (3. utg). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap. 1 Rehabilitering - en måte å tenke på (Digitalt kompendium)

Dyregrov, A., Dyregrov, K. & Kristensen, P. (2014). Hva vet vi om sorg og komplisert sorg? Hentet 16.05.17 https://psykologisk.no/2014/09/hva-vet-vi-om-sorg-og-komplisert-sorg/

Eg, M., Frederiksen, K., Vamosi, M. & Lorentzen, V. (2017). How family interactions about lifestyle changes affect adolescents' possibilities for maintaining weight loss after a weight-loss intervention: a longitudinal qualitative interview study. Journal of Advanced Nursing, 73(1), 1365-2648. doi: 10.1111/jan.13269. Hentet fra Wiley

Gammersvik, Å. & Larsen, T. (2012). Helsefremmende sykepleie: I teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: Kap 1 Helsefremmende arbeid - ideologier og begrep
Kap 2 Helsebegrepet i helsefremmende arbeid
Kap 5 Helsefremmende arbeid i sykepleie
Kap 6 Eldre sykehuspasienter - helsefremmende tenkning i sykehuset en utfordring for sykepleien
Kap. 9 Empowerment og veiledning/ sykepleierens pedagogiske funksjon i helsefremmende arbeid
Kap 10 Salutogenese som forståelsesramme i psykisk helsearbeid
kap 11 Helsefremming, rehabilitering og brukermedvirkning

Grimsbø, G.H. (2016). Digitale tjenester i pasientomsorgen I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E. Skaug (Red.). Grunnleggende sykepleie 1: Sykepleien: Fag og funksjon. (3. utg., s. 311-332). Oslo: Gyldendal akademisk.

Grønseth, R. & Markestad, T. (2011/2017). Pediatri og pediatrisk sykepleie (3. eller 4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum 4. utg. 2017:
Kap. 2: Psykomotorisk utvikling
Kap. 4: Forebyggende helsearbeid blant barn
Kap. 6: Innleggelse i sykehus
Kap. 7: Kommunikasjon med barn
Kap. 11: Smerter og smertebehandling
Kap. 12: Kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne
Kap. 13: Når barn dør
Anbefalt:
Kap. 8: Å tilfredsstille barn og unges egenomsorgsbehov .
Pensum 3. utg. 2011:
Kap. 1: Sykepleie til barn
Kap. 3: Utvikling
Kap. 5: Forebyggende helsearbeid blant barn
Kap. 6: Innleggelse i sykehus
Kap. 7: Kommunikasjon med barn
Kap. 8: Lek
Kap. 12: Smerter og smertebehandling
Kap. 14: Kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne
Kap. 15: Når barn eller barns nære dør

Helsedirektoratet. (2009, 1.juni). Aktivitetshåndboken. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling
Kap 2. Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet.
Kap 3 Barn og unge

Helsedirektoratet. (2017, 10.februar). Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff A. H. (Red.). (2014). Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Kap 1 Gammel og syk
Kap 6 Pasient og omsorgsforløp
Kap 7 Den gamle pasienten
Kap 8 Den gamles integritet
Kap 10 Kartlegging
Kap 11 Samarbeid med pasient og pårørende
Kap 17 Den akutt syke gamle
Kap 19 Sykepleie i sykehjem
Kap 21 Ernæring, mat og måltider
Kap 24 Bevegelse og aktivitet
Kap 26 Søvn og søvnproblemer
kap 29 Kognitiv svikt og demens
kap 33 Parkinson sykdom
Kap 36 Pleie og omsorg ved livets slutt

Kjellberg, P.K., Kjellberg, J., Ibsen, R., & Christensen, L.T. (2012). Hverdagsrehabilitering i praksis: Erfaringer fra Fredericia 2008-2010. Ergoterapeuten, 55(1), 5-9.
Hentet fra http://www.kora.dk/media/272130/dsi-3333.pdf

Kristoffersen, N.J. (2016). Sykepleierens ansvar og arbeidsområde i helsetjenesten. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E. Skaug. (Red). Grunnleggende sykepleie 1: Sykepleie - fag og funksjon (3. utg., s. 193- 216 + 220 - 221 + 243 - 252). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kvarme, L. G., Aabø, L. S. & Sæteren, B. (2013). «I feel I mean something to someone»: solution-focused brief therapy support groups for bullied schoolchildren. Educational Psychology in Practice, 29(4), 416-431. doi:10.1080/02667363.2013.859569. Hentet fra Taylor & Francis

Langøen, A. (Red.). (2012). Sårbehandling og hudpleie. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 5: s. 200 - 245 og kap 6: s. 286- 310

Larsen, M. (2011). Skolen som arena for helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til psykisk helse hos ungdom. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8(1), 24-32. Hentet fra Idunn

Maindal, H. T. & Vinther-Jensen, K. (2016). Sundhedskompetence (Health literacy) - teori, forskning og praksis. Klinisk sygepleje, 30(1), 3-14. Hentet fra Idunn

Myhre, A. K. (2016). Hvordan se det vi ikke ønsker å se - fysiske og psykososiale symptomer. I K. Mekvik, O. G Lillevik & O. Edvardsen. Vold mot barn. (s. 100-115). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. (Digitalt kompendium)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (2012, 8.mai). Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling. Henta fra https://www.nkvts.no/sites/Barnemishandling/Pages/index.aspx

Norman, T., Sandvin, J. T. & Thommesen, H. (2013). Om rehabilitering: Helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset. Oslo: Kommuneforlaget.
Pensum: Kap 3 (Digitalt kompendium)

Norsk kompetansemiljø for utviklingshemming (2007). Helseoppfølging av mennesker med utviklingshemming. Hentet fra https://naku.no/sites/default/files/Helserapport_0.pdf
Pensum: Kap. 3, 4 og 5.

Rokstad , A. M. M. (2014). Se hvem jeg er: Personsentrert omsorg ved demens. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 1 Å leve med demens
Kap 2 Personsentrert omsorg
Kap 3 Å skape en relasjon
Kap 4 Å møte grunnleggende psykiske behov
Kap 5 Praktisk demensomsorg basert på en utvidet forståelse av demens
Kap 6 Å utvikle en personsentrert pleie kultur

Rosser, M. & Walsh, H. C. (2014). Fundamentals of Palliative Care for Student Nurses. Chichester: Wiley Blackwell.
Pensum: Kap. 2 Holistic care in palliative care (s. 55-90). (Digitalt kompendium)

Rossow, I. & Klepp, K. I. (2017). Rusmiddelforebyggende arbeid. I K. I. Klepp & L. Aarø. (Red.). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Pensum: Kap 7 : Rusmiddelforebyggende arbeid (s. 152 - 163) (Digitalt kompendium)

Stubberud, D. G., Grønseth, R., Almås, H. (Red.). (2016). Klinisk sykepleie: Bind 1. Oslo: Gyldendal akademisk.
kap. 5 Avanserte behandlingstiltak ved alvorlig respirasjonssvikt s. 183-202
kap. 10 Sykepleie ved smerter (kroniske smerter) s .414 - 422

Stubberud, D. G., Grønseth, R., Almås, H. (Red.). (2016). Klinisk sykepleie: Bind 2. Oslo: Gyldendal akademisk.
kap. 17 Sykepleie ved diabetes mellitus s. 51 - 52 + s.63 - 80
Kap 22 Sykepleie ved revmatiske sykdommer (deler av) - (s. 207 - 208 + s 212 - 228)
kap 24 Sykepleie ved nevrologiske sykdommer ( deler av) ( s. 269 - 270 + s. 275 - 278 + s. 281 - 285 + s. 289 -291)
Kap 30 Møte med lidende og døende pasienter - sykepleierens møte med seg selv ( s. 453 - 477 )

Tuntland, H. & Nesse, N.E. (2014). Hverdagsrehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: kap 1: (Digitalt kompendium)

Yingling, C. T., Cotler, K. & Hughes, T. L. (2017). Building nurses' capacity to address health inequities: incorporating lesbian, gay, bisexual and transgender health content in a family nurse practitioner programme. J Clin Nurs. doi:10.1111/jocn.13707. Hentet fra Wiley

Ytterhus, B. (2012). Hva er et pårørende barn? Barn mellom risiko, nytte og en åpen fremtid. I B. Haugland, B. Ytterhus & K. Dyregrov (Red). Barn som pårørende. Oslo: Abstrakt forlag. (Digitalt kompendium)

WHO (1998). Health Promotion Glossary. Hentet fra http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf

Anbefalt

Hofman, B. (2013). Ethical Challenges with Welfare Technology: A Review of the Literatur. Science and Engineering Ethics, 19(2), 389-406. Hentet fra Proquest

Rosser, M. & Walsh, H. C. (2014). Fundamentals of Palliative Care for Student Nurses. Chichester: Wiley Blackwell.

Teige, A. M. & Hedlund, M. (2016). Utfordringer ved helsesøsterrollen i tverrfaglig samarbeid.
Sykepleien forskning, 11(1), 76-83. Hentet fra https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/publication-pdf/16fo1_art._teige_4105.pdf

SYKSB-/SYKHB 2023: Samfunnsvitenskapelige fag

Lode, K. (2016). Mestring. I A. K. T. Heggestad & U. Knutstad. (Red.). Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie: Sykepleieboken 2. (4. utg., s. 40-55). Oslo: Cappelen Damm.

Molven, O. (2016). Sykepleie og jus. (5. utg.). Oslo: Gyldendal juridisk.
Pensum: Kap 7, s 79-88 og 98-106, kap 9, kap 11, 12, 13

Renolen, Å. (2015). Forståelse av mennesker: Innføring i psykologi for helsefag. (2. utg). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: Kap.5 s. 81-121

Anbefalt

Kristoffersen, N.J. (2016). Stress og mestring I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E. Skaug & G.H. Grimsbø. (Red). Grunnleggende sykepleie 3: Pasientfenomener, samfunn og mestring. (3. utg, s. 237-277). Oslo: Gyldendal akademisk.

Lover og forskrifter en forventer at studentene har kjennskap til:

Folkehelseloven (2011). Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Hentet 15. juli 2015 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29

Helsedirektoratet. (2012). Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp. Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere. (KITH rapport 06/08:2012. Versjon 2.1). Hentet fra htpp://kith.no/upload/6653/KITH_R06-08-2012-v2.1-Veiviser-PLO-meldinger.pdf

SYKSB-/SYKHB 2023: Sykepleie ved spesielle behov: Psykisk Helse

Borg , M., Hagard, E. & Karlson,B. (2012). Uten oss går det ikke - pårørendes erfaringer med psykisk krise. Nordisk tidsskrift for Helseforskning, 8(2), 16-29. Tilgjengelig fra http://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2407

Hummelvoll, J.K. (2012). Helt - ikke stykkevis og delt: Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (7.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 16, s. 419-441. (Digitalt kompendium)

Ingeberg, M.H., Tallaksen, D.W. & Eide, B. (2006). Mentale knagger: En innføring i psykisk helsearbeid. Oslo: Akribe.
Pensum :kap. 2 s. 25 - 47
kap. 4 s. 57 - 71
kap. 5 s. 75 - 100
kap. 6 s. 105 - 115
kap. 7 s. 119 - 129
kap. 8 s. 133 - 143
Kap 9 s. 173 - 178
kap. 11 s 198- 212

Iversen, T. (2009). Psykisk førstehjælp I N. Buus (Red.). Psykiatrisk sygepleje. (s. 244 - 259). København: Dansk sykeplejeråd - Nyt Nordisk Forlag Arnold Nusck. (Digitalt kompendium)

Karlson, B & Borg, M. (2013). Psykisk helsearbeid: Humane og sosiale perspektiver og praksiser. Oslo: Gyldendal.
Pensum: s. 64-80. (Digitalt kompendium)

Martinsen, E. W. (2014). Kognitiv terapi og fysisk aktivitet. I Å sette farger på livet (Red). I A. Almvik & L. Borge. (s. 123-42). Bergen: Fagbokforlaget. (Digitalt kompendium)

Moe, T. & Martinsen, E. W. (2011). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid I L. Borge, E.W. Martinsen & Moe, T. (Red.). Psykisk helsearbeid - mer enn medisin og samtaleterapi (s. 76-96). Bergen: Fagbokforlaget. (Digitalt kompendium)

Rovik, A.M. (2011). Selvskading og miljöterapi - Selvskadende pasienters erfaringer med å vaere innlagt i psykiatriske avdelinger. Nordisk Sygeplejeforskning, 1(4), 299-313 Tilgjengelig fra Idunn

Seikkula, J. & Alakare, B. (2015). Åpne samtaler mobiliserer ressurser i familien og pasienten. I D. Ulland, A. B. Thorød & E. Ulland (Red.). Psykisk helse: Nye arenaer, aktører og tilnærminger (s. 161-73.). Oslo: Universitetsforlaget. (Digitalt kompendium)

Skatvedt, A. & Andvif, E. (2014). Betydningen av tid til samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten. Sykepleien forskning, 9(1), 64 - 70 https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/documents/forsknings/1509995.pdf

Skorpen, F., Rehnsfeldt, A., & Thorsen, A. A. (2015). The significance of small things for dignity in psychiatric care. Nursing Ethics, 22(7), 754-764 11p. doi:10.1177/0969733014551376. Hentet fra Cinahl

Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2013). Miljøterapiboken: Mentalisering som holdning og handling. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1 s. 29 - 40 (Digitalt kompendium)

Sorsa, M. Tynne, R. Hartikakainen, A.L & Paavilainen, E. (2006). Childrens`s Views on their own Hospitalization at a child Psychiatric Ward. Vård I Norden, 26(3), 14-18. Tilgjengelig fra Cinahl

Stenhouse, R. (2011). 'They all said you could come and speak to us': patients' expectations and experiences of help on an acute psychiatric inpatient ward. Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing, 18(1), 74-80. doi:10.1111/j.1365-2850.2010.01645.x. Tilgjengelig fra Wiley

Ytrehus, S. (2012). Kommunalt rusarbeid I S. Biong & S. Ytrehus. (Red.). Helsehjelp til personer med rusproblemer (s. 240-264). Oslo: Akribe. (Digitalt kompendium)

Anbefalt

Bergem A.K. (2016). Barn som pårørende i akutt situasjoner. Stavanger: Hertervig Forlag

Barth, T., Børtveit, T., & Prescott, P. (2013). Motiverende intervju. Oslo: Gyldendal.

Folkehelseinstituttet (2015). Psykisk helse hos barn og unge. Hentet fra https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-og-sykdom/psykisk-helse-hos-barn-og-unge/

Fredheim, K.N. (2009). Implementering av kognitiv miljøterapi i akuttpost i psykisk helsevern. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 46(2), 161-167. Hentet fra http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=73063&a=3

Gudde, C. B., Olsø, T. M., Whittington, R., & Vatne, S. (2015). Service users' experiences and views of aggressive situations in mental health care: a systematic review and thematic synthesis of qualitative studies. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 8, 449-462. http://doi.org/10.2147/JMDH.S89486. Hentet fra http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4599636/

Hammer, J., Wilhelmsen, K., Strand, M., & Bruland, G. V. (2013). Kvinner som selvskader opplever bedring ved innleggelse i akutt psykisk helsevern. Sykepleien Forskning, 8(1), 46-52.. Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2013/01/kvinner-som-selvskader-opplever-bedring-ved-innleggelse-i-akutt-psykisk-helsevern

Ivarsson, B. H. (2017). MI - motiverende samtaler: En praktisk håndbok for helse- og sosialsektoren: Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap 15 - 17 s. 73 - 110

Kristiansen, G. H. & Rydheim, S. H. & Thyness, E. M. (Red). (2013). Drøm i våken tilstand. Oslo: Abstrakt forlag. (Erfaringsbasert kunnskap)

Lauveng, A. (2015). Når livet går i stykker, er det livet som må repareres I F. Oterholt & G. B. Haugen Mening og mestring ved psykoselidelser. (s. 68-81). Oslo: Universitetsforlaget.

Lauveng, A. (2006). I morgen var jeg alltid en løve. Oslo: Cappelen (Erfaringsbasert kunnskap)

Moe, A. & Ribe, K. (2007). Selvskadingens dynamikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Paris, J. (2010). Effectiveness of Different Psychotherapy Approaches in the Treatment of Borderline Personality Disorder. Current psychiatry report, 12(1), 56-60. Hentet fra Springer

Simonsen, I-E., (2007). Kognitiv miljøterapi i et erfaringsperspekriv. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 44(11), 1340-1349. Hentet fra http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=32384&a=3

Skoglund, A. & Biong, S. (2012). Sykepleie til personer med opioidavhengighet i somatisk sykehus I S. Biong & S. Ytrehus. (Red.). Helsehjelp til personer med rusproblemer. (s. 186-199). Oslo: Akribe.

Skorpen, F. & Kristoffersen, K. (2006). Korleis vektlegger pasientar og personale ved psykiatriske sjukhus i Norge kva som er god omsorg? Vård i Norden, 26(3), 24-9. Hentet fra HSH Brage

Tenmann, K., Nørbech, N. B., Paulsen, J. & Peel, T.H. (2015). There must be some way out of here. I F. Oterholt, G.B. Haugen (Red.). Mening og mestring ved psykoselidelser. (s. 192-206). Oslo: Universitetsforlaget.

Vatne, S. (2006). Korrigere og anerkjenne: Relasjonens betydning i miljøterapi. Oslo: Gyldendal Akademisk

Vatne , M. & Nåden, D. (2012). Finally it became too much: Experiences and reflections in the aftermath of attempted suicide. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(2), 304-312. Hentet fra Cinahl

Øverland, S. (2006). Selvskading: En praktisk tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget.

Øye, C. & Skorpen, A. (2010). Miljøterapi som kollektivt eller individ retta fenomen? En etnografisk studie av dagliglivet i et psykiatrisk sykehus i individualismenens tidsalder. Vård i Norden, 30(3), 25-30. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/150752

Viktige dokument studenten bør ha kjennskap til:

Folkehelseinstituttet. (2016, 9.mai). Barn, miljø og helse - Risiko- og helsefremmende faktorer. Hentet fra http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Main_6157&Main_6157=7139%3A0%3A25%2C9715

Forskrift om habilitering og rehabilitering (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1256.html

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) (2010). Forskrift om en verdig eldreomsorg. Hentet 15. juli 2015 fra http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-12-1426

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2003). Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030627-0792.html

Forskrift om hjelpemiddelsentralene (1997). Forskrift om hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar. Hentet 18. august 2015 fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-04-15-323

Forskrift om legemiddelhåndtering (2008). Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080403-0320.html

Forskr. om lovbest. sykepleietjeneste (1983). Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste. Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19831123-1779.html

Forskrift for sykehjem (1988). Forskrift om sykehjem og boform for heldøgn omsorg og pleie. Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19881114-0932.html

Forvaltningsloven (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html

Helse- og omsorgsdepartementet (2000). Brukerstyrt personlig assistanse. Hentet fra http://odin.dep.no/asd/norsk/publ/rundskriv/030001-990057/dok-bn.html

Helse- og omsorgstjenesteloven (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Hentet fra http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html

Helsedirektoratet. (2012). Nasjonal faglig retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser. Hentet 1. juni 2015 fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelser

Helsedirektoratet (2015). Nasjonalt handlingsprogram innen palliasjon i kreftomsorgen. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen

Helsedirektoratet (2015). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator

Helsedirektoratet. (2009). Aktivitetshåndboken.
Kap 5 Fysisk aktivitet på resept - FaR. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Documents/Publikasjonsvedlegg/IS-1592-aktivitetshandboken-kapittel-5-fysisk-aktivitet-pa-resept.pdf

Helsedirektoratet (2017). Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Lov om psykisk helsevern (1999). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). Hentet 15. juli 2015 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62

Meld. St. 19 (2014 - 2015). Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/7fe0d990020b4e0fb61f35e1e05c84fe/no/pdfs/stm201420150019000dddpdfs.pdf

Meld. St. 26 (2014-2015). Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/

Meld. St. 29 (2012-2013). Morgendagens omsorg. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/stm201220130029000dddpdfs.pdf

Meld. St. 16 (2010 - 2011). Nasjonal helse- og omsorgsplan. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentetfra http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794

Pasient - og brukerrettighetsloven (1999). Lov om pasientrettigheter. Hentet 15. juli 2015 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html

St.meld. nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen: Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf

SYKSB-/SYKHB 2023: Sykepleie, forskning og fagutvikling

Alvsvåg, H., Førland, O. & Jacobsen, F. F. (2014). Rom for omsorg? Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: Kap. 11 Når autonomien blir den verste fienden for pasienten, s. 194-204.
Kap. 13 Vil du meg noe? Om sårbarhet og travelhet i helsevesenets rom, s. 226-243.

Arman, M., Kahlberg, K. & Ekebergh, M. (Red.). (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.
Pensum: Kap 4 Vårdandets etik, s. 95-110.
Kap 5 Den vårdande relasjonen s 189-194.

Heggestad, A. K. T. (2016). Verdighet som fenomen i sykepleien. I A. K. T. Heggestad & U. Knutstad. (Red.). Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie: Sykepleieboken 2. (4. utg., s. 23-36). Oslo: Cappelen Damm.

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. & Skaug, E. (Red.). (2011). Grunnleggende sykepleie 1: Grunnleggende behov. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 6 Patricia Benner og Judith Wrubels omsorgsfilosofi, s. 258-266.

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E. & Grimsbø, G. H. (Red.). (2016). Grunnleggende sykepleie 1: Sykepleie - fag og funksjon. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 2 Helse og sykdom - utvikling og begreper s. 30-59.
Kap 3 Pasient og sykepleier - verdier og samhandling s. 90-134.

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E. & Grimsbø, G. H. (Red). (2016). Grunnleggende sykepleie 3: Pasientfenomener, samfunn og mestring. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap. 19 Sykepleie med hovedvekt på samhandling, Joyce Travelbee s. 29-36.

Lohne, V. (2016). Håp og håpløshet. I A.K. T Heggestad & U. Knutstad. (Red.) (2016). Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2. (4. utg., s. 110-24). Oslo: Cappelen Damm.

Moser, I. (2015). Behandlingskultur og verdighet i møte med demens I M.S. Holm & S. Husebø. En verdig alderdom (s. 87-99). Bergen: Fagbokforlaget.

Nakrem, S., & Sigurjonsson, J. B. (Red.). Velferdsteknologi i praksis: Perspektiver på teknologi i helse- og omsorgstjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Pensum: Kap. 5. Velferdsteknologi i en helse- og omsorgstjeneste i endring, s. 67-80.
Kap. 7. Etiske perspektiver ved bruk av velferdsteknologi, s. 100-112.

Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stanicke, E. (2010). Psykiatriboken: Sinn - kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap. 4 Psykiatriens historie s. 60-75.

Thidemann, I.-J. (2015). Bacheloroppgaven for sykepleiestudenter: Den lille motivasjonsboken i akademisk oppgaveskriving. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 11, Litteratursøk, s. 83-98

Anbefalt

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dewing, J. (2010). Moments of movement: active learning and practice development. Nurse Education In Practice, 10(1), 22-26. doi:10.1016/j.nepr.2009.02.010. Hentet fra Science direct

Helsebiblioteket (u.å). Kunnskapsbasert praksis. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis.

Helsedirektoratet. (2012). Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp. Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere. (KITH rapport 06/08:2012. Versjon 2.1). Hentet fra: https://nhn.no/oppgaver-og-prosjekter/digital-samhandling/Documents/Veiledere/KITH_R06-08-2012-v2.1-Veiviser-PLO-meldinger.pdf

Jacobson, N. (2009). Dignity violation in health care. Qualitative Health Research, 19(11), 1536-1547 doi:10.1177/1049732309349809. Hentet fra http://qhr.sagepub.com/content/early/2009/09/24/1049732309349809.full.pdf

Martinsen, K. (2017). Fra diakonisse til robot. Klinisk Sygepleje, 31(1), 20-33. DOI: 10.18261/issn.1903-2285-2017-01-03. Hentet fra Idunn

Norsk sykepleieforbund (u.å.). Sykepleierprofesjon i utvikling: eHelse: 2013-2016. Hentet fra https://www.nsf.no/vis-artikkel/1194901/663311/NSF-eHelsestrategi-2013---2016

Norsk sykepleierforbund (2015). Veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ. Hentet fra https://www.nsf.no/vis-artikkel/2512368/663310/Veileder-klinisk-sykepleiedokumentasjon-2015

Støren, I. (2013). Bare søk: Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier. Oslo: Cappelen Damm akademisk.


Sida ble sist oppdatert: 06.12.2017