Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2015, 2. studieår

Avdeling for helsefag, studiested Stord/Haugesund
Studieperiode: 2016/2017

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no
I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.


OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang hjemmefra.
Forbehold om endringer.

Vår 2017

SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag

SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Psykologi

Grönkjær, L. (2013). Nurses' experience of stress and burnout: a literature review. Klinisk Sygepleje, 27(1), 15-25. Hentet fra Idunn

Lunde, L-H. (2017). Myter om aldring: Et psykologisk perspektiv. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap 2 (s 20-37). (Elektronisk kompendium).

Renolen, Å. (2015). Forståelse av mennesker: Innføring i psykologi for helsefag. (2. utg). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap 1, 7, 9 (s 215-234) og 10.

SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Sosiologi/Sosialantropologi/Tverrkulturell forståelse/tverrkulturell kommunikasjon

Berg, R.C., Denison, E. & Fretheim, A. (2010). Factors promoting and hindering the practice of female genital mutilation/cutting (FGM/C). (Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 - 2010) Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/factors-promoting-and-hindering-the-practice-of-female-genital-mutilation-cutting-fgm-c?threepagenor=1
Pensum: Sammendrag

Herakova, L.L (2012). Nursing masculinity: Male nurses` experiencing through a co-cultural lens, The Howard journal of communications, 23, 332-350. Hentet fra Taylor & Francis

Ingstad, K. (2013). Sosiologi i sykepleie og helsearbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap.1,2 (unntatt s. 50-54),3,4,5, 6, & 7

Johansen, E. B. (2011). Smertefulle møter mellom jordmødre og somaliske fødekvinner i Norge. I A. Leseth & K.N. Solbrekke. (Red.). Profesjon, kjønn og etnisitet. (kap 8) Oslo: Cappelen Damm akademisk (Elektronisk kompendium)

Magelssen, R. (2008). Kultursensitivitet: om å finne likhetene i forskjellene. Oslo: Akribe. (Elektronisk kompendium)
Pensum: Det flerspråklige samfunn - tolk, s. 151-164

Anbefalt

Berg, R.C., Denison, E. & Fretheim, A. (2010). Factors promoting and hindering the practice of female genital mutilation/cutting (FGM/C). (Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 - 2010). Oslo: Kunnskapssenteret. Hentet fra: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/factors-promoting-and-hindering-the-practice-of-female-genital-mutilation-cutting-fgm-c?threepagenor=1

Foss, C. & Kirkevold, M. (2008). Unfolding the invisible of the visible: gendered constructions of patient participation. Nursing Inquiry, 15 (4), 299 - 308. Hentet fra Cinahl

Jakobsson, A., Hensing, G. & Spak, F. (2008). The role of gendered conceptions in treatment seeking for alcohol problems. Scandinavian Journal of Caring Science, 22(2), 196 - 202. Hentet fra Cinahl

Papadopoulos, I. (2006). The Papadopoulos, Tilki and Taylor model of developing cultural competence. I Transcultural health and social care : Development of culturally competent practitioners. (s. 7-24). Edinburg: Churchill Livingstone Elsevier.

Wright, N. & Owen, S. (2001). Feminist conceptualizations of women's madness: a review of the literature. Journal of Advanced Nursing 36(1), 143-150. Hentet fra Cinahl

Øye, C. (2005). Kropp, kjønn og problemet med å definere en psykisk lidelse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2(1), 4-17. Hentet fra Idunn

SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Migrasjonshelse

Småland Goth, U. (2013). Migrasjonshelse I U. Småland Goth (Red.). Folkehelse i et norsk perspektiv (s. 91-118). Oslo: Gyldendal (Elektronisk kompendium)

Varvin, S. (2015). Flukt og Eksil. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 1 Hva nå, flyktning? (Elektronisk kompendium)

SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Helseadministrasjon, administrasjon og ledelse - helsepolitikk

Hallandvik, J. (2002). Helsetjeneste og helsepolitikk . Oslo: Gyldendal Akademisk
Kap 8 Påvirkning og maktspredning (22 sider) (Elektronisk kompendium)

Stamsø, M.A. (Red.). (2009). Velferdsstaten i endring: Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 2, 3, 8 og 9

Wilkinson, R. & Pickett, K. (2012). Ulikhetens pris: Hvorfor likere fordeling er bedre for alle. Oslo: Res Publica.
Pensum: Kap. 1 (s. 26-39) (Elektronisk kompendium)

Sentrale dokumenter

NOU 2014:12 (2014). Åpent og rettferdighet-prioriteringer i helsetjenesten. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet
Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2014/NOU-2014-12.html?id=774491

Sosial- og helsedirektoratet (2005). - og bedre skal det bli!: Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten: til deg som leder og utøver. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/233/Og-bedre-skal-det-bli-nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial-og-helsetjenesten-2005-2015-IS-1162-bokmal.pdf

Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009). (2009). Samhandlingsreformen: Rett behandling - på rett sted - til rett tid .Oslo: Statens forvaltningstjeneste.
Pensum: Kap 3, Hovedinnholdet i samhandlingsreformen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/

Anbefalt

Husøy, G. (2012). Fra asyl til åpen omsorg - et tilbakeblikk. Michael, 9, 238-45. Hentet fra http://www.dnms.no/index.php?seks_id=150802&a=1

NoU 1997:18 (1997). Prioriteringer på ny. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-1997-18/id140956/

Næss, Ø., Rognerud, M. & Strand, B. H. (2007). Sosial ulikhet i helse: En faktarapport. Oslo: Folkehelseinstituttet. Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/sosial_ulikhet_i_helse_fhirapport2007_1.pdf

Tjora, A. & Melby, L. (Red.). (2013). Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal akademisk.

World Health Organization (2013). WHO Traditional medicine strategy 2014-2023. Hentet fra http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf?ua=1

World Health Organization (2010). Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. Switzerland, World Health Organization, Department of Human Resources for Health. Hentet fra: http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/

SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Sykepleie, forskning og fagutvikling

Bjøro, K. & Kirkevold, M. (2011). Kvalitet og kvalitetsutvikling i sykepleie. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E. Skaug. (Red). Grunnleggende sykepleie 1: Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar. (2. utg., s. 343-383). Oslo: Gyldendal akademisk

Christoffersen, L., Johannessen, A., Tufte, P. A. & Utne, I. (2015). Forskningsmetode for sykepleierutdanningene. Oslo: Abstrakt forlag.
Pensum: s 53-91 og s 121-131 (kvalitative metoder); s 179-227 (kvantitative metoder) Kap 4 (Forskerens etiske og juridiske ansvar)

De nasjonale forskningsetiske komiteene (2014). Generelle forskningsetiske retningslinjer. Hentet fra https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/

De nasjonale forskningsetiske komiteene (2014). Helsinkideklarasjonen. Hentet fra https://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Lover-og-retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

Anbefalt

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter. (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Leseth, A. B. & Tellmann, S. M. (2014). Hvordan lese kvalitativ forsking. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Nortvedt, M., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L.V. & Reinar, L.M. (2012). Jobb kunnskapsbasert!: En arbeidsbok. Oslo: Akribe.

Støren, I. (2013). Bare søk!: Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 07.04.2017