Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2016, 2. studieår

Avdeling for helsefag, studiested Stord/Haugesund
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.


OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang hjemmefra.
Forbehold om endringer.

Vår 2018

SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag

SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Psykologi

Grönkjær, L. (2013). Nurses' experience of stress and burnout: a literature review. Klinisk Sygepleje, 27(1), 15-25. Hentet fra Idunn

Lunde, L-H. (2017). Myter om aldring: Et psykologisk perspektiv. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap 2 (s 20-37). (Elektronisk kompendium).

Renolen, Å. (2015). Forståelse av mennesker: Innføring i psykologi for helsefag. (2. utg). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap 1, 7, 9 (s 215-234) og 10.


SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Sosiologi/Sosialantropologi/Tverrkulturell forståelse/tverrkulturell kommunikasjon

Berg, R.C., Denison, E. & Fretheim, A. (2010). Factors promoting and hindering the practice of female genital mutilation/cutting (FGM/C). (Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 - 2010) Hentet fra https://www.fhi.no/en/publ/2010/factors-promoting-and-hindering-the-practice-of-female-genital-mutilationcu/
Pensum: Sammendrag

Herakova, L.L (2012). Nursing masculinity: Male nurses` experiencing through a co-cultural lens, The Howard journal of communications, 23, 332-350. Hentet fra Taylor & Francis

Ingstad, K. (2013). Sosiologi i sykepleie og helsearbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap.1,2 (unntatt s. 50-54),3,4,5, 6, & 7

Johansen, E. B. (2011). Smertefulle møter mellom jordmødre og somaliske fødekvinner i Norge. I A. Leseth & K.N. Solbrekke. (Red.). Profesjon, kjønn og etnisitet. (s. 165-183) Oslo: Cappelen Damm akademisk (Elektronisk kompendium)

Magelssen, R. (2008). Kultursensitivitet: om å finne likhetene i forskjellene. Oslo: Akribe. (Elektronisk kompendium)
Pensum: Det flerspråklige samfunn - tolk, s. 151-164


SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Migrasjonshelse

Småland Goth, U. (2013). Migrasjonshelse I U. Småland Goth (Red.). Folkehelse i et norsk perspektiv (s. 91-118). Oslo: Gyldendal (Elektronisk kompendium)

Varvin, S. (2015). Flukt og Eksil. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 1 Hva nå, flyktning? (Elektronisk kompendium)


SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Helseadministrasjon, administrasjon og ledelse - helsepolitikk

Hallandvik, J. (2002). Helsetjeneste og helsepolitikk . Oslo: Gyldendal Akademisk
Kap 8 Påvirkning og maktspredning (Elektronisk kompendium)

Stamsø, M.A. (Red.). (2017). Velferdsstaten i endring: Om norsk helse- og sosialpolitikk. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 2, 4, 10 og 11

Wilkinson, R. & Pickett, K. (2012). Ulikhetens pris: Hvorfor likere fordeling er bedre for alle. Oslo: Res Publica.
Pensum: Kap. 1 (s. 26-39) (Elektronisk kompendium)


SYKSB-/SYKHB 2041: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Sykepleie, forskning og fagutvikling

Christoffersen, L., Johannessen, A., Tufte, P. A. & Utne, I. (2015). Forskningsmetode for sykepleierutdanningene. Oslo: Abstrakt forlag.
Pensum: Kap. 5-7 (Kvalitative metoder-tekstens tale) s. 53-131, kap. 14-19 (kvantitative metoder-tallenes tale) s. 169-227

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving for studenter. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap. 8 (Kilder og kildekritikk) s. 149-165.

Drange, B. B., Vae, K. J., & Holm, A. L. (2015). Sykepleiedokumentasjon - en utfordring ved trykksårforebygging - Erfaringer fra et praksisutviklingsprosjekt. Nordisk Sygeplejeforskning, 5(2), 208-17. Hentet fra Idunn

Kirkevold, M. (2016). Pasientsikkerhet og kvalitet i sykepleie. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt, E-A. Skaug & G.H. Grimsbø. (Red). Grunnleggende sykepleie 1 : Sykepleie -fag og funksjon. (3.utg., 267-309). Oslo: Gyldendal akademisk

Thidemann, I.-J. (2015). Bacheloroppgaven for sykepleiestudenter: Den lille motivasjonsboken i akademisk oppgaveskriving. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 8-10 (s.42-82).

Anbefalt

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving for studenter. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (2014). Generelle forskningsetiske retningslinjer. Hentet fra https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/

De nasjonale forskningsetiske komiteene (2014). Helsinkideklarasjonen. Hentet fra https://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Lover-og-retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

Leseth, A. B. & Tellmann, S. M. (2014). Hvordan lese kvalitativ forsking. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Helsebiblioteket (u.å). Kunnskapsbasert praksis. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis.

Støren, I. (2013). Bare søk!: Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 03.05.2018