Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2014, 3. studieår

Avdeling for helsefag, studiested Stord/Haugesund
Studieperiode: 2016/2017

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no

I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.

Forbehold om endringer.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang hjemmefra.

SYKHB/SYKSB3001: Sykepleie, forskning og fagutvikling

Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter. (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 4, 6 og 12.

Nortvedt, M., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L.V. & Reinar, L.M. (2012). Jobb kunnskapsbasert!: En arbeidsbok. (2. utg.). Oslo: Akribe.
Pensum: Kap 2-5

Støren, I. (2013). Bare søk: Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Thidemann, I.-J. (2015). Bacheloroppgaven for sykepleiestudenter: Den lille motivasjonsboken i akademisk oppgaveskriving. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 2-12

Anbefalt

Christoffersen, L., Johannessen, A., Tufte, P. A. & Utne, I. (2015). Forskningsmetode for sykepleierutdanningene. Oslo: Abstrakt forlag.
Anbefalt: kap 5.

Fredriksen, A. & Nortvedt, M.W. (2012). Forebygger antiseptisk væske urinveisinfeksjon ved innleggelse av permanent urinkateter? Sykepleien Forskning, 7(3), 242-250. doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0130. Hentet fra http://sykepleien.no/forskning/2012/10/forebygger-antiseptisk-vaeske-urinveisinfeksjon-ved-innleggelse-av-permanent

Glasdam, S. (2011). Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område: Indblik i videnskabelige metoder . København: Nyt Nordisk Forlag.

Høgskolen i Bergen. (2012). Kunnskapsbasert praksis. Hentet fra http://kunnskapsbasertpraksis.no/

Knutstad, U. (Red.). (2010). Sentrale begreper i klinisk sykepleie: Sykepleieboken 2. Oslo: Akribe.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2015). Sjekklister for vurdering av forskningsartikler. Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sjekklister-for-vurdering-av-forskningsartikler

Olsson, H. & Sörensen, S. (2003). Forskningsprosessen: Kvalitative og kvantitative perspektiver. Oslo: Gyldendal akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 07.12.2016