Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2015, 3. studieår

Avdeling for helsefag, studiested Stord/Haugesund
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no

I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.

Forbehold om endringer.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang hjemmefra.

SYKHB/SYKSB3001: Sykepleie, forskning og fagutvikling

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving for studenter. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 9-10 (s.167-188), kap. 12-14 (s.207-242)

Støren, I. (2013). Bare søk: Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Thidemann, I.-J. (2015). Bacheloroppgaven for sykepleiestudenter: Den lille motivasjonsboken i akademisk oppgaveskriving. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 2-7 (s. 16-41), kap. 12-14 (s.100-122)

Anbefalt

Alligood, M.R. (2014). Nursing theorists and their work. Elsevier, St. Louis, Mo. 8th ed.

Christoffersen, L., Johannessen, A., Tufte, P. A. & Utne, I. (2015). Forskningsmetode for sykepleierutdanningene. Oslo: Abstrakt forlag.
Anbefalt: kap 5.

Fredriksen, A. & Nortvedt, M.W. (2012). Forebygger antiseptisk væske urinveisinfeksjon ved innleggelse av permanent urinkateter? Sykepleien Forskning, 7(3), 242-250. doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0130. Hentet fra http://sykepleien.no/forskning/2012/10/forebygger-antiseptisk-vaeske-urinveisinfeksjon-ved-innleggelse-av-permanent

Helsebiblioteket (u.å). Kunnskapsbasert praksis. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis.

Knutstad, U. (Red.). (2010). Sentrale begreper i klinisk sykepleie: Sykepleieboken 2. Oslo: Akribe.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2015). Sjekklister for vurdering av forskningsartikler. Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sjekklister-for-vurdering-av-forskningsartikler

Wikund, L.G & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteoriet i klinisk praxis. Stockholm, Natur & Kultur.

Sida ble sist oppdatert: 14.11.2017