Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2015, 3. studieår

Avdeling for helsefag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no

I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang heimefrå.

SYKHB/SYKSB3042: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Sykepleie, forskning og fagutvikling

Nortvedt, P. (2016). Omtanke: En innføring i sykepleiens etikk. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 6, s. 220-254

SYKHB/SYKSB3042: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag

Brodtkorb, E. & Rugkåsa, M. (Red.). (2009). Mellom mennesker og samfunn: Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene.
Pensum: Kap. 2 (s 43-66). (Elektronisk kompendium)

Ekeland, T.J. (2014). Konflikt og konfliktforståelse for helse og sosialarbeidere. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: s. 35-65. (Elektronisk kompendium)

Halvorsen, K., Stjernø, S. & Øverbye, E. (2016). Innføring i helse- og sosialpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 13 (s. 254-266). (Elektronisk kompendium)

Helme, R., & Alteren, J. (2014). Aksepterer vold på jobben. Sykepleien, 102(12), 40-42. Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2014/10/aksepterer-vold-pa-jobben

Ingstad, K. (2013). Sosiologi i sykepleie og helsearbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap.8 og 9 (s 184-233).

Interprofessional Education Collaborative Expert Panel (2011). Core competencies for interprofessional collaborative practice: Report of an expert panel. Washington, D.C.: Interprofessional Education Collaborative. Side 15-25. Hentet 19. januar 2017 fra https://www.aamc.org/download/186750/data/core_competencies.pdf

Jakobsen, R. (2005). Klar for fremtiden?: Om kvalitet, endringer og teamarbeid i sykepleie. Oslo: Gyldendal.
Pensum: Kap. 2, 3, 4 (s. 97-133) og 5.

Jacobsen, R., Fønnebø, V.M., Foss, N. and Kristoffersen, A. E. (2015). Use of complementary and alternative medicine within Norwegian hospitals. BMC Complementary and Alternative Medicine, The official journal of the International Society for Complementary Medicine Research (ISCMR)201515:275. DOI: 10.1186/s12906-015-0782-5. Hentet 18. november fra http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-015-0782-5

Johnson, A. (2015). Health Litteracy: How nurses can make a difference. Australian Journal of Advanced Nursing, 33(2), 21-28. Hentet fra Cinahl

Levett-Jones, T. & Lathlean, J. (2009). "Don't rock the boat": Nursing students' experiences of conformity and compliance. Nurse Education Today, 29(3), 342-349. Hentet fra Science Direct

Lian, O.S. (2006). Den moderne EOS-myten om medikalisering som modernitetsfenomen. Sosiologisk tidsskrift, 14(1), 63-87. Hentet fra Idunn

Meijel, B. (2014). Diagnostic Inflation: A Matter for Nurses!. Perspectives In Psychiatric Care, 50(1), 1-2. doi:10.1111/ppc.12053. Hentet fra Cinahl

Molven, O. (2016). Sykepleie og jus. (5. utg.). Oslo: Gyldendal juridisk.
Pensum: kap 10 (s 130-151), 17 (s. 225-235) og 18 (236-253).

Morken,T. (2016). Trygg legevakt. I E.H. Hansen og S. Hunskår (Red.). Legevaktarbeid: En innføringsbok for leger og sykepleiere (s. 118 - 124). Oslo: Gyldendal Akademisk. (Elektronisk kompendium)

Nifab.no (2017). Hva er alternativ behandling? Tromsø: Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Hentet 07 desember 2017 fra http://nifab.no/hva_er_alternativ_behandling

Nutbeam, D. (2000). Health Litteracy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), 259-267. Hentet fra http://heapro.oxfordjournals.org/content/15/3/259.long

Renolen, Å. (2015). Forståelse av mennesker: Innføring i psykologi for helsefag. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: Kap 4 (s. 65-80) og kap 9 (s.234-240).

Servellen, G., Nyamathi, A., Carpio, F., Pearce, D., Garcia-Teague, L., Herrera, G., & Lombardi, E. (2005). Effects of a treatment adherence enhancement program on health literacy, patient-provider relationships, and adherence to HAART among low-income HIV-positive Spanish-speaking Latinos. AIDS Patient Care & Stds, 19(11), 745-759. Hentet fra Cinahl

Skivik, H.M. (2016). Konflikter på jobben: Løsning og læring. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: s. 31-38 (Elektronisk kompendium)

Stamsø, M.A. (Red.). (2009). Velferdsstaten i endring: Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 9 og 10. (s. 256-295).

Thomas, D. (2009). The Pill-popping Phenomenon - A Critique of the Concept of Medicalisation. Whitireia Nursing Journal, 16, 25-34. Hentet fra Cinahl

Toode, K., Routasalo, P., Helminen, M., & Suominen, T. (2015). Hospital nurses' work motivation. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 29(2), 248-257. doi:10.1111/scs.12155. Hentet fra Cinahl

Tveiten, S. (2016). Helsepedagogikk-pasient- og pårørendeopplæring. Bergen: Fagbokforlaget
Pensum. Kap 5 (55-58), 8 (83-88) og 9 (89-104). (Elektronisk kompendium)

Willumsen, E. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og praksis i helse- og velferdssektoren. I E. Willumsen & A. Ødegård (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid, et samfunnsoppdrag. (2. utg, s. 33-52). Oslo: Universitetsforlaget. (Elektronisk kompendium)

Anbefalt:

Coveney, C., Gabe, J., & Williams, S. (2011). The sociology of cognitive enhancement: Medicalisation and beyond. Health Sociology Review, 20(4), 381-393. Hentet fra Cinahl

Jacob, J.D., Gagnon, M. & McCabe, J. (2014). From distress to illness: a critical analysis of medicalization and its effects in clinical practice. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21, 257-263 doi: 10.1111/jpm.12078. Hentet fra Wiley

Ringsberg, K.C., Olander, E. & Tillgren, P. (Red.). (2014). Health literacy: Teori och praktik i hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur.
Pensum (S. 47-74, s. 123-141, 195-207 og 227-244).

SYKHB/SYKSB3042: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Andre, B. (2014). Positive arbeidslivserfaringer i kommunehelsetjenesten. I G. Haugan & T. Rannestad ( Red.). Helsefremming i kommmunehelsetjenesten. (s.216-224). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Botnmark, K. (2017). HMS-boka. Bergen: Fagbokforl.
Pensum: Kap 2, s. 24-15, kap 3, s. 28-32, 36-45, Kap 7 s. 113-121 (Elektronisk kompendium)

Brodtkorb, K. og Ranhoff, A. H. (2014). Helsetjenester til eldre. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.). Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten. (2. utg., s.197-208). Oslo: Gyldendal akademisk.

Førland, O. (2014). Fagutvikling og praksisutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. I G. Haugan & T. Rannestad. (Red.). Helsefremming i kommunehelsetjenesten. (s. 225-240). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Grimsbø, G.H. (2016). Digitale tjenester i pasientomsorgen I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E. Skaug (Red.). Sykepleie: fag og funksjon. (3. utg., s. 311-332). Oslo: Gyldendal akademisk.

Haugan, G. (2014). Helsefremmende interaksjon. I Haugan, G. & Rannestad, T. (Red.). Helsefremming i kommmunehelsetjenesten. (s.199-215). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Haugan, G. & Rannestad, T. (2014). Helsefremming i kommunehelsetjenesten. I G. Haugan & T. Rannestad ( Red.). Helsefremming i kommmunehelsetjenesten. (s.15-25). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Henriksen, S. G. (2012). Samhandlingsreformen og dens konsekvenser for sykepleiere. I Å. Gammersvik & T. Larsen (2012). Helsefremmende sykepleie: I teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Hofman, B. (2013). Ethical Challenges with Welfare Technology: A Review of the Literature. Science and Engineering Ethics, 19(2), 389-406. Hentet fra Springer

Lindstrøm, B. & Eriksson, M. (2015). Haikerens guide til salutogenese. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kap. Helsefremmende læring
Kap. Noen begreper knyttet til OAS

Nygaard, M. & Thommesen, E. (2013). Når sykepleiere misbruker legemidler. Sykepleien, 101(12), 50-52. Hentet 08.november 2016 fra https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/documents/forsknings/1348082.pdf

Orvik, A., Haugstvedt, K. T. S. & Fløtten, K. J. (2015). Helsefremmende sykehus og helsetjenester - illustrert ved tre eksempler. I G. Haugan & T. Rannestad. (Red.). Helsefremming i spesialisthelsetjenesten. (s. 257-274). Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Rannestad, T. & Haugan, G. (2015). Helsefremming i spesialisthelsetjenesten. I G. Haugan & T. Rannestad (Red.). Helsefremming i spesialisthelsetjenesten. (s. 19-32). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Rustad, E.C., Cronfalk, B.S, Furnes, B. & Dysvik, E. (2017). Continuity of care during care transition: Nurses´ experiences and challenges. Open Journal of Nursing, 7(2), 277-293. DOI: https://doi.org/10.4236/ojn.2017.72023

Sletteland, N. & Donovan, R. M. (2012). Helsefremmende lokalsamfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: Kap 7. Utvikling av folkehelsearbeidet.
Kap. 10. Helsekommunikasjon og påvirkning.
Kap. 13. Helsefremmende lokalsamfunn.
Kap. 14. Lokalsamfunnet i en endringsprosess.

Ulvund, I., Rokstad, A. M. M. & Vatne, S. (2016). Varsling av avvik - en vanskelig balansekunst. Sykepleien Forskning. DOI:10.4220/Sykepleienf.2016.58904. Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2016/09/varsling-av-avvik-en-vanskelig-balansekunst

Anbefalt

Romøren, T. I. (2014). Pasient og omsorgsforløp. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.). Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten. (2. utg., s. 73-78). Oslo: Gyldendal akademisk.

Rustad, E.C., Furnes, B., Cronfalk, B.S. & Dysvik, E. (2016). Older patients´ experiences during care transition. Patient Preference and Adherence.10:769-779. DOI: https://doi.org/10.2147/PPA.S97570

Rustad, E.C., Cronfalk, B.S., Furnes, B. & Dysvik, E. (2016). Next of kin´s experiences of information and responsibility during their older relatives´ care transition from hospital to municipal health care. Journal of Clinical Nursing, 26(7-8), 964-974.DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jocn.13511

Sida ble sist oppdatert: 21.02.2018