Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2014, 3. studieår

Avdeling for helsefag
Studieperiode: 2016/2017

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no

I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang heimefrå.

SYKHB/SYKSB3042: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag: Sykepleie, forskning og fagutvikling

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier. (4. utg.). Stockholm: Natur och kultur.
Pensum: kap. 2.

Nortvedt, P. (2016). Omtanke: En innføring i sykepleiens etikk. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Kap 6

Thidemann, I.-J. (2015). Bacheloroppgaven for sykepleiestudenter: Den lille motivasjonsboken i akademisk oppgaveskriving. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 1

SYKHB/SYKSB3042: Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag

Brodtkorb, E. & Rugkåsa, M. (Red.). (2009). Mellom mennesker og samfunn: Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene.
Pensum: Kap. 2 (s 43-66). (Elektronisk kompendium)

Ekeland, T.J. (2014). Konflikt og konfliktforståelse for helse og sosialarbeidere. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: s. 35-65. (Elektronisk kompendium)

Fønnebø, V., & Launsø, L. (2009). High use of complementary and alternative medicine inside and outside of the government-funded health care system in Norway. Journal Of Alternative & Complementary Medicine, 15(10), 1061-1066. doi:10.1089/acm.2008.0632. Hentet fra Cinahl

Halvorsen, K., Stjernø, S. & Øverbye, E. (2016). Innføring i helse- og sosialpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 13 (s. 254-266). (Elektronisk kompendium)

Ingstad, K. (2013). Sosiologi i sykepleie og helsearbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap.8 og 9 (s 184-233).

Interprofessional Education Collaborative Expert Panel (2011). Core competencies for interprofessional collaborative practice: Report of an expert panel. Washington, D.C.: Interprofessional Education Collaborative. Side 15-25. Hentet 2. desember 2016 fra http://www.aacn.nche.edu/education-resources/ipecreport.pdf .

Jakobsen, R. (2005). Klar for fremtiden?: Om kvalitet, endringer og teamarbeid i sykepleie. Oslo: Gyldendal.
Pensum: Kap. 2, 3, 4 (s. 97-133) og 5.

Jacobsen, R., Fønnebø, V.M., Foss, N. and Kristoffersen, A. E. (2015). Use of complementary and alternative medicine within Norwegian hospitals. BMC Complementary and Alternative Medicine, The official journal of the International Society for Complementary Medicine Research (ISCMR)201515:275. DOI: 10.1186/s12906-015-0782-5. Hentet 18. november fra http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-015-0782-5

Johannessen, B. (2004). Norwegian nurses' choice to work with alternative/complementary therapy: how will this affect their professional identity?. International Journal For Human Caring, 8(2), 48-53. Hentet fra Cinahl

Johnson, A. (2015). Health Litteracy: how nurses can make a difference. Australian Journal of Advanced Nursing, 33(2), 21-28. Hentet fra Cinahl

Levett-Jones, T and Lathlean, J. (2009) "Don't rock the boat": Nursing students' experiences of conformity and compliance. Nurse Education Today, 29(3), 342-349. Hentet fra Science Direct

Lian, O.S. (2006). Den moderne EOS-myten om medikalisering som modernitetsfenomen. Sosiologisk tidsskrift, 14(1), 63-87. Hentet fra Idunn

Meijel, B. (2014). Diagnostic Inflation: A Matter for Nurses!. Perspectives In Psychiatric Care, 50(1), 1-2. doi:10.1111/ppc.12053. Hentet fra Cinahl

Molven, O. (2012). Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: kap 10 (s 127-148), 17 (s221-231) og 18 (232-248).

Nutbeam, D. (2000). Health Litteracy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), 259-267. Hentet fra http://heapro.oxfordjournals.org/content/15/3/259.long

Renolen, Å. (2015). Forståelse av mennesker: Innføring i psykologi for helsefag. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: Kap 4 (s. 65-80) og kap 9 (s.234-240).

Servellen, G., Nyamathi, A., Carpio, F., Pearce, D., Garcia-Teague, L., Herrera, G., & Lombardi, E. (2005). Effects of a treatment adherence enhancement program on health literacy, patient-provider relationships, and adherence to HAART among low-income HIV-positive Spanish-speaking Latinos. AIDS Patient Care & Stds, 19(11), 745-759. Hentet fra Cinahl

Skivik, H.M (2016). Konflikter på jobben: Løsning og læring. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: s. 31-38 (Elektronisk kompendium)

Solvoll, B.-A., Opsahl, G., & Granum, V. (2012). Hvordan bidrar rammeplanen for norsk sykepleierutdanning til akademisk profesjonskompetanse? Uniped, 35(1), 22-33.
Hentet fra https://www.idunn.no/uniped/2012/01/hvordan_bidrar_rammeplanen_for_norsk_sykepleierutdanning_ti

Stamsø, M.A (Red.). (2009). Velferdsstaten i endring: Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 9 og 10. (s. 256-295).

Thomas, D. (2009). The Pill-popping Phenomenon - A Critique of the Concept of Medicalisation. Whitireia Nursing Journal, 16, 25-34. Hentet fra Cinahl

Toode, K., Routasalo, P., Helminen, M., & Suominen, T. (2015). Hospital nurses' work motivation. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 29(2), 248-257. doi:10.1111/scs.12155. hentet fra Cinahl

Tveiten, S. (2016). Helsepedagogikk-pasient- og pårørendeopplæring. Bergen: Fagbokforlaget
Pensum. Kap 5 (55-58), 8 (83-88) og 9 (89-119). (Elektronisk kompendium)

Willumsen, E. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og praksis i helse- og velferdssektoren. I E Willumsen & A Ødegård (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid, et samfunnsoppdrag. (2. utg, s. 33-52). Oslo: Universitetsforlaget. (Elektronisk kompendium)

Anbefalt:

Coveney, C., Gabe, J., & Williams, S. (2011). The sociology of cognitive enhancement: Medicalisation and beyond. Health Sociology Review, 20(4), 381-393. Hentet fra Cinahl

Jacob, J.D., Gagnon, M: og McCabe, J. (2014). From distress to illness: a critical analysis of medicalization and its effects in clinical practice. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21, 257-263 doi: 10.1111/jpm.12078. Hentet fra Cinahl

SYKHB/SYKSB3042: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Førland, O. (2014). Fagutvikling og praksisutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. I Haugan, G. & Rannestad, T.( Red.). Helsefremming i kommunehelsetjenesten. (s. 225-240). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Elektronisk kompendium)

Henriksen, S. G. (2012). Samhandlingsreformen og dens konsekvenser for sykepleiere. I Å. Gammersvik & T. Larsen. (Red.). Helsefremmende sykepleie: I teori og praksis. (s. 57-74). Bergen: Fagbokforlaget.

Kristoffersen, N.J. (2011). Sykepleier i organisasjon og samfunn. I N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E. Skaug. (Red). Grunnleggende sykepleie 1: Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar. (2. utg., s. 282-304). Oslo: Gyldendal akademisk.

Løvsletten, M. (2013). Fagutvikling i praksis. Sykepleien, 101(3),47-49 Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2013/01/fagutvikling-i-praksis

Nygaard, M. & Thommesen, E. (2013). Når sykepleiere misbruker legemidler. Sykepleien, 101 (12) (s. 50-52). Hentet 08.november 2016 fra https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/documents/forsknings/1348082.pdf

Nordsveen, H. & Andershed, B. (2015). Pasienter med kreft i palliativ fase på vei hjem. Nordisk Sygeplejeforskning, 5(3), 239-252. Hentet fra Idunn

Olsen, B. M., Vatne, S. & Buus, N. (2015). Kontinuitets -og samhandlings- utfordringer i psykiske helsetjenester - en fokusgruppestudie. Klinisk Sygepleje, 29 (4), s. 55 - 68.
Hentet fra Idunn

Ose, S. O. (2016). Sykefravær, HMS og inkludering. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: Kap 5 HMS. (Elektronisk kompendium)

Rannestad, T. & Haugan, G. (2014). Helsefremming i kommunehelsetjenesten. I G. Haugan. & T. Rannestad. ( Red.). Helsefremming i kommmunehelsetjenesten. (s. 15-26). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Elektronisk kompendium)

Rannestad, T. & Haugan, G. (2015). Helsefremming i spesialisthelsetjenesten. I G. Haugan & T. Rannestad (Red.). Helsefremming i spesialisthelsetjenesten. (s. 19-32). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Elektronisk kompendium).

Rusdal, M.; Aase, K. (2013). Kontinuitet i sykepleien til pasienter med veksel opphold. Sykepleien Forskning, 8(2), 124-130. DOI:10.4220/sykepleienf.2013.0050. Hentet fra
https://sykepleien.no/forskning/2013/04/kontinuitet-i-sykepleien-til-pasienter-med-vekselopphold

Rustad, E. C., Furnes, B., Cronfalk, B. S., & Dysvik, E. (2016). Older patients' experiences during care transition. Patient Preference and Adherence, 10, 769-779. http://doi.org/10.2147/PPA.S97570

Sletteland, N. & Donovan, R. M. (2012). Helsefremmende lokalsamfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: Kap. 8. Helsefremmende arbeid (Elektronisk kompendium)

Ulvund, I.,Rokstad, A. M. M. & Vatne, S. (2016). Varsling av avvik - en vanskelig balansekunst. Sykepleien Forskning. DOI:10.4220/Sykepleienf.2016.58904. Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2016/09/varsling-av-avvik-en-vanskelig-balansekunst

Sida ble sist oppdatert: 19.01.2017