Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie

Avdeling for helsefag, studiested Haugesund
Studieperiode: 2017-18

Dette er en foreløpig pensumliste. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer frem til semesterstart. I løpet av semesteret vil det også tilkomme flere aktuelle artikler.

Pensumlistene vert produsert av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug.hsh@hvl.no. Forbehold om mindre endringer

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang heimefrå.

ELDHELS1006

ELDHELS2006: Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner, del 2 - vår 2018

Bing-Jonsson, P. C., Bjørk, I. T., Hofoss, D., Kirkevold, M., & Foss, C. (2015). Competence in advanced older people nursing: development of 'Nursing older people - Competence evaluation tool'. International Journal Of Older People Nursing, 10(1), 59-72. doi:10.1111/opn.12057. Henta frå Wiley.

Bing-Jonsson, P. C., Hofoss, D., Kirkevold, M., Bjørk, I. T. & Foss, C. (2015). Nursing Older People-Competence Evaluation Tool: Development and Psychometric Evaluation. Journal of Nursing Measurement, 23(1), 127-153. http://dx.doi.org/10.1891/1061-3749.23.1.127. Henta frå ProQuest.

Bing-Jonsson, P. C., Hofoss, D., Kirkevold, M.. Bjork, I. T. & Foss, C. (2016). Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC Nursing, 15(5), 1-11. DOI: 10.1186/s12912-016-0124-z. Henta frå http://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-016-0124-z

Breivik, S., & Tymi, A. (2013). Hva innebærer systematisk klinisk undersøkelse i sykepleie. Sykepleien Forskning, 8(4), 324-332. doi:10.4220/sykepleienf.2013.0132. Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2013/10/hva-innebaerer-systematisk-klinisk-undersokelse-i-sykepleie

Edberg, A. K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Ôhlèn, J. (Red). (2013). Omvårnad på avancerad nivå: Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.

Fagerström, L. (Red). (2011). Avancerad klinisk sjuksköterska: Avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis. Lund: Studenlitteratur.
Pensum: kap.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13.

Haukelien, H. & Wyller, T.B (Red.). (2017). Ny helsepolitikk: Det finnes løsninger. Oslo: Dreyer.
Pensum: Kap 1,5,20 og 22.

Hunskår, S. & Holm Hansen, E. (Red). (2016). Legevaktarbeid : en innføringsbok for leger og sykepleiere. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1.4, 1.5, 2.7, 3.1, 4.3, 4.5, 5.2, 5.5, 8.1.(Kompendium?)

Tulenko, K., Møgedal, S., Afzal, M. M., Frymus, D., Oshin, A., Pate, M., & ... Zodpey, S. (2013). Community health workers for universal health-care coverage: from fragmentation to synergy. Bulletin of the World Health Organization, 91(11), 847-852. DOI: 10.2471/BLT.13.118745. Hentet fra Cinahl

Willumsen, E. & Ødegård, A. (Red). (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid: Et samfunnsoppdrag. (2. utg). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1,2,3. (Kompendium)

Wyller, T. B. (2015). Geriatri: En medisinsk lærebok. Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap. 3,5,8,9,12,13,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,33,36,39,40.

Anbefalt litteratur:

Edberg, A. K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L. Wijk, H. & Ôhlèn , J. (Red). (2015). Omvårnad på avancerad nivå: Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.

Folkehelseinstituttet. (2016). Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014. Kvalitetsmåling. Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/kvalitetsindikatoren-30-dagers-reinnleggelse-etter-sykehusopphold.resultater-for-sykehus-og-kommuner-2014

Haukelien, H. & Wyller, T. B. (Red.). (2017). Ny helsepolitikk: Det finnes løsninger. Oslo: Dreyer

Helsedirektoratet. (2015). Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2015. (IS-2483). Hentet fra https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-samhandlingsreformen

Helse og omsorgsdepartementet. (2015). Råd for vegen videre: Sluttrapport: Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rad-for-vegen-videre/id2470588/

St.meld. nr. 47. (2008-2009). Samhandlingsreformen- Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Oslo: Helse og omsorgsdepartementet. Hentet fra Regjeringen.no

Øyen, K. R., Corneliussen, H. G., Sunde, O. S., Mittenmeier, E., Strand, G. L., Solheim, M. & Yttrehus, S. (2015). Hvordan har hjemmetjenestene i Sogn og Fjordane tilpasset seg Samhandlingsreformen. (Rapport 1/2015). Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/278618

Sida ble sist oppdatert: 07.12.2017