Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie

Avdeling for helsefag, studiested Haugesund
Studieperiode: 2017/8

Dette er en foreløpig pensumliste. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer frem til semesterstart. I løpet av semesteret vil det også tilkomme flere aktuelle artikler.

Pensumlistene vert produsert av biblioteket. Spørsmål kan rettas til bibhaug.hsh@hvl.no. Forbehold om mindre endringer

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene.

ELDHELS1006: Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner, høst 2017

Aarønæs, M., Atar, D., Bonarjee, V., Gundersen, T., Löchen, M.L., Mo, R.,...Westheim, A. (2007). Kronisk hjertesvikt: etiologi og diagnostikk. Tidsskrift for den norske legeforening 127(2), 171-3 Hentet fra http://tidsskriftet.no/article/1479331

Abrahamson, K., Mueller, C., Davila, H. W., & Arling, G. (2014). Nurses as boundary-spanners in reducing avoidable hospitalizations among nursing home residents. Res Gerontol Nurs, 7(5), 235-243. doi: 10.3928/19404921-20140519-01. Hentet fra Proquest

Bing-Jonsson, P. C., Foss, C., & Bjørk, I. T. (2016). The competence gap in community care: Imbalance between expected and actual nursing staff competence. Nordic Journal Of Nursing Research, 36(1), 27-37. doi:10.1177/0107408315601814. Hentet fra Sage

Forsetlund, L, Graverholt, B. & Mathisen, M. (2013). Effekter av tiltak for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem. (Rapport fra Kunnskapssenteret - Systematisk oversikt nr. 07) Tilgjengelig fra: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/effekter-av-tiltak-for-a-redusere-akutte-sykehusinnleggelser-fra-sykehjem

Fønhus. M.S., Munthe-Kaas, H.M. & Mosdøl, A. (2014). Diabetes type 2 - er kulturelt tilpasset pasientopplæring effektivt?. Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/diabetes-type-2-er-kulturelt-tilpasset-pasientopplaering-effektivt

Hansen, I. (2014). Etniske minoriteter. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (Red.). Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten, (s.39-51). Oslo: Gyldendal akademisk.

Haugen, J. E. (Red.). (2014). Akuttmedisinsk sykepleie - utenfor sykehus.Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 4, 3, s. 257 - 270.

Haukelien, H., Vika, H., & Vardheim, I. (2015). Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse og omsorgstjenestene : Sykepleieres erfaringer (TF-rapport ; 362). Hentet fra https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2794.pdf

Hylen Ranhoff, A. (2014). Akutt funksjonssvikt: et vanlig klinisk problem hos eldre pasienter. Indremedisineren 04. http://www.indremedisineren.no/2014/04/akutt-funksjonssvikt-et-vanlig-klinisk-problem-hos-eldre-pasienter/

Husby, M.I., Antonsen, A.E., Nilsen, H.O., Ryggvik, T., & Gjeilo, K.H. (2014). Bedre tilbud til hjertesyke. Sykepleien, 102(14), 66-9. http://dx.doi.org/10.4220/sykepleiens.2014.0169. Hentet fra http://sykepleien.no/forskning/2014/12/bedre-tilbud-til-hjertesyke

Kaasa, S. (Red.). (2016). Palliasjon: Nordisk lærebok. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 36 (s. 563-574) ??

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff A. H. (Red.). (2014). Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 12, 14, 28 og 36

Langsholdt, A.W. & Vegsundvåg, J. (2012). En eldre mann med hjertesvikt. Tidsskrift for den norske legeforening, 132, 2503-7. Hentet fra http://tidsskriftet.no/article/2935237/

Ness, N. E. (2014). Hvordan organisere hverdagsrehabilitering? I H.Tuntland & N.E. Ness. (Red.). Hverdagsrehabilitering. (s. 157-169). Oslo: Gyldendal akademisk.

Ranhoff, A. H. (2014). Den akutt syke gamle. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff (Red.). Geriatrisk sykepleie - god omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal akademisk, kap. 17, s. 225 - 237.

Skaalvik, M. W., Normann, K., & Henriksen, N. (2012). Nursing homes as learning environments: the impact of professional dialogue. Nurse Educ Today, 32(4), 412-416. doi: 10.1016/j.nedt.2011.03.001. Hentet fra Science Direct

Sosial og helsedirektoratet (2007). Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? ...og bedre skal det bli! : Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oslo: Sosial og helsedirektoratet Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/praksisfeltets-anbefalinger-for-a-oppna-god-kvalitet-pa-tjenestene-i-helse-og-omsorgshelsetjenesten

Sæle, K., Sønnesyn, H., Svarstad, E., & Aarsland, D. (2009). Kognitiv svikt ved terminal nyresykdom. Tidsskrift for den Norske Laegeforening, 129(4), 296-9. Hentet fra http://tidsskriftet.no/article/1801210/

Thor, J. & Wallin C.J. (2008). SBAR - modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal. Läkartidningen, 105(26-27), 1922-5. Hentet fra http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=9758

Trygstad, H. (2012). Informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre. (Diakonhjemmets høgskole Rapport 4/2012). Hentet fra http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/98623

Underland, V. & Holdte, H.H. (2012). Hjertesvikt: Individuell og tverrfaglig oppfølging kan gi flere reinnleggelser (Omtale av Cochrane-oversikt - 2013). Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/hjertesvikt-individuell-og-tverrfaglig-oppfolging-kan-gi-faerre-reinnleggelserwww.kunnskapssenteret.no/

Wyller, T. B. (2015). Geriatri: En medisinsk lærebok. Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap. 27, 28, 29, 30, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 59.

Sida ble sist oppdatert: 18.09.2017