Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Videreutdanningen i eldre, helse og samfunn

Avdeling for helsefag, studiested Haugesund
Studieperiode: 2017-2019

Dette er en foreløpig pensumliste. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer frem til semesterstart. I løpet av semesteret vil det også tilkomme flere aktuelle artikler.

Pensumlistene vert produsert av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no. Forbehold om mindre endringer

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene.

ELDHELS001: Eldre og helse

Svenskt Demenscentrum (2017). Seksualitet och demenssjukdom: http://www.demenscentrum.se/Publicerat/Sok-i-databas/Litteratur/sexualitet-och-demenssjukdom/ (EN RESSURS-SIDE - teller ikke som pensumsider)

Birkeland, A. (2013). Eldre, ensomhet og hjemmesykepleie. Sykepleien Forskning, 8(2),116-122. DOI: 10.4220/sykepleienf.2013.0049. Hentet fra http://sykepleien.no/forskning/2013/04/eldre-ensomhet-og-hjemmesykepleie

Daatland, S. O. & Solem, P. E. (2011). Aldring og samfunn. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Ekeland, T.-J. (2009). Hva er evidensen for evidensbasert praksis? I H. Grimen. & L.I. Terum. Evidensbasert profesjonsutøvelse. (s. 145-168). Oslo: Abstrakt. (Elektronisk kompendium).

Frost, T. (2015). Det gode liv og vår iboende verdighet I M. S. Holm & S. Husebø (Red). En verdig alderdom: Omsorg ved livets slutt. (s. 279-287). Bergen: Fagbokforlaget. (Elektronisk kompendium)

Foss, C. & Hofoss, D. (2010). Elderly persons experiences with participation in hospital discharge process. Patient Education & Counseling, 85(1), 68-73. DOI: 10.1016/j.pec.2010.08.025. Hentet fra Science Direct

Foss, C. (2010). Man vil jo ikke forstyrre: Eldre menneskers erfaring med medvirkning i sykehus. Geriatrisk sykepleie, 2(1), 16-20. (Fronter).

Fossland, T. & Thorsen, K. (2010). Livshistorier i teori og praksis. Bergen : Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 6 (Elektronisk Kompendium)

Hegli, T, & Foss, C. (2009). De tapte forhandlinger: Eldre ektefellers erfaringer med medvirkning i møtet med hjemmesykepleien. Vård i Norden, 2, 23-7. Hentet fra Proquest

Helbostad, J. L., Granbo, R., & Sletvold, O. (2010). Balanseproblemer og falltendens hos hjemmeboende eldre- en naturlig del av alderdommen? Utposten, 39(3), 17-21. Tilgjengelig fra http://www.utposten.no/Portals/14/Utposten10/
UP10_03/17_21_balanseproblemer_Utp_3_2010w.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet (2015). Omsorg 2020: Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omsorg-2020/id2410456/

Helsedirektoratet (2008). Aktivitetshåndboka- fysisk aktivitet for eldre. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/463/Aktivitetshandboken-IS-1592.pdf NB. Oppslagsverk - teller ikkje i pensumsidene

Hem, M. H., Førde, R., Gjerberg, E., & Pedersen, R. (2010). Pleie og omsorg i grenselandet mellom frivillighet og tvang. Sykepleien Forskning, 5(4), 294-303. Hentet fra http://sykepleien.no/forskning/2011/01/pleie-og-omsorg-i-grenselandet-mellom-frivillighet-og-tvang

Juklestad, O., Malmedal, W og Sandmoe, A. (2012). Når eldre blir utsatt for overgrep. I Bondevik, M. & Nygaard, H.A. (Red.). (2012). Tverrfaglig geriatri : En innføring. (s. 371-292). Bergen: Fagbokforlaget. (Elektronisk kompendium)

Lindström, B. & Eriksson, M. (2015). Haikerens guide til salutogenese. Oslo: Gyldendal

McCormack, B., Karlsson, B., Dewing, J., & Lerdal, A. (2010). Exploring person-centredness: a qualitative meta-synthesis of four studies. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 24(3), 620-634. doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00814.x. Hentet fra Cinahl

McCormack, B., & McCance, T. (2006). Development of a framework for person-centred nursing. Journal Of Advanced Nursing, 56(5), 472-479. doi:10.1111/j.1365-2648.2006.04042.x. Hentet fra Cinahl

Morgan, S. & Yoder, L. (2012). A Concept Analysis of Person-Centred Care. Journal of Holistic Nursing. 30(1). 6 -15. Hentet fra http://jhn.sagepub.com/content/30/1/6.short

Molven, O. (2016). Sykepleie og jus. (5. utg.). Oslo: Gyldendal. Kap. 1, 2, 3 og 6. For andre profesjoner Molven, O. (2015). Helse og juss. Oslo. Gyldendal. Kap.,1,2 og 6 (skal brukes i de andre emnene)

Nordby, H. (2012). Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid. Oslo: Gyldendal.
Pensum: Kap 1-4 ( 80 sider)

Nortvedt, M., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L.V. & Reinar, L.M. (2012). Jobb kunnskapsbasert!: En arbeidsbok. (2. utg.). Oslo: Akribe. NB. Oppslagsverk - teller ikkje i pensumsidene

NOU nr. 11. (2011). Innovasjon i omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Pensum: kap. 2: Perspektiv og sammendrag og kap. 7: Ny teknologistøtte. Hentet fra https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2011-11/id646812/

Ringsberg, K., Olander,E & Tillgren, P. (2014). Health Literacy. Lund: Studentlitteratur. Kap 2 (Elektronisk kompendium)

Rundgren, Å. (2009). Sexualiteten hos äldre - Förändringar och dysfunktion. Nordisk Geriatrik: tidsskrift for äldremedicin i sluten og öppen vård, 12(3), s. 17-23. (Fronter)

Rustad, E. C., Seiger Cronfalk, B., Furnes, B., & Dysvik, E. (2017). Next of kin's experiences of information and responsibility during their older relatives' care transitions from hospital to municipal health care. Journal Of Clinical Nursing, 26(7/8), 964-974. doi:10.1111/jocn.13511. Hentet fra Wiley

Rustad, E. C., Furnes, B., Cronfalk, B. S., & Dysvik, E. (2016). Older patients' experiences during care transition. Patient Preference and Adherence, 10, 769-779. http://doi.org/10.2147/PPA.S97570. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4869594/

Seiler, H.L., Torstveit, M.K. (2012). Viktigheten av fysisk aktivitet og trening blant eldre. Norsk Epidemiologi, 22(2), 165-174. Hentet fra http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1562

Synnes, O. (2016). Storytelling as a dignity-preserving practice in palliative care I O. Tranvåg, O. Synnes & W. McSherry (Red). Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories. Cumbria: M&K publishing (Digitalt kompendium)

Verdighetsgarantiforskriften (2010) Forskrift om en verdig alderdom.: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-12-1426?q=VERDIGHETSGARANTIEN

Vildalen, S (2015). Også eldre har seksualitet. Hentet fra https://psykologisk.no/2015/07/ogsa-eldre-har-seksualitet/

WHO (1986). Ottawa-charteret. Hentet fra http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/

WHO (1998). Health Promtion Glossary. Geneve. http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdfoppslagsverk - teller ikke med i pensumsidene

Anbefalt

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium: Den salutogene modellen. Oslo: Gyldendal.

Bakken, R. (2014). Frykten for alderdommen: Om å eldes og leve som gammel. Oslo: Res Publica

Fossland, T & Thorsen, K. (2010). Livshistorier i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Helbostad, J.L., Granbo R. & Østerås, H. (2016). Aldring og bevegelse: Fysioterapi for eldre. (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

Husbanken (2009). Rom for trygghet og omsorg: Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem. Hentet fra http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3488/nylink_rips.pdf

McCormack, B. & McCance, T. (2016). Person-Centred Practice in Nursing and Health Care: Theory and Practice. (2. utg.). Oxford: Wiley Blackwell.

Meld. St. 26 (2014 -2015). Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet. Oslo: Helse-og omsorgsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/?ch=1

NOU nr. 11. (2011). Innovasjon i omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Pensum: kap. 2: Perspektiv og sammendrag og kap. 7: Ny teknologistøtte. Hentet fra https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2011-11/id646812/

Seiler, H.L. & Langhammer, B. (2011). Fysisk aktivitet og trening for eldre: Betydning for fysisk kapasitet og funksjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

St.meld. nr. 29. (2012-2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20122013/id723252/

St.meld nr 47. (2008-2009). Samhandlingsreformen: Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra Regjeringen.no

Tranvåg, O., Synnes, O. & McSherry, W. (2016). Stories of Dignity within Healthcare. Research, narratives and theories. Cumbria: M&K publishing

Lover, forskrifter og offentlige utredninger:

Lovdata.no
Regjeringen.no

Sida ble sist oppdatert: 31.10.2017