Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Videreutdanningen i eldre, helse og samfunn

Avdeling for helsefag, studiested Haugesund
Studieperiode: 2017-2019

Dette er en foreløpig pensumliste. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer frem til semesterstart. I løpet av semesteret vil det også tilkomme flere aktuelle artikler.

Pensumlistene vert produsert av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug.hsh@hvl.no. Forbehold om mindre endringer

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang heimefrå.

ELDHELS002: Syke eldre og samhandling

Aagaard, H. & Grøndahl, V. A. (2017). Rutiner for å vurdere ernæringsstatus i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning, 12(61219)(e-61219). Hentet fra https://sykepleien.no/forskning/2017/03/rutiner-vurdering-av-ernaeringsstatus-i-hjemmesykepleien

Brenne, A.T og Dalene, R. (2016). Symptomlindring av den døende pasienten I S. Kaasa. & J.H. Loge (Red.). Palliasjon: Nordisk lærebok. (3. utg, s. 638-52). Oslo: Gyldendal. (Elektronisk kompendium)

Buckley, C. (2017). A narrative approach to person-centredness with older people in residential long-term care I B. McCormack & T. McCance (Red). Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. Theory and Practice. (s.183-92). Oxford: Wiley Blackwell. (Elektronisk kompendium)

Dickson, C. (2017). Person-centred Community nursing I B. McCormack & T. McCance (Red). Person-Centred Practice in Nursing and Health Care: Theory and Practice. (s. 236-47). Oxford: Wiley Blackwell. (Elektronisk kompendium)

Eriksen, K.Å. & Heimestøl, S. (2017). Developing a culture of pride, confidence and trust: enhanced collaboration in an interdisciplinary team. International Practice Development Journal, 7(suppl), [4]
https://doi.org/10.19043/ipdj.7SP.004

Evju, A.S. & Lindgren, S. (2017). Hvorfor svikter ernæringsoppfølgingen? Geriatrisk sykepleie, 9(1), 26-29. Hentet fra https://sykepleien.no/meninger/innspill/2017/01/hvorfor-svikter-ernaeringsoppfolgingen

Forskrift om habilitering og rehabilitering (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 27. november 2017 fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256

Haukelien, H. (2017). Det politiske ansvarets forvitring I H. Haukelien og T Bruun Wyller, T. (Red.). Ny helsepolitikk: Det finnes løsninger. (187-98). Oslo: Dreyer. (Elektronisk kompendium)

Helsedirektoratet (2017). Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. (IS-2651). Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator#k=
Pensum: kap. 2, 4, 7 og 8.

Helse- og omsorgsdepartementet (2015). Omsorg 2020: Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omsorg-2020/id2410456/

Holm, A., Lyberg, A., Berggren, I., Åström, S., & Severinsson, E. (2014). Going around in a Circle: A Norwegian Study of Suicidal Experiences in Old Age. Nursing Research and Practice, 2014(12), 9. Hentet fra http://downloads.hindawi.com/journals/nrp/2014/734635.pdf

Holm, A., Berland, A.K. & Severinsson, E. (2017). Norwegian Nurse Managers' Perceptions of Ethical Conflicts in Community Healthcare When Caring for Older Persons Who Wish to Die. Open journal of nursing, 7(11), 1274-1288. DOI: 10.4236/ojn.2017.711092. Hentet fra http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=80453

Jansen, K., Schaufel, M. A., & Ruths, S. (2014). Drug treatment at the end of life: An epidemiologic study in nursing homes. Scandinavian Journal Of Primary Health Care, 32(4), 187-192. doi:10.3109/02813432.2014.972068. Hentet fra Cinahl

Jokstad, K., Landmark, B. Th., Hauge, S., & Kovdal, K.-I. (2016). Eldres erfaringer med hverdagsrehabilitering: Mestring og muligheter - krav og støtte i et dynamisk samspill. Tidsskrift for omsorgsforskning, 2(3), 212-221. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-03-07

Langøen, A. (2014). Sår og sårbehandling. I A. Birkeland, A. M. Flovik. Sykepleie i hjemmet (2. utg., s. 115-140). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Elektronisk kompendium)

Langøen, A & Vee, T.S. (2011). Fører systematiske tiltak for å fremme sårbunnsoptimalisering, ødemkontroll og behandling av underernæring til bedret heling av sår? Gjennomgang av 33 behandlingscases. SÅR, 19(1), 5-12.

Langøen, A., & Gürgen, M. (2012). Dekubitus - trykksår. I A. Langøen (Red). Sårbehandling og hudpleie. (4. utg., s. 281-300). Oslo: Gyldendal Akademisk. (Elektronisk kompendium)

Lunde, S.E. (2016). Den varlege samtalen. Omsorg, 33(1), 37-40.

Manley, K. (2017). An overview of practice development. I B. McCormack & T. McCance (Red). Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. Theory and Practice. (s. 133-149). Oxford: Wiley Blackwell. (Elektronisk kompendium)

Molven, O. (2016). Sykepleie og jus. (5. utg.). Oslo: Gyldendal.
Pensum: Kap. 7, 10, 12 og 13 (Alternativt kap. 9, 11, 14 og 12 i Helse og jus)

Nesvåg, S. (2015). Eldres rusmiddelbruk. Alkoholbruk og alkoholrelaterte helsemessige og sosiale problemer blant eldre og helsemessige og sosiale problemer blant eldre i LAR
Hentet fra https://www.korusoslo.no/wp-content/uploads/publrapport-HOD-Eldres-rusmiddelbruk.pdf
Pensum: s. 1-49

Norheim, A. & Sommerseth, R. (2013). Betydningen av pårørendeinvolvering - konsekvenser for sykehjemspasienten. Geriatrisk sykepleie, 5(1), 8 -15. Hentet fra http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/010740831403400303

Riksrevisjonen. (2016). Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføring av samhandlingsreformen. Dokument 3:5 (2015-2016). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2015-2016/Samhandlingsreformen.pdf pensum side 7 -15

Rustad, E.C. Artikkel kommer om «mellomrommene» kommer!

Svendsen, S.J., Landmark, B.T. & Grov, E.K. (2017). Døende pasienter i sykehjem: Sykepleiere gjør «mer av alt» og er «alene om alt». Sykepleien Forskning, 12(63396)(e-63396) DOI: 10.4220/Sykepleienf.2017.63396

St.meld nr 47. (2008-2009). Samhandlingsreformen: Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Tilgjengelig fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/
Pensum: Kap. 3 Hovedinnholdet i samhandlingsreformen, s. 21-38.

Valen, K., Ytrehus, S. & Grov, E.K. (2011). Tilnærminger anvendt i nettverksgrupper
for kompetanseutvikling i det palliative. Vård i Norden, 31(1), 4-9. Hentet fra Cinahl

World Union of Wound Healing Societies (2016). Managements of Biofilm. Hentet fra http://www.wuwhs2016.com/files/WUWHS_Biofilms_web.pdf

Wyller, T. B. (2015). Geriatri: En medisinsk lærebok. (2.utg.). Oslo: Gyldendal.

Ådland, A.K. & Ramvie, E. (2016). Døden snakker vi ikke om, sykepleiernes opplevelse av møte med døden I hjemmesykepleien. Omsorg, 33(1), 49-54.

Anbefalt

Engedal, K. (2008). Alderpsykiatri i praksis: Lærebok. Tønsberg: Forlaget aldring og helse.
FOUSAM: http://www.fousam.no/

Førland, O., & Skumsnes, R. (2016). Hverdagsrehabilitering: En oppsummering av kunnskap. Tilgjengelig fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2412233 - se spesielt side 23 - 55 og side 63 - 65.

Haukelien, H., Vike; H. & I. Vardheim (2015). Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. (TF-rapport 362). Skien: Telemarksforskning. Hentet fra https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=2794

Haukelien, H. & Bruun Wyller, T. (Red.). (2017). Ny helsepolitikk: Det finnes løsninger. Oslo: Dreyer.

Helse Bergen (u.å.). Regionalt kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest. Hentet fra http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/Sider/default.aspx

Helse Bergen. (2017, 28. juni). Medikamentskrin vaksne. Hentet fra https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/medikamentskrin-vaksne

Helse Bergen. (2017, 16. oktober). Livets siste dagar - plan for lindring i livets sluttfase. Hentet fra https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/livets-siste-dagar-plan-for-lindring-i-livets-sluttfase

Helsedirektoratet (2013). Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. Hentet fra http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling/Sider/default.aspx

Helsedirektoratet (2013). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.
Hentet fra http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx

Health Service Executive (2010). Enhancing Care for Older People - A Guide to Practice Development Processes to Support and Enhance Carein Residential Settings for Older People. Hentet fra http://hdl.handle.net/10147/115655

Huden: nettsted om sår og sårbehandling - link ligger i klasserommet i Fronter og på bibliotekets nettsider.

Husbanken. (2009). Rom for trygghet og omsorg: Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem. Hentet fra http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3488/nylink_rips.pdf

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A.H. (2014). Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal.

Kaasa, S. & Loge, J.H. (Red.). (2016). Palliasjon: Nordisk lærebok. (3. utg). Oslo: Gyldendal

Meld. St. 26 (2014-2015). Fremtidenes primærhelsetjeneste - nærhet og helhet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf

NOU 2011: 11 (2011). Innovasjon i omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Pensum: kap. 2: Perspektiv og sammendrag og kap. 7: Ny teknologistøtte. Hentet fra https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2011-11/id646812/

NOU 2017:16 (2017). På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/

Pårørendesenteret (u.å.). Pårørendeprogrammet: fra usynlig til inkludert. Hentet fra http://www.pårørendeprogrammet.no/

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM). Hentet fra http://helse-stavanger.no/omoss/avdelinger/regionalt-kompetansesenter-eldremedisin-og-samhandling/Sider/enhet.aspx

Senter for omsorgsforskning. (2017). Aktivitet og fellesskap for eldre: Oppsummering av kunnskap og forskningsresultat som del av kunnskapsgrunnlaget for Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Deloppdrag 2 fra Helse- og omsorgsdepartementet. (nr 6/2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskapsoppsummering/delrapport2_aktivitet_fellesskap_141117.pdf

St. meld nr. 29 (2012-2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra Regjeringen.no.

St.meld nr 47. (2008-2009). Samhandlingsreformen: Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra Regjeringen.no

Universitetssykehuset Nord-Norge (2012). Håndbok i lindrende behandling. Hentet fra http://www.unn.no/category11934.html

Lover, forskrifter og offentlige utredninger: Lovdata.no

Sida ble sist oppdatert: 08.01.2018