Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Videreutdanning i frivillig arbeid

Avdeling for helsefag
Studieperiode: 2017

I tillegg til obligatorisk pensum kommer selvvalgt pensum.

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om mindre endringer.

FRIV1001 - høst 2017

Bergen kommune. (2015). Plan for frivillighet. Hentet 18. august 2017 fra https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/
avdelinger/byradsavd-for-klima-kultur-og-naring/6570/6574/article-125004

Dahl, Ø. (2016). Møter mellom mennesker. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: s. 16-31 (Fronter).

Frivillighet Norge. (2015). Organisasjonshåndboka: En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon. (3. utg.). Grøset: Frivillighet Norge. Hentet 18. august 2017 fra http://www.frivillighetnorge.no/
filestore/Dokumenter/Organisasjonshndbokarevidert2014.pdf

Førland, O. (2015). Oppsummering av litteraturen om frivillig innsats og samspillet med offentlige omsorgstjenester. I L.H. Jensen (Red.). Frivillighet i omsorgssektoren. (s. 123-136). Tønsberg: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (Fronter).

Gulbrandsen, T. & Ødegård, G. (2011). Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hentet 18. august 2017 fra http://hdl.handle.net/11250/177419

Guribye, E. (2016). «Mot 'Kommune 3.0'? Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor: Med hjerte for Arendal». (Agderforskning, FoU-rapport nr. 3/2016). Hentet 18. august 2017 fra https://www.agderforskning.no/wp-content/uploads/2016/10/FoU-rapport-3-2016-endelig.pdf

Helse og omsorgsdepartementet, Frivillighet Norge & KS. (2015). Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. (2015-2020). Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Hentet 18. august 2017 fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/
4458634b21274b349a602c9a00ff116f/nasjonal_strategi_frivillighet.pdf

Jensen, L.H. & Førland, O. (2015). Kjernepunkter i samarbeid med frivillige i omsorgssektoren. I L.H. Jensen. (Red.). (2015). Frivillighet i omsorgssektoren. (s. 137-140). Tønsberg: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (Fronter).

Kulturdepartementet. (2015). Frivillighetserklæringen - erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor. Hentet 18. august 2017 fra https://www.regjeringen.no/contentassets/
99f8110d39674f3494ec9668be846c09/frivillighetserklaeringen-hefte.pdf

Loga, J. M. (2010). Livskvalitet: Betydningen av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke: En kunnskapsoversikt. (2010-1). Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hentet 18. august 2017 fra http://hdl.handle.net/11250/2445364

Loga, J.M., Eimhjellen, I., Eschweiler, J., Ingstad, E.L., Stokstad, S. & Winsvold, M. (2016). Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger. (Rapport 1-2016). Bergen: Uni Research, Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier. Hentet 18. august 2017 fra http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/endelig-rapport---sosiale-entreprenorer---partnerskap-for-nye-losninger.pdf

Lorentzen, H. (2010). Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner: En empirisk kartlegging. (2010-4).Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hentet 18. august 2017 fra http://hdl.handle.net/11250/177666

Lorentzen, H. (2007). Moraldannende kretsløp: Stat, samfunn og sivilt engasjement. Oslo: Abstrakt forlag.

Lorentzen, H. (2010). Frivilligsentralen mellom stat, kommune og sivilsamfunn. Oslo, Institutt for samfunnsforskning. (Rapport 2010:13). Hentet 18. august 2017 fra http://hdl.handle.net/11250/177491

Lorentzen, H. (2016). Frivillighet i Akershus: Perspektiver og utfordringer. Akershus Fylkeskommune. (Fronter)

Småland, U. & Hagelin, S. (2016). Kommunenes planarbeid og økt frivillig innsats blant seniorer - et bidrag til folkehelse. Fagbladet, 1-21. (Fronter)

Spurkeland, J. (2013/2017). Relasjonsledelse (4 eller 5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
(Pensum: s. 13-90 (i 4. utg.). Sidetall for 5. utg. kommer.)

Willumsen, E. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og praksis i helse- og velferdssektoren. I E. Willumsen & A. Ødegård. (Red.). Tverrprofesjonelt samarbeid: et samfunnsoppdrag. (2. utg., s 17-52). Oslo: Universitetsforlaget. (Fronter)

Wollebæk, D., Sætrang, S. & Fladmoe, A. (2015). Hovedfunn Betingelser for frivillig innsats - motivasjon og kontekst. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 18. august 2017 fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-betingelser-for-frivillig-innsats--motivasjon-og-kontekst/id2424540

Nyttige lenker:

St. Meld. nr. 39. (2006-2007). Frivillighet for alle. Oslo: Kultur- og kirkedepartementet. Hentet 26. oktober 2016 fra https://www.regjeringen.no/contentassets/
68b20a00c377479c98d8bac4c4e38cf6/no/pdfs/stm200620070039000dddpdfs.pdf

Meld. St. 19. (2014-2015). Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet 26. oktober 2016 fra https://www.regjeringen.no/contentassets/
7fe0d990020b4e0fb61f35e1e05c84fe/no/pdfs/stm201420150019000dddpdfs.pdf

Nordland fylkeskommune. (2014-2018). Frivillighetsplan Nordland 2014-2018. Hentet 18. august 2017 fra https://www.nfk.no/_f/p34/id7205b2d-de44-4ebd-863b-c8322ccaa029/frivillighetsplan_nordland.pdf

Norges frivillig sentraler. (2015). Velkommen til Norges Frivilligsentraler. http://www.frivilligsentral.no

Sida ble sist oppdatert: 18.08.2017