Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Master i klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Avdeling Stord
Studieperiode: 2015-8

I tillegg til obligatorisk pensum kommer selvvalgt pensum.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på HSH-nettverket via tjenesten Tilgang hjemmefra.

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no
Forbehold om mindre endringer.

HELS-ETIKK: Helse- og omsorgsetikk, vår 2016

Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2006). Vårdande som lindrar lidande: Etik i vårdandet. Stockholm: Liber AB.

Løgstrup, K.E. (2014). Etiske begreber og problemer. (3. utg.). Århus: Forlaget Klim.
Pensum: S. 7-58.

Løgstrup, K.E. (2010). Den etiske fordring. Århus: Forlaget Klim.
Pensum: Innledning + punkt 1 s. 9-40

Martinsen, K. (2012). Etikk i sykepleien - mellom spontanitet og ettertanke. I Telleus, P. og Pahuus, M. (Red.). Praksisformernes etik: Bidrag til anvendt etikk.(s. 259-279). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: Etikken, kulturen og kroppens sårbarhet (s. 51-82)

Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sykepleien. Oslo: Akribe.
Pensum: S. 45-108

Nortvedt, P. (2012). Omtanke: En innføring i sykepleiens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap. 3, 5-6

Nortvedt, P., Hem, M.H. & Skirbekk, H. (2011). The ethics of care: Role obligations and moderate partiality in health care. Nursing Ethics, 18(2), 192-200. Hentet fra Cinahl

Nasman, Y., Lindholm, L., & Eriksson, K. (2008). Caritativ vårdetik - vårdandets ethos uttryckt i vårdares tänkande og handlande. Vård i Norden, 28(2), 50-52. Hentet fra Cinahl

Pettersen, T. (2006). Omsorg som etisk teori. Norsk filosofisk tidsskrift, 41(2), 151-163. Hentet fra Idunn

Rehnsfeldt, A. (2005). The relevance of the ethics of understanding of life in nursing. International journal of human caring, 9(4), 39-44. Hentet fra Cinahl

Thorkildsen, K., Eriksson, K. & Råholm, M-B. (2014). The core of love when caring for patient suffering from addiction. Scand J Caring Sci, 29(2), 353-60 doi: 10.1111/scs. 12171. Hentet fra Wiley

Wârnå-Furu, C. (Red.). (2014). Hälsans praxis - i liv och arbete. Stockholm: Liver AB.

Selvvalgt: ca. 100 sider.

Hver student velger ut litteratur som beskriver/belyser grunnleggende begreper og teorier knyttet til egen profesjon og kliniske/daglige virksomheter.

Anbefalt litteratur

Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2007). The "Little Extra" that alleviates suffering. Nursing Ethics, 14(3), 372-84. Tilgjengelig fra Cinahl

Eide, S.B. & Skorstad, B. (2013). Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.

Eriksson, K. (2001). Kärleken som vårdvetenskapens ethos. Omsorg, 18(2), 9-11, 63. (Fronter) 4s.

Eriksson, K. Se människan http://www.sigtunastiftelsen.se/filer/K_Eriksson_Se_manniskan.pdf

Karlsson, M. (2013). Bry sig om : ett vårdvetenskapligt praxisbegrepp. Åbo Akademi, Socialvetenskapliga institutionen, Vårdvetenskap. Tilgjengelig fra http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-2870-4.

Kendrick, K.D. & Robinson, S. (2002). "Tender Loving Care" as a relational ethic in nursing practice. Nursing Ethics, 9(3), 291-300. Hentet fra Cinahl

Nortvedt, P. & Nordhaug, M. (2008). The principle and problem of proximity in ethics. Journal of Medical Ethics, 34, 156-61. Tilgjengelig fra BMJ

Nortvedt, P. (2012). Omtanke: En innføring i sykepleiens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk.

Nortvedt, P. (2012). The normativity of clinical health care - Perspectives on moral realism. Journal of Medicine and Philosophy, 37(3), 295-309. Hentet fra Cinahl

Nortvedt, P. & Grimen, H. (2004). Sensibilitet og refleksjon: Filosofi og vitenskapsteori for helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk.

Näsman, Y. (2010). Hjärtats vanor, tankens välvilja och handens gärning : dygd som vårdetiskt grundbegrepp. Åbo: Åbo Akademi, Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, Vårdvetenskap. Tilgjengelig fra: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-765-535-4

Pettersen, T. (2012). Conceptions of Care: Altruism, Feminism, and Mature Care. Hypatia, 27(2), 366-389.

Rykkje, L. (2014). Kjærlighet i forbundethet: En kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet. Vasa: Åbo akademi. Hentet fra http://www.doria.fi/handle/10024/101115

Thorsen, R., Mæhre, K.S. & Martinsen, K. (Red.). (2012). Fortellinger om etikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 14.09.2017