Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Master i klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Avdeling Stord
Studieperiode: 2015-8

I tillegg til obligatorisk pensum kommer selvvalgt pensum.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på HSH-nettverket via tjenesten Tilgang hjemmefra.

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no
Forbehold om mindre endringer.

HELS-SAMH: Samhandling i vanskelige livssituasjoner, vår 2016

Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2012). DEF: Det Existentiella Förbandet: Existentiellt omhändertagande efter katastrof. Stockholm: Liber.

Frank, A. W. (2013/1995). The wounded storyteller: Body, illness & ethics. Chicago: The Universituy of Chicago Press.
Pensum: Kap. 1-3

Gustin, L. W. (Red.) (2010). Vårdande vid psykisk ohälsa: På avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur.
Pensum:
Kap. 4 Livsförståelse som utgangspunkt for patientens perspektiv
Kap. 7 Den sårbara kroppen - fysisk aktivitet og undandragande
Kap. 11 Att balansera mellom värdighet och skap
Kap. 17 Tillit och medlidande i mötet mellan patienten och vårdaren

Kjær, T. A. & Martinsen, K. (Red.). (2015). Utenfor tellekantene: Essays om rom og rommelighet. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: Kap. 1-5.

Lassenius, E. & Severinsson, E. (Red.) (2014). Hermeneutik i vårdpraxis: det nära, det flyktiga, det dolda, Malmö : Gleerups.
Pensum: Del I-II.

Mc. Cormack, B., Karlsson, B., Dewing, J. & Lerdal, A. (2010). Exploring person-centredness: a qualitative meta-synthesis of four studies. Scand J Caring Sci, 24(3) 620-634. Hentet fra Ebsco

Morgan, S. & Yoder, L.H. (2012). A Concept Analysis of Person-Centered Care. Journal of Holistic Nursing, 30(6), 6-15. Hentet fra Sage

Renolen, Å. (2015). Forståelse av mennesker. Oslo: Fagbokforlaget.
Pensum: Kap. 8. «Kriser og sorg».

Selvvalgt: (ca. 200 sider)

Hver student velger ut litteratur som beskriver/belyser grunnleggende begreper og teorier knyttet til fenomen i egen profesjon og kliniske/daglige virksomheter

Anbefalt litteratur

Alvsvåg, H., Førland, O., & Jacobsen, F.F. (Red.). (2014). Rom for omsorg? Bergen: Fagbokforlaget.

Dyregrov, A., Johnsen, I. & Dyregrov, K. (2012). Hvordan lede sorggrupper? En håndbok for sorggruppeveiledere. Oslo: Abstrakt forlag.

Løgstrup, K. E. (1962). Den etiske fordring. Köpenhamn: Gyldendal. Tilgjengelig elektronisk NB! Biblioteket har flere utgaver, derfor er lenken til treffliste i Bibsys.

Norberg, A., Bergsten, M., & Lundman, B. (2001). A model of consolation. Nursing Ethics, 8(6), 544-553. Tilgjengelig fra Cinahl

Egnew, T. (2005). The meaning of healing: Transcending suffering. Annals of Family Medicine, 3(3), 255-62. Tilgjengelig fra http://www.annfammed.org/content/3/3/255.full

Merleau-Ponty, M. (1994). Kroppens fenomenologi. Oslo: Pax.

NOU 2012:14 (2012). Rapport fra 22. juli kommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter. Tilgjengelig fra Regjeringen.no

Nåden, D. (2002). Encounter: A Fundamental Category of Nursing as an Art. International Journal for Human Caring, 6(1), 34-39. (ikke på HSH)

Rehnsfeldt, A. & Arman, M. (2012). Significance of close relationships after the tsunami disaster in connection with existential health: A qualitative interpretive study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 20(3), 537-45. Tilgjengelig fra LM

Rehnsfeldt A. (2012). Ömsesidighet och gemenskap i vårdandet. In: Wiklund-Gustin L, Bergbom I, editors. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Råholm, M., Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2008). The immediate lived experience of the 2004 tsunami disaster by Swedish tourists. Journal of Advanced Nursing, 63(6), 597-606. Tilgjengelig fra Cinahl

Skærbæk, E. & Lillemoen, L. (2013). Verdi og verdighet: etikk i praksis. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 14.09.2017