Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Master i klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Avdeling Stord
Studieperiode: 2016-9

I tillegg til obligatorisk pensum kommer selvvalgt pensum.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med HVL- brukernavn og passord. Tilgang hjemmefra.

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no.
Forbehold om mindre endringer.

HELS-VITSK: Modul 3, Vitenskapsteori og forskningsmetode høst 2017

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur
Pensum: Del 2 kap 7-8

Eriksson, K. & Lindström, U.Å. (2007). Vårdvetenskapens vetenskapsteori på hermeneutisk grund - några grunddrag. I K. Eriksson; U.Å. Lindström (Red.), Gryning III vårdvetenskap och hermeneutik (s. 5-18). Vasa: Enheten för vårdvetenskap, Åbo akademi.

Gadamer, H-G, & Jordheim, H. (2003). Forståelsens filosofi: Utvalgte hermeneutiske skrifter. Oslo: Cappelen.

Helsinkideklerasjonen. (2013). Etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Etikk/Internasjonalt/Helsinkideklarasjonen/helsinkideklarasjonen-fra-verdens-legeforening/

Hjälmhult, E., Giske, T. & Satinovic, M. (Red.). (2014). Innføring i grounded theory. Trondheim: Akademika forlag.
Pensum: kap. 1-3.

Kristiansen, K., Borg, M., Glover, H., Volden, O., Beston, G., Hauge, S. ... Jensen, P. (2009). Medforskning : å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Oslo: Universitetsforl.
Pensum: kap. 1 og 2.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. (3. Utg.). Oslo: Gyldendal akademisk Pensum: Kap. 6-9

Lindholm, L., Nieminen, A., Mäkelä, C. & Rantanen-Siljamäki, S. (2006). Clinical Application Research: A Hermeneutical Approach to the Appropriation of Caring Science Qual. Health Res, 16(1), 137-150. Hentet fra Sage

Lindseth, A. & Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutical method for researching lived experience. Scand J Caring Sci, 18(2), 145-153 . Hentet fra Cinahl

Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning: En innføring. Oslo: Universitetsforl.
Pensum: kap. 1-10.

Martinsen, K. & Eriksson, K. (2009). Å se og å innse : Om ulike former for evidens. Oslo: Akribe.

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (10. utg.). Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health.
Pensum: kap. 4-19.

Thornquist, E. (2003). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget.

Van Exel, J., & de Graaf G. (2005). Q methodology: A sneak preview. Hentet fra https://www.researchgate.net/profile/Gjalt_Graaf/publication/
228574836_Q_Methodology_A_Sneak_Preview/links/02bfe50f946fc9978b000000.pdf

Øye, C., Sørensen, N.Ø. & Glasdam, S. (2015). Qualitative research ethics on the spot: Not only on the desktop, Nursing ethics, 23(4), 455-64. doi: 10.1177/0969733014567023 . Hentet fra Sage

Anbefalt

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion : Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (2 uppl.). Lund: Studenlitteratur.

Aveyard, H. (2014). Doing a literature review in health and social care : A practical guide. (3rd ed). Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press.

Bjørndal, A. & Hofoss, D. (1996). Statistikk for helsepersonell : En innføringsbok. Universitetsforl. Oslo. Elektronisk reproduksjon. Gratis. For norske IP-adresser.

Birkler, J. (2005). Videnskabsteori: En grundbog. København: Munksgaard.

Bondas O. Hell E. (2007). A decade of metasynthesis research in health sciences: A meta-method. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2(2), 101-113. Hentet fra http://www.ijqhw.net/index.php/qhw/article/view/4951

Finfgeld, D. M. (2003). Metasynthesis: The State of the Art-So Far. Qual. Health Res, 13(7), 893-904. Hentet fra Sage

Florczak, K.L. (2016). Evidence-Based Practice: What's New Is Old. Science Quarterly, 29(2), 108- 112. DOI: 10.1177/0894318416630096. Hentet fra Sage

Fossland, T.& Thorsen, K. (2010). Livshistorier i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (2. uppl.).[Lund]: Studentlitteratur.

Getrich, C.M., Bennett, A.M., Sussman, A.L., Solares, A. & Helitzer, D.L. (2016). Viewing Focus Groups Through a Critical Incident Lens. Qual Health Res, 26(6), 750-62. doi: 10.1177/1049732315579178. Henter fra http://qhr.sagepub.com/content/early/2015/03/30/1049732315579178.full

Greene, J. (2005). The generative potential of mixed methods inquiry. International Journal of Research & Method in Education, 28(2), 207-211. (Fronter)

Grimen, H. (2004). Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Oslo: Universitetsforlaget.

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Jacobsen, D. I. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring: Innføring i metode for helse og sosialfag. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kjærnsli, M. (2007). Hva får vi vite fra PISA 2006? Acta Didactica Norge, 1, (1), 1-16. Tilgjengelig fra http://journals.ils.uio.no/index.php/adno/article/view/22/63

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Leech, N. L. & Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Quality and Quantity, 43(2) 265-275. (Tilgjengelig i Fronter)

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury park: SAGE publications.

Nortvedt P, Grimen, H. & Andersson, S. (2004). Sensibilitet og refleksjon: Filosofi og vitenskapsteori for helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk.

Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode.(3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Silverman, D. (2011). Interpreting qualitative data: A guide to the principles of qualitative research (4th ed.). Los Angeles: SAGE.

Thorsen A:A. & Allgood E. (2010). (Red). Q-metodologi: en velegnet måte å utforske subjektivitet. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag.

Watts, S. & Stenner, P. (2012). Doing Q methodological research. Theory, Method and Interpretation. London: SAGE Publications Ltd.

Whitehead, L. (2004). Enhancing the quality of hermeneutic research: Decision trail. Journal of Advanced Nursing, 45(5), 512-518. doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02934.x. Hentet fra Wiley

Zahavi D. (2003). Fænomenologi. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Sida ble sist oppdatert: 22.09.2017