Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Master i klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Avdeling for helsefag
Studieperiode: 2017-10

I tillegg til obligatorisk pensum kommer selvvalgt pensum.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på HSH-nettverket via tjenesten Tilgang hjemmefra.

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om mindre endringer.

HELS-ETIKK: Helse- og omsorgsetikk, vår 2018

Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2007). The "Little Extra" that alleviates suffering. Nursing Ethics, 14(3), 372-84. Tilgjengelig fra Sage

Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2011). Vårdande som lindrar lidande: Etik i vårdandet. (2. utg.). Stockholm: Liber AB.

Arman, M., Dahlberg, K., & Ekebergh, M. (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.
Pensum: Kap. 4, kap. 5 s. 145-179, kap. 6 s. 229-244.

Gustin, L. W. & Bergbom, I. (Red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2. utg.). Lund: Studentlitteratur.
Pensum: kap. 27 (Näsman Dygd och etik) og 28 (Wallinvirta Ansvar och makt).

Løgstrup, K.E. (2014). Etiske begreber og problemer. (3. utg.). Århus: Forlaget Klim.
Pensum: S. 7-58.

Løgstrup, K.E. (2010). Den etiske fordring. Århus: Forlaget Klim.
Pensum: Innledning + punkt 1 s. 9-40

Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sykepleien. Oslo: Akribe.
Pensum: S. 45-108

Nortvedt, P. (2016). Omtanke: En innføring i sykepleiens etikk. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap. 2, 3, 4 og 5.

Nasman, Y., Lindholm, L., & Eriksson, K. (2008). Caritativ vårdetik - vårdandets ethos uttryckt i vårdares tänkande og handlande. Vård i Norden, 28(2), 50-52. Hentet fra Cinahl

Pettersen, T. (2006). Omsorg som etisk teori. Norsk filosofisk tidsskrift, 41(2), 151-163. Hentet fra Idunn

Rehnsfeldt, A. (2005). The relevance of the ethics of understanding of life in nursing. International journal of human caring, 9(4), 39-44. Hentet fra Cinahl

Skorpen, F., Rehnsfeldt, A. & Thorsen, A. A. (2014). The significiance of small things for dignity i psychiatric care. Nursing Ethics, 22(7), 754-764. DOI: 10.1177/0969733014551376. Hentet fra Sage

Thorkildsen, K., Eriksson, K. & Råholm, M-B. (2014). The core of love when caring for patient suffering from addiction. Scand J Caring Sci, 29(2), 353-60. doi: 10.1111/scs. 12171. Hentet fra Wiley

Wârnå-Furu, C. (Red.). (2014). Hälsans praxis - i liv och arbete. Stockholm: Liver AB.
Pensum: Kap. 3 (Dygd och hälsa, s. 48-69), kap. 5 (Tillägnelse av hälsa, s. 11-131 og kap. 6 (Hälsoforskning, s. 135-151).

Selvvalgt: ca. 100 sider.

Hver student velger ut litteratur som beskriver/belyser grunnleggende begreper og teorier knyttet til egen profesjon og kliniske/daglige virksomheter.

Akademisk skriving og masteroppgave

Brodersen, R., Bråten, F., Reiersgaard, A., Slethei, K., & Ågotnes, K. (2007). Tekstens autoritet : Tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo: Universitetsforl.
Pensum: Del I: Analyseredskaper for akademiske tekster. Del III: Fra tekstanalyse til egen skriving.

Fekjær, S. B. (2013). Hvordan bli en lykkelig masterstudent: Masteroppgavehåndbok. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Anbefalt litteratur

Eide, S.B. & Skorstad, B. (2013). Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.

Eriksson, K. (2001). Kärleken som vårdvetenskapens ethos. Omsorg, 18(2), 9-11, 63. (Fronter)
Eriksson, K. Se människan (Fronter)

Falk, B. (2016). Å være der du er. Oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtalen. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Gustin, L. W. & Wagner, L. (2013). The butterfly effect of caring - clinical nursing teachers' understanding of self-compassion as a source to compassionate care. Scand J Caring Sci, 27(1), 175-183. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2012.01033.x. Hentet fra Cinahl

Karlsson, M. (2013). Bry sig om: ett vårdvetenskapligt praxisbegrepp. Åbo Akademi, Socialvetenskapliga institutionen, Vårdvetenskap. Tilgjengelig fra http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-2870-4.

Martinsen, K. (2012). Etikk i sykepleien - mellom spontanitet og ettertanke. I Telleus, P. og Pahuus, M. (Red.). Praksisformernes etik: Bidrag til anvendt etikk. (s. 259-279). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: Etikken, kulturen og kroppens sårbarhet (s. 51-82)

Nortvedt, P., Hem, M.H. & Skirbekk, H. (2011). The ethics of care: Role obligations and moderate partiality in health care. Nursing Ethics, 18(2), 192-200. Hentet fra Sage

Nortvedt, P. & Nordhaug, M. (2008). The principle and problem of proximity in ethics. Journal of Medical Ethics, 34, 156-61. Tilgjengelig fra BMJ

Nortvedt, P. (2012). The normativity of clinical health care - Perspectives on moral realism. Journal of Medicine and Philosophy, 37(3), 295-309. doi:jmp/jhs015. Hentet fra Ebsco

Nortvedt, P. & Grimen, H. (2004). Sensibilitet og refleksjon: Filosofi og vitenskapsteori for helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk.

Näsman, Y. (2010). Hjärtats vanor, tankens välvilja och handens gärning : dygd som vårdetiskt grundbegrepp. Åbo: Åbo Akademi, Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, Vårdvetenskap. Hentet fra http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-765-535-4

Pettersen, T. (2012). Conceptions of Care: Altruism, Feminism, and Mature Care. Hypatia, 27(2), 366-389. doi:10.1111/j.1527-2001.2011.01197.x. Hentet fra Ebsco

Rykkje, L. (2014). Kjærlighet i forbundethet: En kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet. Vasa: Åbo akademi. Hentet fra http://www.doria.fi/handle/10024/101115

Thorsen, R., Mæhre, K.S. & Martinsen, K. (Red.). (2012). Fortellinger om etikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Aakre, M. (2016). Jakten på dømmekraft: Praksisnært etikkarbeid i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 21.11.2017