Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Master i klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Avdeling for helsefag
Studieperiode: 2017-10

I tillegg til obligatorisk pensum kommer selvvalgt pensum.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på HSH-nettverket via tjenesten Tilgang hjemmefra.

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om mindre endringer.

HELS-SAMH: Samhandling i vanskelige livssituasjoner, vår 2018

Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2012). DEF: Det Existentiella Förbandet: Existentiellt omhändertagande efter katastrof. Stockholm: Liber.

Doohan, I. (2017). Surviving a major bus crash: Experiences from the Crash and Five Years after. (Akademisk avhandling, Umeå University). Hentet fra http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1146577/FULLTEXT01.pdf

Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2017). Mestring av sorg: Håndbok for etterlatte og hjelpere. Bergen: Vigmostad Bjørke.
Pensum: kap. 1-2 og 4-5

Gustin, L. W. (Red.) (2014). Vårdande vid psykisk ohälsa: På avancerad nivå. (2. utg.). Lund: Studentlitteratur.
Pensum: Kap. 3, 6, 13, 20, 23-24 + 1 selvvalgt kapittel.

Gustin, L. W. & Bergbom, I. (Red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2. utg.). Lund: Studentlitteratur. Pensum: kap. 20, 25, 26 og 30.

Kjær, T. A. & Martinsen, K. (Red.). (2015). Utenfor tellekantene: Essays om rom og rommelighet. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: Kap. 1-5.

Kärki, F.U. & Weisæth, L. (Red.). (2014). Fra sjokk til mestring: Norges respons på et nasjonalt traume. Oslo: Gyldendal akademisk. Pensum: kap. 1, 3, 9, 11 og 12.

Morgan, S. & Yoder, L.H. (2012). A Concept Analysis of Person-Centered Care. Journal of Holistic Nursing, 30(6), 6-15. Hentet fra Sage

Rehnsfeldt, A. & Arman, M. (2016). Dressing an existential wound (DEW) - a new model for long-term care following disasters. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(3), 518-525. doi:101111/scs12273. Hentet fra Wiley

Renolen, Å. (2015). Forståelse av mennesker. Oslo: Fagbokforlaget.
Pensum: Kap. 8. «Kriser og sorg».

Selvvalgt: (ca. 200 sider)

Hver student velger ut litteratur som beskriver/belyser grunnleggende begreper og teorier knyttet til fenomen i egen profesjon og kliniske/daglige virksomheter

Anbefalt litteratur

Alvsvåg, H., Førland, O., & Jacobsen, F.F. (Red.). (2014). Rom for omsorg? Bergen: Fagbokforlaget.

Dyregrov, A., Johnsen, I. & Dyregrov, K. (2012). Hvordan lede sorggrupper? En håndbok for sorggruppeveiledere. Oslo: Abstrakt forlag.

Egnew, T. (2005). The meaning of healing: Transcending suffering. Annals of Family Medicine, 3(3), 255-62. Tilgjengelig fra http://www.annfammed.org/content/3/3/255.full

Frank, A. W. (2013/1995). The wounded storyteller: Body, illness & ethics. Chicago: The Universituy of Chicago Press.

Hagen, M. B., Da Silva, A. B. & Thelle, M. I. (Red.). (2016). Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid: Fra et tilknytningsteoretisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

Lassenius, E. & Severinsson, E. (Red.) (2014). Hermeneutik i vårdpraxis: det nära, det flyktiga, det dolda. Malmö : Gleerups.

Merleau-Ponty, M. (1994). Kroppens fenomenologi. Oslo: Pax.

Norberg, A., Bergsten, M., & Lundman, B. (2001). A model of consolation. Nursing Ethics, 8(6), 544-553. Tilgjengelig fra Sage

NOU 2012:14 (2012). Rapport fra 22. juli kommisjonen. Tilgjengelig fra Regjeringen.no

Nåden, D. (2002). Encounter: A Fundamental Category of Nursing as an Art. International Journal for Human Caring, 6(1), 34-39. (Fronter)

Rehnsfeldt, A. & Arman, M. (2012). Significance of close relationships after the tsunami disaster in connection with existential health: A qualitative interpretive study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 20(3), 537-45. Tilgjengelig fra Wiley

Rehnsfeldt A. (2012). Ömsesidighet och gemenskap i vårdandet. I L. Wiklund-Gustin & I Bergbom (Red.). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Råholm, M., Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2008). The immediate lived experience of the 2004 tsunami disaster by Swedish tourists. Journal of Advanced Nursing, 63(6), 597-606. Tilgjengelig fra Wiley

Skærbæk, E. & Lillemoen, L. (2013). Verdi og verdighet: etikk i praksis. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Underlid, K., Dyregrov, K. & Thuen, F. (Red.). (2016). Krevende livserfaringer og psykisk helse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 06.12.2017