Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi

Avdeling for helsefag, studiested Stord og Haugesund
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang heimefrå.

OMSTEK1101: høst 2017

Alemdar, H. & Ersoy, C. (2010). Wireless sensor networks for healthcare: A survey. Computer Networks, 54(15), 2688-2710. Til kap. 4. Hentet fra Science Direct

Bonato, P. (2010). Wearable Sensors and Systems. From Enabling Technology to Clinical Applications. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 29(3), 25-36. Hentet fra http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/69890

Bowes, A. & McColgan, G. (2013). Telecare for Older People: Promoting Independence, Participation, and Identity. Research on Aging, 35(1), 32-49. (Fronter)

Chan, M., Campo, E., Estève, D. & Fourniols, J. (2009) Smart homes-Current features and future perspectives. Maturitas, 64 (2), 90-97. Hentet fra Science Direct

Cook AM, Adams K. (2010) Need- and Task-Based Design and Evaluation. I M.M.K. Oishi, I.M. Mitchell & H.F.M. Van der Loos, editors. Design and Use of Assistive Technology. (s. 41-48). New York: Springer. Hentet fra Springer

Daniel, K. M., Cason, C. L. & Ferell, S. (2009). Emerging Technologies to Enhance the Safety of Older People in Their Homes. Geriatric Nursing, 30(6), 384-389. Hentet fra http://ogg.osu.edu/site_documents/sage/Wk10_Daniel%20article.pdf

Davies, A., Rixon, L. & Newman, S. (2013). Systematic review of the effects of telecare provided for a person with social care needs on outcomes for their informal carers. Health & social care in the community, 21(6), 582. Hentet fra Cinahl

Demiris, G., Oliver, D. P., Dickey, G., Skubic, M. & Rantz, M. (2008). Findings from a participatory evaluation of a smart home application for older adults. Tecnhology and Health Care, 16, 111-118. Hentet fra https://pdfs.semanticscholar.org/f595/e1c678b0c5d6cac9b44e5bf7b5399b0959e0.pdf

Direktoratet for e-helse (2015). Norm for informasjonssikkerhet: Helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Hentet fra https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet

Direktoratet for e-helse (2015). Veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi. hentet fra https://ehelse.no/veileder-i-personvern-og-informasjonssikkerhet-ved-bruk-av-velferdsteknologi

Gjeldsvik, R. (2004). Bruk av lønnsomhetsanalyser i helsevesenet - et prinsippnotat. (Fronter)

Hagen, R. & Johnsen, E. (2013). Styring gjennom samhandling: Samhandlingsreformen som kasus. I A. Tjora & L. Melby (Red.) Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.(s. 31-53). Oslo: Gyldendal Akademisk. (Fronter)

Interaction Design Foundation:
HCI & CSCW:
https://www.interaction-design.org/encyclopedia/human_computer_interaction_hci.html Brukermedvirkning og human-interaction design:
https://www.interaction-design.org/encyclopedia/usability_evaluation.html
https://www.interaction-design.org/encyclopedia/end-user_development.html
https://www.interaction-design.org/encyclopedia/requirements_engineering.html

Hofmann, B. (2010). Etiske utfordringer med velferdsteknologi. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/2378519


Eller

Hofmann, B. (2013). Ethical challenges with welfare technology: a review of the literature. Science and engineering ethics, 19(2), 1-18 Hentet fra Springer

Kang, G. H. et al (2010). In Situ Monitoring of Health in Older Adults: Technologies and Issues. JAGS, 58(8), 1579-1586. Hentet fra Cinahl

KMD Analyse (2011a). Digitalisering af ældreplejen - Potentialer og holdninger. Hentet fra http://docplayer.dk/2241184-Digitalisering-af-aeldreplejen-potentialer-og-holdninger-kmd-analyse.html

KMD Analyse (2011b) Kronisk sygdom - en digital samfundsdiagnose. Hentet fra http://docplayer.dk/7264587-Kronisk-sygdom-en-digital-samfundsdiagnose-potentialer-og-barrierer-kmd-analyse.html

Landau, R., Auslander, G.K., Werner, S. Shoval, N, & Heinik, J. (2010). Families' and Professional Caregivers' View of Using Advanced Technology to Track People With Dementia. Qualitative Health Research, 20(3), 409-419. Hentet fra Sage

Milligan, C., Roberts, C. & Mort, M. (2010). Telecare and older people: Who cares where? Social Science & Medicine, 72(3) Hentet fra Science direct

Mitzner, T., Boron, J., Fausset, C., Adams, A., Charness, N., Czaja, S., Dijkstra, K., Fisk, A., Rogers, W. & Sharit, J. (2010). Older adults talk technology: Technology usage and attitudes. Computers in Human Behavior. Hentet fra http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2956433/pdf/nihms226103.pdf

Moser, I & Thygesen, H. (2013). Velferdsteknologi og teleomsorg: Nye idealer og former for omsorg. I Tjora, A. & Melby, L. (red.) Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. (s. 144-158). Oslo, Gyldendal Akademisk. (Fronter)

Nord, E. (2002). Helseøkonomi - kort innføring i nytte-kostnadsanalyser. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 122(28), 2719-2722. Hentet fra http://tidsskriftet.no/2002/11/tema-forskningsmetoder/helseokonomi-kort-innforing-i-nytte-kostnads-analyser

NOU nr. 11. (2011). Innovasjon i omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Kap 2,3,5,7,8,9. Hentet fra https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2011-11/id646812/

Pavel, M., Jimison, H. B., Wactlar, H. D., Hayes, T. L., Barkis, W., Skapik, J. & Kaye, J. (2013) The Role of Technology and Engineering Models in Transforming Healthcare. Biomedical Engineering, IEEE Reviews in, 6, 156-177. Til Kap 5 punkt B (Fronter)

Pasient - og brukerrettighetsloven (1999). Lov om pasientrettigheter. Hentet 15. juli 2015 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html

Pols, J. & Moser, I. (2009). Cold technologies versus warm care? On affective and social relations with and through care technologies. ALTER-European Journal of Disability Reseach/Revue Europèenne de Recherche sur le Handicap, 3(2), 159-178. Hentet fra Science Direct

Prop. 90 L (2012-2013). Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven m.v. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-90-l-20122013/id719104/

Silvers, A. (2010). Better Than New! Ethics for Assistive Technologists. I M.M.K. Oishi, I.M.Mitchell, H.F.M. Van der Loos (Red.). Design and Use of Assistive Technology. (s. 3-15). New York: Springer. Hentet fra Springer

Slettebø, Å. (2010). Etikk i teknologiens verden. I Andersen, A. J. W., Lasen, I. B. & Söderhamn, O. (red). Utdanning til omsorg i fortid, nåtid og framtid. (s. 198-208). Oslo: Gyldendal akademisk. (Fronter)

Sorell, T. & Draper, H. (2012). Telecare, Surveillance, and the Welfare State. American Journal of Bioethics, 12(9), 36-44. Hentet fra Cinahl

Steele, R., Lo, A., Secombe, C. & Wong, Y. K. (2009). Elderly persons' perception and acceptance of using wireless sensor networks to assist healthcare. International Journal of Medical Informatics, 78(12), 788-801. Hentet fra Science Direct

St.meld. nr. 29. (2012-2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra Regjeringen.no

Vimarlund, V., Olve, N-G., Scandurra, I. & Koch, S. (2008). Organizational effects of information and communication technology (ICT) in elderly homecare; a casestudy. Health Informatics Journal, 14(3), 183-193. Hentet fra http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:25258/FULLTEXT01.pdf

Anbefalt litteratur:

Alemdar, H. & Ersoy, C. (2010) Wireless sensor networks for healthcare: A survey. Computer Networks, 54 (15), s. 2688-2710. Fra kap. 4 Hentet fra Science Direct

Daatland, S. O., Veenstra, M., Kjelvik, J., Otnes, B. & Aksøy, H. (2012). Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen. Hentet fra http://www.nova.no/asset/5390/1/5390_1.pdf

Folketrygdloven (1997) Lov om folketrygd. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19

Forskrift om habilitering og rehabilitering (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1256.html

Fredskild, T. U. (Red). (2013). Velfærdsteknologi i sundhedsvæsenet. København: Gads. (kapittel 3, 5, 6,10).

Helsedirektoratet. (2014) Anbefaling p å valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi. (IS-2200). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/832/Anbefaling-pa-valg-av-standarder-rammeverk-for-velferdsteknologi-IS-2200.pdf

Kallesøe, H. and Petersen, A.K. (2012). Teknologi, mennesker, faglighed: muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver. Aarhus: ViaSystime. (kapittel 1,2, 5, 7, 8, 9,10)

Lunde, L.-H. (2012). Alder ingen hindring: vekst og utvikling hele livet. Oslo: Gyldendal akademisk

Ness, N. E. (2011). Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse: et kunnskapsbasert grunnlag. Trondheim: Tapir akademisk.

Personopplysningsloven (2000). Lov om behandling av personopplysninger. Hentet fra Lovdata

Polgar JM. (2010). The Myth of Neutral Technology. In: Oishi MMK, Mitchell IM, Van der Loos HFM, editors. Design and Use of Assistive Technology. (s 17-23). New York: Springer. Henter fra Springer

Saposnik, G., Teasell, R., Mamdani, M., Hall, J., McIlroy, W., Cheung, D., Thorpe, K. E., Cohen, L. G. & Bayley, M. (2010). Effectiveness of virtual reality using Wii gaming technology in stroke rehabilitation: a pilot randomized clinical trial and proof of principle. Stroke, 41(7), 1477. Hentet fra Ovid

Scubic, M., Alexander, G., Popescu, M., Rantz, M. & Keller, J. (2009). A smart home application to eldercare: Current status and lessons learned. Technology and Health Care, 17, 183-201. Hentet fra Ebsco

Thygesen, H.(2009). Technology and good dementia care: A study of technology and ethics in everyday practice.(PhD-thesis) Kap 5 (s. 98-130). (Fronter)

Yogesan, K. (2009). Handbook of digital homecare. Berlin: Springer. Kap 1, 2, 4, 6, 7, 14. Hentet fra Springer

Sida ble sist oppdatert: 05.09.2017