Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi

Avdeling for helsefag, studiested Stord og Haugesund
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no. Forbehold om mindre endringer.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang heimefrå.

OMSTEK1101

OMSTEK1102: vår 2018

Aasen T.M.B. & O.Amundsen, O. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: Kapittel 3 - Definisjoner, typer og modeller for innovasjon s. 37-66
Kapittel 7 - Medvirkning og samarbeid for innovasjon s. 139-160

Anskaffelsesloven. (2016). Lov om offentlige anskaffelser. (Anskaffelsesloven). Hentet 28. februar 2017 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73

Berge, M. (2016). Telecare acceptance as sticky entrapment: A realist review. Gerontechnology, 15(2), 98-108. doi: 10.40107/gt.2016.15.2.023.00. (Fronter)

Carlfjord, S., Lindberg, M., Bendtsen, P., Nilsen, P., & Andersson, A. (2010). Key factors influencing adoption of an innovation in primary health care: a qualitative study based on implementation theory. BMC Family Practice, 11(1), 1. DOI: 10.1186/1471-2296-11-60. Hentet fra http://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2296-11-60

Dugsland, J., Nilsen, E.N., Gullsett, M.K., Eide, T. & Eide, H. (2015). Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester - Opplæringsbehov og utforming av nye tjenester - en sluttrapport. (HBV rapport nr 13/2015). Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/285837/Dugstad_2015_Skriftserien_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y

eller

Nilsen, E. R., Dugstad, J., Eide, H., Gullslett, M. K., & Eide, T. (2016). Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services-a longitudinal case study. BMC Health Services Research, 16(1), 657. Hentet fra https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1913-5

Flottorp, S., & Aakhus, E. (2013). Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis. Norsk epidemiologi, 23(2), 187-96. doi: http://dx.doi.org/10.5324/nje.v23i2.1643. Hentet fra http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1643/1531

Garud, R., Tuertscher, P. & Van de Ven, A.H. (2013). Perspectives on Innovation Processes, The Academy of Management Annals, 7(1), 775-819. DOI: 10.1080/19416520.2013.791066. (Fronter)

Guise,V.& Wiig, S. (2016). Preparing for Organizational Change in Home Health Care With Simulation-Based Training. Clinical Simulation In Nursing, 12(11), 496-503. Hentet fra Science direct

Hennestad, B. & Revang, Ø. (2017). Endringsledelse og ledelsesendring: Fra plan til praksis (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 5 - Hva endringsledelse, s. 133-139
Kap 6 - Fra idè til kollektiv handling, s. 140-154
Kap 8 - Å komme løs fra fortiden s. 169 - 196
Kap 9 - Veien frem, s. 202-215
Kap 10 - Driv frem endringsmomentum! s. 216 - 223
Kap 11 - It's always showtime s. 234 - 250

Interprofessional Education Collaborative Expert Panel. (2011). Core competencies for interprofessional collaborative practice: Report of an expert panel. Washington, D.C.: Interprofessional Education Collaborative. Hentet fra https://www.aamc.org/download/186750/data/core_competencies.pdf
Pensum: s. 15-25

IRIS & NTNU. (2011). Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon: Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/veiledninger-og-brosjyrer/medarbeiderdrevetinnovasjon_handbok_des2012.pdf?id=2291738

KommIT. (2013). Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner. Oslo: Kommunesektorens organisasjon. Hentet fra http://www.ks.no/contentassets/af1d839033564d188081b64e8eec02a8/13224-ks-kommit-gevinstkokebok.pdf?id=12438

Kommunal- og regional departementet. (2013). Nye vegar til fremtidas velferd: Regjeringa sin strategi for innovasjon i kommunesektoren. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/7eaaf053ab134f75afee194c584acaa2/velferdll.pdf

Konsmo, T, de Vibe, M, Bakke, T, Udness, E, Eggesvik, S, Norheim, G, Brudvik, M, og Vege, A. (2015). Modell for kvalitetsforbedring - utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid. (Notat 2015). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/modell-for-kvalitetsforbedring-utvikling-og-bruk-av-modellen-i-praktisk-forbedringsarbeid

KS. (u.å.) Veikart for tjenesteinnovasjon. Hentet 21. desember 2017 fra http://www.samveis.no/

Melting, J.B. (2017). Andre gevisntrealiseringsrapport: Nasjonalt velferdsteknologiprogram. (IS-2557) Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf

Melting J.B. & Frantzen. L. (2016). Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger: Nasjonalt velferdsteknologiprogram. (IS-2416). Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1139/F%C3%B8rste%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf

Nordtug, B., Aasan, H. M. & Myren, G. E. S. (2015). Implementering av velferdsteknologi. En kvalitativ studie: hvilken nytte og hvilke utfordringer erfarer ansatte i kommunal helsetjeneste? (HiNT-rapport nr.1/2015). Nord-Trøndelag: Senter for omsorgsforskning, Midt Norge. Hentet fra http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/326176/Rapport1_15_web.pdf

Poole, M.S. (2004) Central Issues in the Study of Change and Innovation. In M.S. Poole, A.H. Van de Ven (Red.). Handbook of Organizational Change and Innovation. New York: Oxford University Press. Hentet fra Ebsco
Pensum: s. 3-31

SINTEF. (2015). Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? Hentet fra https://www.sintef.no/contentassets/d5f50634d1f74a779d57be1da7cd3446/hvordan-ta-i-bruk-gps-for-personer-med-demens_hefte.pdf

Teigen, H. (2013) Kommunane som innovatørar. I T. Ringholm, H. Teigen & N. Aarsæther. (Red). Innovative kommuner. (s. 31-52). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Fronter)

Tveiten, S. (2016). Helsepedagogikk: Pasient og pårørendeopplæring. Bergen: Fagbokforlaget (Fronter?)
Kap 8 - Vurderingsgrunnlag for pasient- og pårørendeopplæring s. 83-88
Kap 11 - Undervisning s. 143-158
Kap 13 - Digitale medier og helsepedagogikk s. 183 -187

Willumsen, E. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og praksis i helse- og velferdssektoren. (2.utg., s. 33-49). I E. Willumsen & A. Ødegård (Red.). Tverrprofesjonelt samarbeid et samfunnsoppdrag. Oslo: Universitetsforlaget. (Fronter)

Selvvalgt pensum på 300 sider.

Anbefalt:

Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell. Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html

Lindås kommune & HIB. (2016). Lindåsprosjektet: Omosrgsteknologi i kommunene: Sluttrapport. Hentet fra http://www.lindas.kommune.no/omsorgsteknologi.331496.nn.html

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasientrettigheter. Hentet 12. desember 2013 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html

Personopplysningsloven. (2000). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Hentet 12. desember 2016 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

Rønning, R., Wigelius, E., & Fredholm, E. (2013). Innovationer i välfärden : Möjligheter och begränsningar. Stockholm: Liber. (Bok - kopier opp evt. det som er relevant)

Sintef & Nova. (2013). Veikart for innovasjon av velferdsteknologi: Erfaringer fra seks velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner. Hentet fra: http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/utvikling/fou/veikart-for-innovasjon-av-velferdsteknologi-rapport-juni-2013.pdf

Westhagen, H., Røine, E., Kjeldsen, T., Hoff, K., & Faafeng, O. (2008). Prosjektarbeid : Utviklings- og endringskompetanse (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 12.01.2018