Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid

Avdeling for helsefag, studiestad Stord
Studieperiode: 2016-2018

Pensumlistene blir produsert av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug@hsh.no. Forbehold om mindre endringer.

Sjølvvalgt pensum: 100 sider OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på HSH-nettverket via tjenesten Tilgang heimefrå.

PSYK6101 | PSYK6102 | PSYK6103

Gjennomgåande pensum i alle emner:

Askheim, O. P. (2012). Empowerment i teori og praksis: Floskel, styringsverktøy, eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal akademisk.

Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken: For bedre læring. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget.

Dahl, A.A. & Aarre, T.F. (2012). Praktisk psykiatri. Bergen. Fagbokforlaget

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier. (4. utg.). Stockholm: Natur och kultur.

Haugsgjerd, S., Karlsson, B. & Løkke, J. A. (2009). Perspektiver på psykisk lidelse : Å forstå, beskrive og behandle. Oslo: Gyldendal akademisk.

Jacobsen, D. I. (2010). Forståelse, beskrivelser og forklaring: Innføring i metode for helse- og sosialfagene. (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Thornquist, E. (2003). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget.

Helse- og omsorgstjenesteloven (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m av 24. juni 2011. Henta frå http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html

Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell m.v av 2. juli 1999 nr 64. Henta frå http://helsedirektoratet.no/lover-regler/helsepersonelloven/Sider/default.aspx

Pasientrettighetsloven. (1999). Lov om pasientrettigheter av 2. feb 1999 nr 63. Henta frå http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Psykisk helsevernloven. (2001). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 2. juli 1999 nr 62. Henta frå http://helsedirektoratet.no/lover-regler/psykisk-helsevernloven/Sider/default.aspx

PSYK6104

Anstorp, T., & Benum, K. (2014). Traumebehandling: Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap 7 - 13 side 142 - 231 + kap 20 - 22, side 321 - 358

Barth, T. (2013). Motiverende intervju : Samtaler om endring. Gyldendal akademisk, Oslo
Pensum: Pensum: kap. 9, 10, 11

Berge, T. & Repål, A. (2015). Håndbok i kognitiv terapi. Oslo: Gyldendal akademisk forlag.
Pensum: Kap 1-4.

Davidson, L. Rakfeldt, J. & Strauss, J. (2010). The roots of the recovery movement in psychiatry. Lessons learned. Oxford: Wiley-Blackwell. Chapter 1: Introduction, pp. 1-22. Tilgjengelig fra Ebsco

Ekeberg, Ø. & Hem, E., (Red). (2016). Praktisk selvmordsforebygging. Oslo. Gyldendal Akademisk.
Pensum: Kap 1-3 + 10-11

Elstad, T.A. & Eide, A.H. (2009). User participation in community mental health services: Exploring the experiences of users and professionals. Scandinavian journal of caring science, 23(4), 674-681. Hentet fra Cinahl

Eriksen, K. Å, Arman, M., Davidson, L., Sundfør, B., & Karlsson, B. (2014). Challenges in relating to mental health professionals: Perspectives of persons with severe mental illness. International Journal of Mental Health Nursing, 23(2), 110-117. Ikke tilgang, legge i Fronter?

Greenberg, L. (2014). The therapeutic relationship in emotion-focused therapy. Psychoterapy, 51(3), s. 350 -357. Hentet fra http://psycnet.apa.org/fulltext/2014-29890-003.pdf

Hansen, G.V & Ramsdal, H. (2015). Brukermedvirkning og samarbeid - vanskelige mål å kombinere? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12(3), 196-205. Hentet fra Idunn

Karlsson, B., & Borg, M. (2017). Recovery : Tradisjoner, fornyelser og praksiser. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 1-3 og 6 - 7.

Leamy, M., Bird, V., Le Boutillier, C., Williams, J., & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis. The British Journal of Psychiatry, 199(6), 445-452. Hentet fra http://bjp.rcpsych.org/content/199/6/445.full-text.pdf+html

Lillevik, O.G. & Øien, L. (2012). Miljøterapeutisk praksis i forebygging av vold. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 9(3), 207-217. Hentet fra Idunn

Ljungberg, A., Denhov, A. & Topor, A. (2015). The Art of Helpful Relationships with Professionals: A Meta-ethnography of the Perspective of Persons with Severe Mental Illness.Psychiatric Quarterly, 86(4), 471-495. doi: 10.1007/s11126-015-9347-5. Hentet fra Springer

Moen, E.Å. & Larsen, I.B. (2013). "Her er det faktisk hele meg som er på jobb". Om å bruke erfaringer med egen psykisk helse i profesjonelle relasjoner. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 1, 15-25. Hentet fra Idunn

Schibbye, A-L. L. (2012). Relasjoner: Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi. (2. utg.).Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap 11.

Seikkula, J. (Red.). (2012). Åpne samtaler. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 6-10.

Skorpen, A. & Øye, C. (2010) Miljøterapiens bakgrunn, retninger og utfordringer. En litteraturoversikt. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 12(3), 15-27. Hentet fra HSH Brage

Stiegler, J.R. (2013). Når den emosjonelle smerten viser vei - emosjonsfokusert terapi i klinisk praksis. Tidsskrift for norsk psykologsforening, 50(8), 845 - 847. Hentet fra http://www.psykologtidsskriftet.no/pdf/2013/845-847.pdf

Anbefalt:

Burheim, O. & Biong, S. (2013). Orker ikke mer. Selvmord etter avsluttet døgnbehandling i psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 10(1), 5-13. Hentet fra Idunn

Fodstad, H. & Christiansen, B. (2014). Hva kan kjennetegne oppfatninger av personer med rus- og psykiske helsevansker (ROP) hos ansatte og studenter? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(2), 125-134. Hentet fra Idunn

Fredheim, K. N. (2009). Implementering av kognitiv miljøterapi i akuttpost i psykisk helsevern Tidsskrift for norsk psykologiforening, 46(2), 161-167. Hentet fra http://www.psykologtidsskriftet.no/pdf/2009/161-167.pdf

Helsedirektoratet (2008). Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/3/Nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-av-selvmord-i-psykisk-helsevern-IS-1511.pdf

Helsedirektoratet (2014). Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf

Larsen, I.B. & Andersen, A.J.W. (2011). Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet. Hvordan beskriver skandinaviske brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med den hjelpen de er blitt tilbudt?, Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8(2),120-130. Hentet fra Idunn

Næss, H.E & Biong, S. (2014). Sykepleiepersonells beskrivelser av helsefremmende miljøterapi kveld, natt og helg i psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(1), 24-33. Hentet fra Idunn

Solbjør, M. &Kleiven Hanne Hestvik (2013) Forskningsbasert kunnskapsbasert sammenstilling om kognitiv miljøterapi. Trøndelag Forsking og Utvikling http://napha.no/multimedia/3775/NAPHA-Rapport-Kognitiv-7k.pdf

Sommer, M, Strand, M. Borg, M. & Ness, O. (2013). Medvandrer og hverdagshjelper: Fagpersoners erfaringer med å bidra til styrking av brukernes medborgerskap. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 10(1), 36-46. Hentet fra Idunn

Sida ble sist oppdatert: 03.01.2018