Pensumliste for:
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid

Avdeling for helsefag, studiestad Stord
Studieperiode: 2016-2018

Pensumlistene blir produsert av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug@hsh.no. Forbehold om mindre endringer.

Sjølvvalgt pensum: 100 sider OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på HSH-nettverket via tjenesten Tilgang heimefrå.

PSYK6101 | PSYK6102

Gjennomgåande pensum i alle emner:

Askheim, O. P. (2012). Empowerment i teori og praksis: Floskel, styringsverktøy, eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal akademisk.

Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken: For bedre læring. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget.

Dahl, A.A. & Aarre, T.F. (2012). Praktisk psykiatri. Bergen. Fagbokforlaget

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier. (4. utg.). Stockholm: Natur och kultur.

Haugsgjerd, S., Karlsson, B. & Løkke, J. A. (2009). Perspektiver på psykisk lidelse : Å forstå, beskrive og behandle. Oslo: Gyldendal akademisk.

Jacobsen, D. I. (2010). Forståelse, beskrivelser og forklaring: Innføring i metode for helse- og sosialfagene. (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Thornquist, E. (2003). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget.

Helse- og omsorgstjenesteloven (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m av 24. juni 2011. Henta frå http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html

Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell m.v av 2. juli 1999 nr 64. Henta frå http://helsedirektoratet.no/lover-regler/helsepersonelloven/Sider/default.aspx

Pasientrettighetsloven. (1999). Lov om pasientrettigheter av 2. feb 1999 nr 63. Henta frå http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Psykisk helsevernloven. (2001). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 2. juli 1999 nr 62. Henta frå http://helsedirektoratet.no/lover-regler/psykisk-helsevernloven/Sider/default.aspx

PSYK6103: Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

Anstorp, T., & Benum, K. (2014). Traumebehandling: Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 1-4, side 19-99.

Barth, T. (2013). Motiverende intervju : Samtaler om endring. Gyldendal akademisk, Oslo
Pensum: Kap. 1, 2 og 3, s. 17-60

Bjørk, I. T. & Solhaug, M. (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie: En ressursbok. Oslo: Akribe.

Bjørlykhaug, K. I., & Redzovic, S. (2016). Borte bra, hjemme best?: En kvalitativ studie av voksne brukeres opplevelser i møte med ambulante akutteam og ambulante oppfølgingsteam i psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(3), 221-231. Hentet fra Idunn

Bøe, T. D., & Thomassen, A. (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid: Om etikk, relasjoner og nettverk. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 6-11 (side 153-298).

Fay, D. (2017). Attachment-based yoga & meditation for trauma recovery: Simple, safe, and effective practices for therapy. New York: W.W. Norton & Company.
Pensum: Kap 1, side 7 - 43 (36 sider). Fronter.

Fredriksson, L. (2014). Vårdande kommunikation - samtal om hälsa, lidande och vårdande. I: L.W. Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa (2. uppl., s. 417-438). Lund: Studentlitteratur.

Granerud, A. (2008). Handlingsorientert forskningssamarbeid innen psykiatrisk sykepleie i kommunehelsetjenesten. I: B. Karlsson (Red.), Se mennesket: Om forskning og klinisk arbeid i psykiatrisk sykepleie (s. 196-218). Oslo: Gyldendal akademisk.

Gustin, L. W. (2014). Beroende och frihet. I: L.W. Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa (2. uppl., s. 381-396). Lund: Studentlitteratur.

Hawkins, D. R. (2014). Letting go: The pathway of surrender (2nd ed.). Carlsbad: Hay house.
Pensum: Kap. 4, side 50 - 71. Fronter.

Lauveng, A., Tveiten, S., Ekeland T.-J., & Ruud, T. (2015). Same diagnosis, different lives: A qualitiative study of adults with severe mental illness, in treatment and education. Psychosis: Psychological, social and integrative approaches, 7(4), 336-347. doi: 10.1080/17522439.2015.1024715

Lauveng, A., Tveiten, S., Ekeland T-J., & Ruud, T. (2016). Treating symptoms or assisting human development: Can different environmental conditions affect personal development for patients with severe mental illness? A qualitative study. International Journal of Mental Health Systems, 10(8). doi: 10.1186/s13033-016-0041-2

Levine, P. (2010). Den tavse stemme: Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære. København: Hans Reitzels forlag.
Pensum: Kap. 7, 21 sider. Fronter.

Maté, G. (2017). Når kroppen sier nei: Prisen vi betaler for skjult stress. Oslo: Flux forlag.
Pensum: Kap. 3, side 47 - 61. Fronter.

Myklebust, K. K., & Bjørkly, S. (2011). Selvpsykologiske tilnærminger til utfordringer i brukermedvirkningsrelasjoner: En kvalitativ studie blant psykisk helsearbeidere. Vård i norden, 31(3), 35-9. Tilgjengelig fra Cinahl

Nijehuis, E. R. S. (u.å.). "Skyldig, slem og uverdig": - Erstattende handlinger hos mennesker utsatt for kronisk barnemishandling og omsorgssvikt (Oversatt artikkel). Tilgjengelig fra http://rvtsost.no/app/uploads/2013/05/Nijenhuis-art-2.pdf

Røkenes, O.H. (2012). Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 2-4 .

Schibbye, A. L. L. (2012). Relasjoner: Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 7 og 8 (64 sider).

Seikkula, J. (2012). Åpne samtaler. Oslo: Universitetsforlaget. Også tilgjengelig som e-bok
Kap. 1-5

Torbjörnsen, A. B., Strömstad, J. V., Aasland, A. M., & Rörtveit, K. (2014). Relasjonens betydning i psykisk helsearbeid - en kvalitativ studie. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11(4), 328-38. Hentet fra Idunn

Ulland, D. & Bertelsen, B. (2010). Kunnskapssyn og etikk i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7(2), 121-129. Tilgjengelig fra Idunn

Vatne, S. (2008). Anerkjennende tilnærming: Et grunnleggende terapeutisk prinsipp i psykiatrisk sykepleie. I: B. Karlsson (Red.). Se mennesket : om forskning og klinisk arbeid i psykiatrisk sykepleie (s. 40-63). Oslo: Gyldendal akademisk.

Tilrådd pensum

Lauveng, A. (2005). I morgen var eg alltid en løve. Oslo: Cappelen.

Lauveng, A. (2008). Arbeidsmaur med gipset hjerte. Oslo: Univeristetsforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 18.09.2017