Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge

HVL, Avdeling for helsefag, studiestad Stord
Studieperiode: 2016-2018

Pensumlistene vert produsert av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no Forbehold om mindre endringer

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. Logg på med HVL-brukernavn og passord for å få tilgang.

Pensum for de øvrige emnene vert gjort kjent i forkant av kvart semester + evt. Aktuelle sider selvvalgt pensum relatert til eksamensoppgaven i de ulike semesterne

PSBU6101 | PSBU6102

Gjennomgåande pensum for alle emner

Helsedirektoratet. (2007). Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. (IS-1405) Hentet 1. juni 2016 fra http://www.regjeringen.no/upload/HOD/IS-1405_14898a.pdf

Haugsgjerd. S., Karlsson, B. & Løkke, J.A. (2009). Perspektiver på psykisk lidelse: Å forstå, beskrive og behandle. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: kap. 2.

Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: Skadelige omsorgssituasjoner. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mykletun, A., Knudsen, A.K. & Mathiesen, K.S. (2009). Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Oslo: Folkehelseinstituttet. Hentet fra https://fhi.no/publ/eldre/psykiske-lidelser-i-norge-et-folkeh/
Pensum: s. 3-56.

Regjeringen & Helsedepartementet. (2003). -Sammen om psykisk helse- : Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Oslo: Helsedepartementet. Hentet 8. juni 2010 fra http://www.regjeringen.no/upload/kilde/hd/bro/2003/0004/ddd/pdfv/187063-s.pdf

Gjennomgående pensum for alle emner: Metode og etikk

Fekjær, S. B. (2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk
Pensum: s. 9-102

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier. (4. utg.). Stockholm: Natur och kultur.
Pensum: kap. 2, 4, 5 og 8

Jakobsen, I.D. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring: Innføring i metode for helse- og sosialfagene. (2.utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Wyller, T., Ruyter, K. W. & Christoffersen, S. A. (2011). Profesjonsetikk : Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. (2. utg.). Oslo : Universitetsforlaget.

PSBU6103 - Høst 2017

Dybsland, R. (2014). Den viktige samtalen. Barnehagefolk, 31(1), 48-52. (Fronter)

Gundersen, K.K., Strømgren, B. & Moynahan, L. (2013). Social perception training: Prepare curriculum impementation guide. Champaign, Ill: Research press publishers. (Kjøpes hos foreleser)

Helsedirektoratet (2009). Fra bekymring til handling: En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. Hentet fra http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet/Publikasjoner/fra-bekymring-til-handling.pdf

Konsmo, T., de Vibe, M., Bakke, T., Udness, E., Eggesvik, S., Norheim, G., Brudvik, M., & Vege, A. (2015). Modell for kvalitetsforbedring; utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid. Notat nr. 1 om kvalitetsutvikling fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Oslo: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services. Hentet fra
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/modell-for-kvalitetsforbedring-utvikling-og-bruk-av-modellen-i-praktisk-forbedringsarbeid

Kvaran, I. (2008) Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst.
Hentet fra https://www.fo.no/getfile.php/06%20Profesjonene/Barnevernpedagogene/Artikkelsamling%202010/Inge%20Kvaran.pdf

Langballe, Å. (2011). Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hentet fra https://www.nkvts.no/content/uploads/2015/08/den-dialogiske-barnesamtalen-hvordan-snakke3.pdf

Løvsletten, M. (2013). Fagutvikling i praksis. Sykepleien, 101(2), 47-49. http://dx.doi.org/10.4220/sykepleiens.2013.0002. Hentet fra http://sykepleien.no/forskning/2013/01/fagutvikling-i-praksis

Park, P. (2006). Knowledge and participatory research I P. Reason, P. & H. Bradbury (eds.), Handbook of action research, London: Sage publications. (Fronter)

Pentland, D., Forsyth.D.,K. , Maciver, D., Walsh,M. , Murray, R. , Irvinel, L. & Sikora, S. (2011). Key characteristics of knowledge transfer and exchange in healthcare: integrative literature review. Journal of Advanced Nursing, 67(7), 1408-1425. doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05631.x . Hentet fra Wiley

Røkenes, O. H. & Hansen, P.H. (2012). Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Ruud, A. K. (2011). Hvorfor spurte ingen meg? Kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner. Oslo. Gyldendal Akademisk.

St. Meld. nr. 16 (2006-2007). …og ingen stod igjen: Tidlig innsats for livslang læring. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-16-2006-2007-/id441395/

Sverdrup, S. (2014). Evaluering: Tilnærminger, modeller og eksempler. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: Kapittel: 1, 2, 6

Thornquist, E. (2003). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget.

Anbefalt pensum

Bjørk, I. T. & Solhaug, M. (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie : En ressursbok. Oslo: Akribe.
Kapittel: Innledning + kap.1-5

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing and measures to achive trustworthiness. Nurse education today, 24, 105-112. Hentet fra Science Direct

NOU 2017:12 (2017). Svikt og svik: Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-12/id2558211/sec1

Raknes, S. & Haugland, B.S.M. (2013). Psykologisk førstehjelp : Veiledning for bruk i førstelinjen. Oslo: Gyldendal Forlag

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017