Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge

Avdeling for helsefag, studiestad Stord
Studieperiode: 2017-2019

Pensumlistene vert produsert av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug.hsh@hvl.no. Forbehold om mindre endringer

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på HSH-nettverket via tjenesten Tilgang heimefrå.

Pensum for de øvrige emnene vert gjort kjent i forkant av kvart semester + evt. Aktuelle sider selvvalgt pensum relatert til eksamensoppgaven i de ulike semesterne

PSBU6101

EMNEKODE: PSBU6102

Gjennomgåande pensum for alle emner

Helsedirektoratet. (2007). Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. (IS-1405) Hentet 1. juni 2016 fra http://www.regjeringen.no/upload/HOD/IS-1405_14898a.pdf

Haugsgjerd. S., Karlsson, B. & Løkke, J.A. (2009). Perspektiver på psykisk lidelse: Å forstå, beskrive og behandle. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: kap. 2.

Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: Skadelige omsorgssituasjoner. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mykletun, A., Knudsen, A.K. & Mathiesen, K.S. (2009). Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Oslo: Folkehelseinstituttet. Hentet fra https://fhi.no/publ/eldre/psykiske-lidelser-i-norge-et-folkeh/
Pensum: s. 3-56.

Regjeringen & Helsedepartementet. (2003). -Sammen om psykisk helse- : Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Oslo: Helsedepartementet. Hentet 8. juni 2010 fra http://www.regjeringen.no/upload/kilde/hd/bro/2003/0004/ddd/pdfv/187063-s.pdf

Gjennomgående pensum for alle emner: Metode og etikk

Fekjær, S. B. (2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk
Pensum: s. 9-102

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier. (4. utg.). Stockholm: Natur och kultur.
Pensum: kap. 2, 4, 5 og 8

Jakobsen, I.D. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring: Innføring i metode for helse- og sosialfagene. (2.utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Wyller, T., Ruyter, K. W. & Christoffersen, S. A. (2011). Profesjonsetikk : Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. (2. utg.). Oslo : Universitetsforlaget.

PSBU6102 Vår 2018 (2. semester)

Befring, E., Frønes, I. & Sørlie, M.A. (Red.). (2010). Sårbare unge: Nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap 3 og 9.

Drugli, M.B. (2008). Barn som vekker bekymring. (2. utg.). Oslo: Cappelen.
Pensum: s. 122- ut boken.

Førde, S. (2017). Det tar en landsby å oppdra et barn: Oppvekstmiljøets betydning for enslige mindreårige flyktningers navigering mot opplevelsen av psykisk helse og resiliens. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 14(2), 145-155. Hentet fra Idunn

Haugland, B. S. M., Ytterhus, B., & Dyregrov, K. (2012). Barn som pårørende. Oslo: Abstrakt.
Pensum: Kap: 1, 2, 5, 6, 9, 10

Kjønstad, A. (2014). Taushetsplikt om barn: Kommunikasjon og samarbeid mellom helseetaten, skoleetaten, sosialtjenesten og barnevernet. (4. utg.). Oslo: Kommuneforlaget.

Martens, B. & Sandgren, E. (1999). Vi vil prøve verden selv!: En metodebok om barn og medvirkning. Oslo: Kommuneforlaget.
Pensum: side 107-154. (Tilgjengelig i Fronter)

NOU 2009:22. (2009). Det du gjør, gjør det helt: Bedre samordning av tjenester for barn og unge. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-22/id587673/

NOU 2017:12 (2017). Svikt og svik: Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-12/id2558211/sec1

Olsen, M.I. & Traavik, K.M. (2010). Resiliens i skolen: Om hvordan skolen kan bidra til livsmestring for sårbare barn og unge: Teori og tiltak. Bergen: Fagbokforlaget.

Straand, S. (Red.). (2011). Samhandling som omsorg: Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Kommuneforlaget.
Pensum: kap 1-5

Ødegård, A. & Willumsen, E. (2011). Felles innsats eller solospill? En kvalitativ studie om tjenesteyteres samarbeid omkring barn og unge. Norges barnevern, 88(4),188-199. Hentet fra Idunn

Studenten må kunne lovverk som regulerer eget arbeid og ha kjennskap til andre sentrale føringer

Barne- og likestillingsdepartementet (2006). Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger. Hentet 7. november 2016 fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0003/ddd/pdfv/270272-web_opplysn.pdf

Barnevernloven. (1992). Lov om barneverntjenester. Hentet 7. november 2016 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19920717-100.html

Folkehelseloven. (2011). Lov om folkehelsearbeid.. Hentet fra 7. november 2016 fra http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html

Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell m.v. Hentet 7. november 2016 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html

Helsedirektoratet (2010). Barn som pårørende. (Rundskriv IS 5/2010). Hentet 7. november 2016 fra https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.. Hentet 7. november 2016 fra http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html

Opplæringslova (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet 7. november 2016 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

Pasientrettighetsloven. (1999). Lov om pasientrettigheter. Hentet 7. november 2016 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html

Psykisk helsevernloven. (1999). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Hentet fra 7. november 2016 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-062.html

St.meld. nr. 47 (2008-2009) (2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet 7. november 2016 fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten. Hentet fra 7. november 2016 fra http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html

Anbefalt

Bakken, A., Frøyland, L. R. & Sletten, M.Aa. (2016) Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? (NOVA-rapport nr. 3/16). Innledning + kap. 1, 2, 3, 6, 7, 8 (74 sider) Hentet fra http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2016/Sosiale-forskjeller-i-unges-liv

Borge, A. I. (2010). Resiliens: Risiko og sunn utvikling. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Førde, S. (2014). Tapt barndom, eller…?: Barns navigering fra krenkelser og traumer mot psykisk styrke. Bergen: Fagbokforlaget.

Thorkildsen, I.M. (2015). Du ser det ikke før du tror det. Bergen: Vigmostad Bjørke.

Thrana, H.M. (2008). Vil jeg bestemme? Om barn og ungdoms medvirkning. Oslo: Gyldendal akademisk.

Tøssebro, J. & Wendelborg, C. (Red.). (2014). Oppvekst med funksjonshemming: Familie, livsløp og overganger. Oslo: Gyldendal.

Willumsen, E. (2009). Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap 2-3 og 8-9.

Øverland, S. (2006). Selvskading: En praktisk tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 14.12.2017