Pensumliste for:
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge

HVL, Avdeling for helsefag, studiestad Stord
Studieperiode: 2017-2019

Pensumlistene vert produsert av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no Forbehold om mindre endringer

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. Logg på med HVL-brukernavn og passord for å få tilgang.

Pensum for de øvrige emnene vert gjort kjent i forkant av kvart semester + evt. Aktuelle sider selvvalgt pensum relatert til eksamensoppgaven i de ulike semesterne

PSBU6101 - Høst 2017

Gjennomgåande pensum for alle emner

Befring, E., Frønes, I. & Sørlie, M.A. (Red.). (2010). Sårbare unge: Nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademisk.

Helsedirektoratet. (2007). Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. (IS-1405) Hentet 1. juni 2016 fra http://www.regjeringen.no/upload/HOD/IS-1405_14898a.pdf

Haugsgjerd. S., Karlsson, B. & Løkke, J.A. (2009). Perspektiver på psykisk lidelse: Å forstå, beskrive og behandle. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: kap. 2.

Jakobsen, I.D. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring: Innføring i metode for helse- og sosialfagene. (2.utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: Skadelige omsorgssituasjoner. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mykletun, A., Knudsen, A.K. & Mathiesen, K.S. (2009). Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Oslo: Folkehelseinstituttet. Hentet fra https://fhi.no/publ/eldre/psykiske-lidelser-i-norge-et-folkeh/
Pensum: s. 3-56.

Regjeringen & Helsedepartementet. (2003). -Sammen om psykisk helse- : Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Oslo: Helsedepartementet. Hentet 8. juni 2010 fra http://www.regjeringen.no/upload/kilde/hd/bro/2003/0004/ddd/pdfv/187063-s.pdf

Wyller, T., Ruyter, K. W. & Christoffersen, S. A. (2011). Profesjonsetikk : Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. (2. utg.). Oslo : Universitetsforlaget.

PSBU6101

Hertz, S. (2011). Barne- og ungdomspsykiatri: Nye perspektiver og uante muligheter. Oslo: Gyldendal.

Kvello, Ø. (Red.). (2012). Oppvekstmiljø og sosialisering. Oslo: Gyldendal akademisk.

Anbefalt pensum

Druglie, M.B. (2008). Barn som vekker bekymring. Oslo: Cappelen.

Fekjær, S. B. (2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk
Pensum: s. 9-102

Flaten, K. (2013). Barnehagebarn og angst. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier. (4. utg.). Stockholm: Natur och kultur.
Pensum: kap. 2, 4, 5 og 8

Førde, S. (2014). Tapt barndom, eller - ?: Barns navigering fra traumer og krenkelser mot psykisk styrke og helse. Bergen: Fagbokforlaget.

Lindström, B. & Eriksson, M. (2015). Haikerens guide til salutogenese: Helsefremmende arbeid i et saluteogent perspektiv. Oslo: Gyldendal.

Skårderud, F. Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2010). Psykiatriboken: Sinn - kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017