Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Videreutdanning i rehabilitering

Avdeling for helsefag, studiested Haugesund
Studieperiode: høst 2017

Pensumlistene vert produsert av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug.hsh@hvl.no. Forbehold om mindre endringer

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang heimefrå.

Pensum Rehabilitering 2

Birkeland, A., Tuntland, H., Førland, O., Jakobsen F. F., & Langeland, E. (2017). Interdisciplinary collaboration in reablement - a qualitative study. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 10, 195-203. doi: 10.2147/JMDH.S133417

*Bredland, E. L., Linge, O. A., & Vik, K. (2011). Det handler om verdighet og deltakelse: Verdigrunnlag og praksis i rehabiliteringsarbeid (3. utg). Oslo: Gyldendal akademisk.

Bowes, A., & McColgan, G. (2013). Telecare for Older People: Promoting Independence, Participation, and Identity. Research on Aging, 35(1), 32-49. doi: 10.1177/0164027511427546

Cochrane A., McGilloway S., Furlong M., Molloy David W., Stevenson M., & Donnelly M. (2013, 14. november). Home-care 're-ablement' services for maintaining and improving older adults' functional independence. Cochrane Database of Systematic Reviews. doi: 10.1002/14651858.CD010825

Førland, O., & Skumsnes, R. (2016). Hverdagsrehabilitering: En oppsummering av kunnskap. Tilgjengelig fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2412233

Hansen, E. B., Eskelinen, L., Rahnbæk, M. Ø., & Helles, J. N. (2015). Ældres oplevelse af hverdagsrehabilitering. Tilgjengelig fra http://www.kora.dk/media/3482208/10858_aeldres-oplevelse-hverdagsrehab.pdf

Helsedirektoratet. (2017). Veileder om kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov: Høringsutkast. Kap. 1, 2, 3 og 7. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Kommunens%20oppfølging%20av%20pasienter%20og%20brukere%20med%20store%20og%20sammensatte%20behov.pdf

Helsedirektoratet. (2015). Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/habilitering-og-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten-2013

Helsedirektoratet. (2009). Privat i offentlig sektor: De private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle og rammebetingelser. Tilgjengelig fra: https://evalueringsportalen.no/evaluering/privat-i-offentlig-sektor-de-private-rehabiliteringsinstitusjonenes-rolle-og-rammebetingelser/privat-i-offentlig-sektor-.pdf/@@inline

Helse- og omsorgsdepartementet. (2014-2015). Fremtidens primærhelsetjeneste: Nærhet og helhet (Melding til Stortinget nr. 26). Pensum: s. 43 - 109. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/
d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/
no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet (2016 - 2017). Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) (Særtrykk til Prop. 1 S (2016-2017)). Tigjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/
d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/
NO/SVED/OpptrappingsplanRehabilitering.pdf

Hjelle, K. M., Tuntland, H., Førland, O., & Alvsvåg, H. (2016). Driving forces for home-based reablement: A qualitative study of older adults' experiences. Health and Social Care in the community. doi: 10.1111/hsc.12324

IRIS & NTNU Samfunnsforskning. (2011). Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon: Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/veiledninger-og-brosjyrer/medarbeiderdrevetinnovasjon_handbok_des2012.pdf?id=2291738

Johansson, G., Eklund, K., & Gosman-Hedström, G. (2010). Multidisciplinary team, working with elderly persons living in the community: A systematic literature review. Scandinavian Journal Of Occupational Therapy, 17(2), 101-116. doi: 10.3109/11038120902978096

Jokstad, K., Landmark, B. Th., Hauge, S., & Kovdal, K.-I. (2016). Eldres erfaringer med hverdagsrehabilitering: Mestring og muligheter - krav og støtte i et dynamisk samspill. Tidsskrift for omsorgsforskning, 2(3), 212-221. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-03-07

Kjellberg, P. K., Hauge-Helgestad, A., Madsen, M. H., & Rasmussen, S. R. (2013). Kortlægning af kommunernes erfaringer med rehabilitering på ældreområdet. Tilgjengelig fra https://www.sst.dk/da
/udgivelser/2013/~/media/68CD1891EDC24AA29EDDD0A4B7065E7F.ashx

Langeland, E., Førland, O., Aas, E., Birkeland, A., Folkestad, B., Kjeken, ... F. F. Tuntland, H. (2016). Modeller for hverdagsrehabilitering - en følgeevaluering i norske kommuner. Effekter for brukerne og gevinster for kommunene? S. 11 - 14 og 41 - 100. Tilgjengelig fra http://hdl.handle.net/11250/2389814

*Normann, T., Sandvin, J. T., & Thommesen, H. (2013). Om rehabilitering: Helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset (3. utg.). Oslo: Kommuneforlaget.

NOU 2011:11. (2011). Innovasjon i omsorg. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-11/id646812/

Thylefors, I., Persson, O., & Hellström, D. (2005). Team types, perceived efficiency and team climate in Swedish cross-professional teamwork. Journal Of Interprofessional Care, 19(2), 102-114. doi: 10.1080/13561820400024159

White, M. J., Gutierrez, A., McLaughlin, C., Eziakonwa, C., Newman, L. S., White, M., ... Asselin, G.. (2013). A Pilot for Understanding Interdisciplinary Teams in Rehabilitation Practice. Rehabilitation Nursing, 38(3), 142-152. doi: 10.1002/rnj.75

* Velg en av 2 bøker som hovedbok avhengig av hvilken som har vært pensum tidligere.

I tillegg 350 sider selvvalgt litteratur.

Sida ble sist oppdatert: 05.10.2017