Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Videreutdanning i rusproblematikk

Avdeling for helsefag, studiested Haugesund
Studieperiode: 2016-2018

Pensumlistene vert produsert av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug.hsh@hvl.no. Forbehold om mindre endringer

Studentene skal i tillegg velge selvvalgt pensum på min. 400 sider som er knyttet til temaet for fordypningsoppgaven.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang heimefrå.

Vår 2018


RUS6101 | RUS6102 | RUS6103

RUS6104: Brukerstyring og samhandling mellom tjenestenivå

Aakerholt, A. (2006). Rus og psykiske lidelser - faglige og organisatoriske utfordringer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 3(3), 222-231. Tilgjengelig fra Idunn

Almvik, A., Sagsveen, E., Olsø, T. M., Westerlund, H., & Norvoll, R. (2011). Å lage farger på livet til folk. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8 (2), 154-162. Tilgjengelig fra idunn

Askheim, O.P. (2012). Empowerment i helse og sosialfaglig arbeid: Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: Kap.6 og 7

Buvik, K. & Sagvaag, H. (2012). Women, work and wine. Nordic Studies on Alcohol and drugs, 29(5)497-518. Tilgjengelig fra http://dx.doi.org/10.2478/v10199-012-0043-6

Ekeland, T.J. (2014). Konflikt og konfliktforståelse. Oslo: Gyldendal Forlag

Evjen,R., Øiern,T., & Kielland,K.B. (2012). Dobbelt OPP: Om psykisk lidelse og rusmisbruk. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 7 - 10

Fimreite, A. L. & Lægreid, P. (2008). Byråkrati og partnerskap hånd i hånd? Om samordningsutfordringer i NAV. Bergen: Rokkansenteret. Tilgjengelig fra https://bora.uib.no/handle/1956/4268

Frøyland, K. (2005). Arbeidsliv og rus: kunnskapsstatus anno 2005. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Tilgjengelig fra http://www.forebygging.no/Global/cwobjekter_Arbeidsliv_og_rus.pdf

Grøndalen, E.(2011). Eldre, alkohol og legemidler : Erfaringer fra et prosjekt i Oslo. Rusfag, nr.1, 33-40. Tilgjengelig fra http://www.borgestadklinikken.no/files/rusfag12011_eldre-og-rus_oslo.pdf

Hansen, G.V. (2013). Helhetlige tjenestetilbud med basis i bolig. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 10(2),129-137. Tilgjengelig fra Idunn

Helse- og omsorgsdepartementet. (2011). Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak: Nasjonal veileder. Tilgjengelig fra http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20SAM/Nasjonal-Veileder-samarbeidsavtaler-mellom-kommuner.pdf

Huseby, T. (2011). Tverrfaglig ressursgrupper - en suksessfaktor i tidlig intervensjonsprosjekt. Rusfag, nr 1, 113-123 Tilgjengelig fra http://www.forebygging.no/Global/rusfag1_2011_artikkelsamling.pdf

Isdal, P. (2017). Smittet av vold. Bergen: Fagbokforlaget.

Jenssen, A. G. & Tronvoll, I. M. (Red.). (2012). Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse.Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap.10 og 11

Kjølseth, T.K. (2006). Psykologisk behandling av utbrendthet. Tidsskrift for den norske legeforening, 126(22), 2978-80. Tilgjengelig fra http://tidsskriftet.no/article/1454984/

Lid, T. G., Oppedal, K., Pedersen, B., & Malterud, K. (2012). Alcohol-related hospital admissions: Missed opportunities for follow up? A focus group study about general practitioners' experiences. Scandinavian Journal of Public Health, 40(6), 531-536. (Kopi)

Mueser, K. T. & Linderoth, L. (2006). Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser,. Oslo: Universitetesforlaget.
Pensum: Epilog om å unngå utbrenthet og manglende tro på behandling, s.304 - 306,

St.meld. nr 30 (2011-2012). Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol-narkotika-doping. Tilgjengelig fra http://www.regjeringen.no/pages/37924944/PDFS/STM201120120030000DDDPDFS.pdf
Pensum: s.13 - 135.

Tjora, A. & Melby, L. (2013). Samhandling for helse. Oslo: Gyldendal akademiske.
Pensum: kap.2 og 3

Vetlesen, A. J. (2010). Empati under press. Sykepleien, 98(3),60-63. Tilgjengelig fra http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/vis/artikkel-fag?p_document_id=331502

Wengstrøm, Y. (2013). Att gøra systematiska litteraturstudier: Vardering, analys och resentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur og Kultur.
Pensum: kap.2,5 og 8

Willumsen, E. (2009). Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap.1 og 2 (s.16-49).

Sida ble sist oppdatert: 08.01.2018