Pensumliste for:
Videreutdanning i rusproblematikk

Avdeling for helsefag, studiested Haugesund
Studieperiode: 2016-2018

Pensumlistene vert produsert av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug@hsh.no. Forbehold om mindre endringer

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang heimefrå.

Høst 2017

RUS6101 | RUS6102

RUS6103: Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP)

Askheim, O.P. (2012). Empowerment i helse og sosialfaglig arbeid: Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: Kap.3 og 5

Askheim, O.P. & Starring, B. (2007). Empowerment: I teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk
Pensum: Kap. 2 og 6

Bergem, R.(2007). Medborgarskap og myndiggjering. I T.J. Ekeland & K. Heggen (Red.). Meistring og myndiggjering: Reform eller retorikk? Oslo: Gyldendal Akademisk

Boing, S. & Ytrehus, S. (Red.). (2012). Helsehjelp til personer med rusproblemer. Oslo: Akribe.
Pensum: Kap.12

Dalsbø, T.K., Steiro, A. & Høie, B. (2009). Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner? Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Side: 4 - 16. Tilgjengelig fra http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/er-kjonnssegregert-rusbehandling-det-beste-for-rusavhengige-kvinner

Ekeland, T. J. (2003). Ein diagnose av psykiatridiagnoser. Impuls, 57(1), 56-64. Tilgjengelig fra http://www.stiftelsen-hvasser.no/documents/Eindiagnoseavpsykiatri.pdf

Evjen,R., Øiern,T. & Kielland, K.B. (2012). Dobbelt OPP: Om psykisk lidelse og rusmisbruk. (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: (- kap.9)

Forsberg, C. & Wengestrøm, Y. (2016). Att gora systematiska litteraturstudier. (4. utg). Stockholm: Natur och Kultur.
Pensum: Kap. 1,2,5,6,7,8,9.

Helsedirektoratet. (2011). Nasjonale retningslinjer for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder. Tilgjengelig fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder

Helsedirektoratet. (2012). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelse. Sammensatte tjenester - samtidig behandling. Tilgjengelig fra http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser/Publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser.pdf

Holth P. (2008). Læringsbasert rusbehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45(10), 1276-1284. Tilgjengelig fra http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=60759&a=2

Høie, M. & Sjøberg, B.D. (2007). Forbannede elskede barn: Narkotikamisbruk sett i lys av pårørendes erfaringer. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.
Pensum: Del 2, s.77 - 136

Isdal, P. (2003). Når menn skal mestre overgrepserfaringer. I T. Berge. (Red.). Samtaler som forandrer: Psykologisk teori i praksis Bergen: Fagbokforlaget.

Jenssen, A.G. & Tronvoll, I. M. (Red.). (2012). Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Oslo: Universitetsforlaget. (på pensum i emne 1 og 2)

Juklestad, O. N. (2006). Fakta om overgrep mot eldre. Aldring og livsløp, 3, 2-7. Tilgjengelig fra http://www.nova.no/asset/2394/1/2394_1.pdf

Lundeberg, I. R., Mjåland, K., Søvig, K. H., Nilssen, E., & Ravneberg B. (2010). Tvang overfor rusmiddelavhengige: Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3 (Rokkanrapport 2-2010). Bergen: Uni Rokkansenteret.
Pensum: s. 110 - 248. Tilgjengelig fra http://cms.uni.no/media/manual_upload/269_rapport_2_2010
_lundeberg__mjaland__sovig__nilssen_og_ravneberg.pdf

Mellingen, S. (2012). A woman left lonely: En studie av kvinner og alcohol, avhengighet og relasjon i behandling. Bergen: stiftelsen bergensklinikkene. Tilgjengelig fra https://www.yumpu.com/no/document/view/6525809/quota-woman-left-lonelyquot-her-korus-bergen

Mueser, K. T. & Linderoth, L. (2006). Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo: Universitetesforlaget.
Pensum: Kap.2, 3, 5, 9, 10, 11,12,13,20

Myhra, A. (2012). Fra Bruker til samarbeidspartner: Realisering av brukermedvirkning. Bergen: Fagbokforlaget.

Mørland, J., & Waal, H. (2016). Rus og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2008). Dobbeldiagnose - alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandling. Oslo: Kunnskapssenteret. Tilgjengelig fra Kunnskapssenteret

Pedersen,W. (2015). Bittersøtt: Nye perspektiver på rus og rusmidler. (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Schibbye, A.L. (2012). Relasjoner: Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap.11

Taksdal, A., Breivik, J.K., Ludvigsen, K. & Ravneberg, B. (2006). På randen av å bo: Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger. Bergen: Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunssstudioer, Del 2 s. 115 -159. Tilgjengelig fra http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/tid/2006/0017/ddd/pdfv/284339-randen.pdf

Welle-Strand, G., Skurtveit, S., Jones, H.E., Waal, H., Bakstad, B., Bjarkø, L. & Ravndal, E. (2013). Neonatal outcomes following in utero exposure to methadone or buprenophine: A National Cohort Study of opioid-agonist treatment of Pregnant Women in Norway from 1996 to 2009. Drug and Alcohol Dependence, 127(1-3), 200-206. http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2012.07.001. Tilgjengelig fra Science Direct

Wormnes, B. (2013). Behandling som virker: Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning. Oslo: Cappelen Damm Akademiske.
Pensum: kap. 6

Øverlien, C. (2012). Vold i hjemmet: Barns strategier . Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap.1, 4, 5, 6, 7

Anbefalt

Lundeberg, I. & Mjåland, K. (2009). Grenser for tvang: Om sosialarbeidernes rolle i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere. (Rapport 4/2009). Bergen: Rokkansenteret. Tilgjengelig fra http://bora.uib.no/handle/1956/9382

Lund, I.O., Skurtveit, S., Sarfi, M., Bakstad, B., Wellw-Strand, G. & Ravndal, E. (2013). A 2 year prospective studie of psychological distress among a national cohort of pregnant woman in opioid maintenance treatment and their partners. Journal of Substance Use, 18(2), 148-160. Tilgjengelig fra Informa Heatlhcare

Narud, K. (Red). (2014). Vold mot kvinner. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Wormnes, B. (2013). Behandling som virker: Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 05.12.2017