Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Idrett/kroppsøving 1

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Attterhald om mindre endringar.

Å-KR130 og LU2-KRO130

Brattenborg, S., & Engebretsen, B. (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Fjørtoft, I. (2001) Landscape as playscape: Learning effects from playing in a natural environment on motor development in children. Oslo: Norwegian University of Sport and Physical Education.
Utseld.

Gjerset, A. (2012). Treningslære (4. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.

Grov, L. I. (2006). Folkedans: Norske og utanlandske folkedansar til bruk i skule og førskule. Henta frå http://ans.hsh.no/lu/kr_oving/dans/

Hollekim, I., & Vingdal, I. M. (2000). Mestring og glede: Fra grunnleggende bevegelser til idrett og dans. Oslo: Gyldendal undervisning.

Kaarby, K.M.E. (2002). Hvordan oppfatter barnet kart? I Rapport fra konferansen Forskning i friluft: Øyer 10.-20. november 2002. Oslo: Friluftslivets fellesorganisasjon.

Klepp, K.-I., & Aarø, L. E. (2009). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid (3. utg.). Oslo: Gyldendal.

Kompendium i ulike aktivitetar. HSH-trykk

Natur/Friluftliv. (2006). I Barn, leik og idrett: Tips og ideear til aktivitatar i ulike miljø. [DVD]. Oslo: Akilles.

Nilsen, A. & Nilsen, T. A. (1989). Aktiviteter i ulike miljøer. Oslo: Universitetsforlaget.

Norsk førstehjelpsråd. (2011). Førstehjelp: For deg som har omsorg for barn (5. utg.). [Stavanger]: Laerdal Medical.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/
Pensum: Generell del og Fagplan for kroppsøving.

Vingdal, I. M., & Hollekim I. (2001). Barn i naturen: Utfordringer, opplevelse, læring. Oslo: Gyldendal undervisning.

Artikkelsamlingar/kompendium og stoff på Fronter i tillegg.

Sida ble sist oppdatert: 10.10.2017