Pensumliste for
Årsstudium: Kunst og handverk

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: haust 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

Å-KH130

I tillegg vil aktuelle artiklar og lenker til ulike tema gå inn i pensum.

Det fagdidaktiske området

Frisch, N. C. (2008). Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen. FORMakademisk, 1(1), 85-95. Henta frå http://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/123/112

Frisch, N. S. (Red.) (2013). Tegningen lever!: Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Oslo: Akademika.

Haabesland, A. Å., & Vavik, R. E. (2000). Kunst og håndverk: Hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Sømoe, K. (2013). Kunst og håndverk - fag eller tverrfaglig felt? FORMkademisk 6(3), 1-15. Henta frå FORMakademisk.org

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/
Pensum: Generell del og Læreplan i kunst og håndverk.

Det estetiske og skapande området

Breiset, R., & Gunnerød A. G. (2001). Telgje spikke smi: Med kvass kniv i rått tre. Oslo: Norges husflidslag.

Elvestad, J., Løvstad, Å., & Strømme, L. (2006). Visuelle kunstfag 1. Oslo: Gyldendal.

Thorsnes, T. (2012). Tresløydhistorie. Oslo: Abstrakt.

Kunst og formkultur

Danbolt G. (2002). Blikk for bilder: Om tolkning og formidling av billedkunst . Oslo: Universitetsforlaget. Også tilgjengeleg som e-bok.

Danbolt G., & Kjerschow M. (1997). Billedspor, bind 1: Fra istid til renessanse. Vollen: Tell.
Tilgjengeleg også i nynorskutgåve.

Danbolt G. & Kjerschow M. (1997). Billedspor, bind 2: Fra barokken til vår egen tid. Vollen: Tell.
Tilgjengeleg også i nynorskutgåve og som e-bok.

Mørstad, E. (2002). Visuell analyse: Metode og skriveråd. Oslo: Abstrakt. Også tilgjengeleg som e-bok.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Samuelsen, A. M. (2013). Formidling av kunst til barn og unge (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Thiis-Evensen, T. (1995). Europas arkitekturhistorie: Fra idé til form. Oslo: Gyldendal.

Støttelitteratur

Bagnall, B. (1987). Tegne - male: Et komplett kurs. Oslo: Teknologisk forlag.

Cosentino, P. (1992). Keramik : Fremstilling - dekoration-brænding - materialer. Copenhagen: Gyldendal.

Kucera, B., & Næss, R. M. (2010). Tre: Naturens vakreste råstoff (2. utg.). Oslo: Landbruksforlaget.

Danbolt, G. (2009). Norsk kunsthistorie (3. utg.). Oslo: Samlaget.

Danbolt, G. (2014). Frå modernisme til det kontemporære. Oslo: Universitetsforlaget.

Løvstad, Å., & Strømme, L. (2006). Design og arkitektur I. Oslo: Gyldendal undervisning.

Teigen, T. (1992). Frihåndstegning. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Timenes, K. (1997). Tekstil, teknikker og oppgaver. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 27.06.2017