Pensumliste for
Årsstudium samfunnsfag

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

Samfunnsfag 1a Å-SAM115

Historie

Eriksen, T. L. (2010). Globalhistorie 1750-1900: En sammenvevd og delt verden. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: s. 27-64, 137-147, 208-220 og 302-321 og 324-338.

Knutsen, G. W. (2006). Lange linjer i historien. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 1 og 2.

Marks, R. B. (2007). Den moderne verdens opprinnelse: En global og økologisk beretning fra det femtende til det tjueførste århundre. Oslo: Pax.
Pensum: kap. 3 (s. 86-117). (I kompendium)

Palmer, R. R., Colton, J., & Kramer, L. (2007). A history of the modern world, 1. Boston, Mass.: McGraw-Hill.
Pensum: s. 9-48. (I kompendium)

Seland, E. H. (2015). Antikkens globale verden: Asia, Europa og Afrika før islam (3. utg.). Kristiansand: Portal.
Pensum: s. 145-159 og 191-199. (I kompendium)

Geografi

Getis, A., Bjelland, M., & Getis, V. (2014). Introduction to geography (14. utg.). New York: McGraw-Hill.

Mikkelsen, R., & Sætre, P. J. (Red.). (2015). Geografididaktikk for klasserommet: En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Samfunnskunnskap

Eriksen, T. H., & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utg.). Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap.1-7 (del 1).

Martinussen, W. (2008). Samfunnsliv: Innføring i sosiologiske tenkemåter. Oslo: Universitetsforlaget: kap. 1-4.

Rønning, R., & Lesjø, J. H. (2015). Vårt politiske Norge. Innføring i stats- og kommunalkunnskap (4.utg.). Bergen: Fagbokforlaget
Pensum: kap. 1-5.

Universitets- og høgskolerådet. (2011). Dannelsesaspekter i utdanning: Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av UHRs utdanningsutvalg. Henta frå http://www.uhr.no/documents/DannelseRapportEndelig.pdf (Tilgjengeleg i Fronter)

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Samfunnsfag 1b Å-SAM215

Historie

Agøy, N. I., Larsen, K. E., & Smedshaug, A. C. (Red.). (2017). Trådene i samfunnsveven: Hva har reformasjonen betydd for Norge? Oslo: Verbum.
Pensum: kap. 1-2 og 4-9.

Bøe, J. B., & Knutsen, K. (2012). Innføring i historiebruk. Kristiansand: Cappelen Damm høyskoleforlaget.
Pensum: s. 81-91. (I kompendium)

Helle, K., Dyrvik, S., Hovland, E., & Grønlie, T. (2013). Grunnbok i Norges historie: Fra vikingtid til våre dager. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 13-19, 21-22 og 25-27.

Stugu, O. S. (2012). Norsk historie etter 1905: Vegen mot velstandslandet. Oslo: Samlaget.
Pensum: s. 291-316. (I kompendium)

Geografi

Getis, A., Bjelland, M., & Getis, V. (2014). Introduction to geography (14. utg.). New York: McGraw-Hill.

Mikkelsen, R., & Sætre, P. J. (Red.). (2015). Geografididaktikk for klasserommet: En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere (3. utg). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Benjaminsen, T. A. (2002). Befolkning, landbruk og miljø. I T. A. Benjaminsen, & H. Svarstad (Red.), Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling (s. 21-47). Oslo: Universitetsforlaget.

Andersen, H. P., & Benjaminsen, T. A. (2002). Lærerstudenters myter om miljø og utvikling. Norsk Geografisk Tidsskrift, 56(1), 41-43. DOI: 10.1080/002919502317325768.

Aune, J. (2017, 10. april). Slik får Afrika mer mat. Dagsavisen. Henta frå http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/slik-f%C3%A5r-afrika-mer-mat-1.950213

Trædal, L. T., & Vedeld, P. (2017). Liveliehoods and land uses in environmental policy approaches: The case of PES and REDD+ in the Lam Dong Province of Vietnam. Forests, 8(2), 39. DOI: 10.3390/f8020039

Samfunnskunnskap

Martinussen, W. (2008). Samfunnsliv: Innføring i sosiologiske tenkemåter. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 5-16.

Solhaug, T. (2012). Nasjon, medborgerskap og skolen. I T. Solhaug, K. Børhaug, O. S. Stugu, & O. K. Haugaløkken (Red.), Skolen, nasjonen og medborgaren (s.9-26). Trondheim: Tapir. (Tilgjengeleg i Fronter)

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017