Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
ABLU: Barnehagelærar, deltid, 2. år

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

NB! Atterhald om mindre endringar.

Grunnpensum (vår, 2. år)

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Bie, K. (2016). Refleksjonshåndbok for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget.

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt.

Løkken, G., & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Innhaldet og oppgåvene. Henta frå https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/
rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

ABLU-STM (haust og vår)

Matematikk

Carlsen, M., Wathne, V., & Blomgren, G. (2012). Matematikk for barnehagelærere (2.utg.). Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Fosse, T. (Red.). (2012). Rom for matematikk i barnehagen. Bergen: Caspar.

Høines, M. J. (2006). Begynneropplæringen: Fagdidaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning (2. utg.). Bergen: Caspar.
Pensum: kap. 1 og 3.

Matematikksenteret. (u.å.). Matematikk, kunst og digitale verktøy. Henta frå http://www.matematikksenteret.no/content/1738/Matematikk-kunst-og-digitale-verktoy

Naylor, M., & Bones, G. Å. (2012). Skap formen. Lag reglene. Se hva som skjer!: Matematikk, kunst og digitale verktøy. Henta frå http://www.matematikksenteret.no/content/1943/Skap-formene.-Lag-reglene.-Se-hva-som-skjer

Reikerås, E. (2008). Temahefte om antall, rom og form i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Henta frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/
vedlegg/barnehager/temahefte/temahefte-om-antall-rom-og-form.pdf

Norsk

Teoripensum

Alfheim, I., & Fodstad, C. D. (2014). Skal vi leke en bok?: Språktilegnelse gjennom bildebøker. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 27 - 35.

Birkeland, T., & Mjør, I. (2012). Barnelitteratur: Sjangrar og teksttypar (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Gjems, L. (2016). Barnehagens arbeid med tidlig litterasitet: På barns vilkår. Oslo: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 153 - 173

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling: Muntlig og skriftlig (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget

Høigård, A., Mjør, I., & Hoel, T. (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Også tilgjengeleg frå http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/
temahefte/Temahefte%20_om_spr%C3%A5kmilj%C3%B8_og_spr%C3%A5kstimulering_i_barnehagen_bokm%C3%A5l_web.pdf

Juuso, R., & Bjørn, I. M. E. (2006). Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Også tilgjengeleg frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/
2006/0107/ddd/pdfv/300464-temahefte_om_samiske_barns_sprak_og_kultur.pdf

Pensum: s. 14-17.

Kibsgaard, S., & Husby, O. (2014). Norsk som andrespråk: Barnehage og barnetrinn. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 7 (s. 130-167). (Fronter)

Nyjordet, B. M. (2010). Små barn på nett. Bruk og forståelse av tekst og medium. I E. S. Tønnessen (Red.), Sammensatte tekster. Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum s. 62 - 78. (Fronter)

Sandvik, M., & Spurkland, M. (2012). Lær meg norsk før skolestart!: Språkstimulering og kartlegging i den flerkulturelle barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 59-74. (Fronter)

Solem, M. S. (2011). Emneutvikling i samtaler mellom barn og førskolelærere i barnehagen. I L. Gjems, & G. Løkken (Red.), Barns læring om språk og gjennom språk: Samtaler i barnehagen (s. 68-91). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Tønnessen, E.S. (Red.). (2014). Jakten på fortellinger: Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum s 149-167. (Fronter)

Tekstpensum

Digitale medium:

Eit sjølvvalt digitalt pedagogisk spel for barn.

Eventyr, segner, fablar:

Bjørlykke, B., & Økland, N. T. G.( 2014). Eventyr, fablar, segner, ordtak, minneformlar. (HSH-kompendium)

Dikt og songar:

Bjørlykke, B., & Økland, N. T. G. (2014). Dikt og songar. (HSH-kompendium)

Munnleg barnekultur:

Bjørlykke, B., & Økland, N. T. G. (2014). Barns eigen munnlege kultur. (HSH-kompendium)

Småbarnsbildebøker

Folkestad, A. R. (2012). Unni og Gunni malar. Oslo: Samlaget.

Landström, O. & Landström, L. (1997). Bø og bæ til sjøs. Oslo: Samlaget.

Stai, K. (2011). Mopp og Mikko elskar dyr. Oslo: Samlaget.

Bildebøker

Dahle, G. (2004). Snill. Oslo: Cappelen.

Dahle, G., & Nyhus, S. (2009). Sinna mann. Oslo: Cappelen.

Hole, S. (2006). Garmanns sommer. Oslo: Cappelen Damm.

Rørvik, B. F., & Moursund, G. (2009). Bukkene Bruse på badeland. Oslo: Cappelen Damm.

Sande, H. (2000). Arkimedes og brødskiva. Oslo: Gyldendal Tiden.

Stai, K. (2012) Jacob og Neikob. Oslo: Samlaget.

Sakprosa

Nyhus, S. (2010). Sånt som er. Oslo: Gyldendal.

Osland, E. (2014). Under ein stein: Ei bok om små dyr. Oslo: Samlaget.

Könneche, O. (2014). All verdens dyr i ord og bilder. Bergen: Mangschou.

Pedagogikk

Gjems, L. (2011). Hverdagssamtalene - barnehagens glemte læringsarena? I L. Gjems, & G. Løkken (Red.), Barns læring om språk og gjennom språk: Samtaler i barnehagen (s. 43 - 67). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (I kompendium)

Gjems, L. (2014). Barn, språk, læring og lek. I V. Glaser, I. Størksen ,& M. B. Drugli (Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen: Forskning og praksis (s. 410 - 423). Bergen: Fagbokforlaget. (I kompendium)

Gjervan, M. (Red.). (2006). Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Også tilgjengeleg frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/
kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290160-temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst: Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Også tilgjengeleg frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/
barnehager/veileder/f-4248-fra-eldst-til-yngst.pdf

Pettersvold, M., & Østrem, S. (2012). Mestrer, mestrer ikke: Jakten på det normale barnet. Otta: Res Publica.

I tillegg:

Ulike artiklar, kompendium, nettreferansar etc. knytt til dei ulike kunnskapsområda kan koma i tillegg.

Med tanke på kontinuerlege endringar i barnehagesektoren, må studentane til ei kvar tid vera orienterte om informasjonen som blir lagt ut på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029

ABLU-SRLE (vår)

RLE

Eidhamar, L. G. (2014). Små mennesker-stort mangfold: Religioner og livssyn i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 1-2, 4-6 og 8.

Winje, G. (2010). Høytidsmarkering i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: s. 16-34, 78-104, 121-137 og 148-153.

Pedagogikk

Børhaug, K., & Lotsberg, D. Ø. (2016). Barnehageleiing i praksis. Oslo: Det Norske Samlaget.
Pensum: s. 196- 205. (Kompendium)

Eilifsen, M., & Dysvik, A. (2014). God ledelse i barnehagen. I M. Eilifsen, & A. Dysvik (Red.), Barnehagelederen (s. 11-23). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Gotvassli, K. Å. (2013). Boka om ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 65-93.

Schei, S. H., & Kvistad, K. (2012). Kompetanseløft: Langsiktige tiltak i barnehagen. Oslo:
Universitetsforlaget.
Pensum: s. 30-35 og 135 -150. (Kompendium)

Sida ble sist oppdatert: 14.12.2017