Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Barnehagelærar, deltid, 4. år: fordjuping, ABLU-LSU2

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene.vert.produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

NB! Atterhald om mindre endringar.

Grunnpensum (haust og vår)

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Bie, K. (2016). Refleksjonshåndbok for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget.
(Kan og brukast: Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken: For bedre læring (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.)

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Innhaldet og oppgåvene. Henta frå https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/
rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

Fordjuping i leiing, samarbeid og utviklingsarbeid 2 (haust og vår)

Askeland, G. A. (2011). Teorigrunnlag for kritisk refleksjon. I G. A. Askeland (Red.), Kritisk refleksjon i sosialt arbeid (s. 25 - 38). Oslo: Universitetsforlaget.

Askeland, G. A. (2011). Kvifor reflektera kritisk?. I G. A. Askeland (Red.), Kritisk refleksjon i sosialt arbeid (s. 42 - 55). Oslo: Universitetsforlaget.

Aslanian, T. K. (2016). "Du er også mammaen min": Perspektiver på kjærlighet i barnehagepedagogisk praksis. I T. Gulpinar, T., L. Hernes, & N. Winger, (Red.), Blikk fra barnehagen (S. 187-206). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium).

Bolman, L. G., & Deal, T.E. (2014). Organisasjon og leiing: Struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: del 6, kap. 15 - 20.

Eik, L. T., Steinnes, G. S., & Ødegård, E. (2016). Barnehagelæreres profesjonslæring: I barnahagens mulighetsrom. Bergen: Fagbokforlaget.

Fløgstad, T. R., & Helle, G. (2016). Ledelse av verdistyrte barnehager. Oslo: Kommuneforlaget.

Gjøsund, P., & Huseby, R. (2015). To eller flere: Basiskunnskaper i gruppepsykologi. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Greve, A., Jansen, T. T., & Solheim, M. (2014). Kritisk og begeistret: Barnehagens fagpolitiske historie. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1 og 3-5.

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 7.

Hennum, B. A., & Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Kvistad, K., & Søbstad, F. (2005). Kvalitetsarbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk.
Pensum: kap. 7.

Mørreaunet, S., Gotvassli, K.-Å., Hoås Moen, K., & Skogen, E. (Red.). (2014). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget.

Tveiten, S. (2013). Veiledning: Mer enn ord - (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Steinnes, G. S. (2014). Common sense or professional qualifications? Division of labor in kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal, 21(4). DOI: 10.1080/1350293X.2014.947831

Sunde, J., & Fuglestad, O. L. (2006). Ledelse og beslutningstaking i et relasjonelt perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift, 90(2), 133 - 143. Henta frå idunn.no

Säljö, R. (2016). Læring: En introduksjon til perspektiver og metaforer. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Velten, J., Tengblad, S., & Heggen, R. (2016). Medarbeiderskap. Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ. Oslo: Universitetsforlaget.

Wadel, C. C. (1997). Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. I O. L. Fuglestad, & S. Lillejord (Red.), Pedagogisk ledelse: Et relasjonelt perspektiv (s. 39-56). Bergen. Fagbokforlaget. (Kompendium)

Bacheloroppgåva ABLU-BACH15 (vår)

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Christoffersen, L., & Johannesen, A. (2012). Forskningsmetode for lærerutdanningene. Oslo: Abstrakt.

Postholm, M.-B., & Jacobsen, D. J. (2011). Læreren med forskerblikk: Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Det vil i tillegg bli utdelt stoff på Fronter.

Sjølvvalt pensum til bacheloroppgåva:

Krav til sjølvvald litteratur i samband med oppgåva er sett til ca. 500 sider minimum.

Anbefalt litteratur:

Bergsland, M. D., & Jæger, H. (Red.). (2014). Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Jacobsen, D. I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kibsgaard, S., & Sæther, M. (Red.). (2014). Barnehagelærerstudentens bacheloroppgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Løkken, G., & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 13.12.2017