Pensumliste for
Barnehagelærar, deltid, 4. år: fordjuping, ABLU-LSU2

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene.vert.produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

NB! Atterhald om mindre endringar.

Grunnpensum

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Henta frå https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487

Fordjuping i leiing, samarbeid og utviklingsarbeid 2

Askeland, G. A. (2011). Teorigrunnlag for kritisk refleksjon. I G. A. Askeland (Red.), Kritisk refleksjon i sosialt arbeid (s. 25 - 38). Oslo: Universitetsforlaget.

Askeland, G. A. (2011). Kvifor reflektera kritisk?. I G. A. Askeland (Red.), Kritisk refleksjon i sosialt arbeid (s. 42 - 55). Oslo: Universitetsforlaget.

Aslanian, T. K. (2016). "Du er også mammaen min": Perspektiver på kjærlighet i barnehagepedagogisk praksis. I T. Gulpinar, T., L. Hernes, & N. Winger, (Red.), Blikk fra barnehagen (S. 187-206). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium).

Bolman, L. G., & Deal, T.E. (2014). Organisasjon og leiing: Struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Pensum: del 6, kap. 15 - 20.

Eik, L. T., Steinnes, G. S., & Ødegård, E. (2016). Barnehagelæreres profesjonslæring: I barnahagens mulighetsrom. Bergen: Fagbokforlaget.

Fløgstad, T. R., & Helle, G. (2016). Ledelse av verdistyrte barnehager. Oslo: Kommuneforlaget.

Gjøsund, P., & Huseby, R. (2015). To eller flere: Basiskunnskaper i gruppepsykologi. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Greve, A., Jansen, T. T., & Solheim, M. (2014). Kritisk og begeistret: Barnehagens fagpolitiske historie. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1 og 3-5.

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 7.

Hennum, B. A., & Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Kvistad, K., & Søbstad, F. (2005). Kvalitetsarbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk.
Pensum: kap. 7.

Mørreaunet, S., Gotvassli, K.-Å., Hoås Moen, K., & Skogen, E. (Red.). (2014). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget.

Tveiten, S. (2013). Veiledning: Mer enn ord - (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Steinnes, G. S. (2014). Common sense or professional qualifications? Division of labor in kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal, 21(4). DOI: 10.1080/1350293X.2014.947831

Sunde, J., & Fuglestad, O. L. (2006). Ledelse og beslutningstaking i et relasjonelt perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift, 90(2), 133 - 143. Henta frå idunn.no

Säljö, R. (2016). Læring: En introduksjon til perspektiver og metaforer. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Velten, J., Tengblad, S., & Heggen, R. (2016). Medarbeiderskap. Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ. Oslo: Universitetsforlaget.

Wadel, C. C. (1997). Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. I O. L. Fuglestad, & S. Lillejord (Red.), Pedagogisk ledelse: Et relasjonelt perspektiv (s. 39-56). Bergen. Fagbokforlaget. (Kompendium)

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017