Pensumliste for
Barnehagelærar, deltid, 4. år: fordjuping ABLU-YIB

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om mindre endringar.

Grunnpensum

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken: For bedre læring (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Kap. 1-5 og 7-10. Oslo: Abstrakt.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Henta frå https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487

Sandvik, N. (2006). Temahefte om de minste barna i barnehagen. Henta frå: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/287768-temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdf

Fordypning: De yngste barna

Abrahamsen, G. (2004). Et levende blikk: Samspillobservasjon som metode for læring. Oslo: Universitetsforlaget.

Abrahamsen, G. (2015). Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget.

Alvestad, T. (2012). Små barns forhandlinger i lek. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Bae, B. (Red.). (2012). Medvirkning i barnehagen: Potensialer i det uforutsette. Bergen: Fagbokforlaget.

Drugli, M. B. (2017). Liten i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: kap. 7.

Gulpinar, T., Hernes, L. & Winger, N. (Red.) (2016). Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 3, 5-6, 13 og 15.

Greve, A. (2009). Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. : Nordisk barnehageforskning, 2(2), 91-98.

Greve, A., Jansen, T. T., & Solheim, M. (2014). Kritisk og begeistret: Barnehagens fagpolitiske historie. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1 og 3-5.

Haugen, S., Løkken, G., & Röthle, M. (Red.). (2013). Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærmingar (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Hennum, B. A., & Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Lundestad, M. (2012). Barnehagen som arbeidsplass: Å vare som pedagog og leder. (s. 25-48). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium).

Løkken, G. (2012). Levd observasjon. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Nyhus, M. R. (2013). Ventebølger. Venting og de yngste barnas rom for medvirkning i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Säljö, R. (2016). Læring: en introduksjon til perspektiver og metaforer. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sommer, D. (2014). Barndomspsykologi: Små barn i en ny tid (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Pensum: kap. 1-4, og 7.

Tveiten, S. (2013). Veiledning: mer enn ord - (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Wadel, C. C. (1997). Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. I O. L. Fuglestad & S. Lillejord (Red.), Pedagogisk ledelse: Et relasjonelt perspektiv. (s. 39-56). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium).

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017