Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Barnehagelærar, deltid, 4. år: fordjuping ABLU-YIB

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om mindre endringar.

Grunnpensum (haust og vår)

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Bie, K. (2016). Refleksjonshåndbok for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget.
(Kan og brukast: Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken: For bedre læring (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.)

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Kap. 1-5 og 7-10. Oslo: Abstrakt.

Sandvik, N. (2006). Temahefte om de minste barna i barnehagen. Henta frå: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/287768-temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Innhaldet og oppgåvene. Henta frå https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/
rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

Fordypning: De yngste barna (haust og vår)

Abrahamsen, G. (2004). Et levende blikk: Samspillobservasjon som metode for læring. Oslo: Universitetsforlaget.

Abrahamsen, G. (2015). Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget.

Alvestad, T. (2012). Små barns forhandlinger i lek. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Bae, B. (Red.). (2012). Medvirkning i barnehagen: Potensialer i det uforutsette. Bergen: Fagbokforlaget.

Drugli, M. B. (2017). Liten i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 7.

Gulpinar, T., Hernes, L. & Winger, N. (Red.) (2016). Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 3, 5-6, 13 og 15.

Greve, A. (2009). Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. : Nordisk barnehageforskning, 2(2), 91-98.

Greve, A., Jansen, T. T., & Solheim, M. (2014). Kritisk og begeistret: Barnehagens fagpolitiske historie. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1 og 3-5.

Haugen, S., Løkken, G., & Röthle, M. (Red.). (2013). Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærmingar (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Hennum, B. A., & Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Lundestad, M. (2012). Barnehagen som arbeidsplass: Å vare som pedagog og leder. (s. 25-48). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium).

Løkken, G. (2012). Levd observasjon. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Nyhus, M. R. (2013). Ventebølger. Venting og de yngste barnas rom for medvirkning i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Säljö, R. (2016). Læring: en introduksjon til perspektiver og metaforer. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sommer, D. (2014). Barndomspsykologi: Små barn i en ny tid (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Pensum: kap. 1-4, og 7.

Tveiten, S. (2013). Veiledning: mer enn ord - (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Wadel, C. C. (1997). Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. I O. L. Fuglestad & S. Lillejord (Red.), Pedagogisk ledelse: Et relasjonelt perspektiv. (s. 39-56). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium).

Bacheloroppgåva ABLU-BACH15 (vår)

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Christoffersen, L., & Johannesen, A. (2012). Forskningsmetode for lærerutdanningene. Oslo: Abstrakt.

Postholm, M.-B., & Jacobsen, D. J. (2011). Læreren med forskerblikk: Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Det vil i tillegg bli utdelt stoff på Fronter.

Sjølvvalt pensum til bacheloroppgåva:

Krav til sjølvvald litteratur i samband med oppgåva er sett til ca. 500 sider minimum.

Anbefalt litteratur:

Bergsland, M. D., & Jæger, H. (Red.). (2014). Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Jacobsen, D. I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kibsgaard, S., & Sæther, M. (Red.). (2014). Barnehagelærerstudentens bacheloroppgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Løkken, G., & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 13.12.2017