Pensumliste for
BLU: Barnehagelærar, 1. år

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

Grunnpensum

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Bie, K. (2016). Refleksjonshåndbok for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget.

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt forlag.
Pensum: kap. 1-5 og 7-10.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Henta frå https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487

Kunnskapsdepartementet. (u.å.). Temahefter - Rammeplan for barnehagen. Henta frå http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/
2008/temahefter---rammeplan-for-barnehagen.html?id=498148

Løkken, G. & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen. (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

BLU-SRLE

Aarre, T., & Blom, K. (2012). Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1-4 og 7-8.

Andersen, J. og Rasmussen, K. (2007). Bekymringsbarometeret. Barnehagefolk, 23(1), 62-63. (Kompendium).

Andreassen, B.-O., & Olsen, T. A. (2014). Religion, etikk og filosofi i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 200-214. (Kompendium).

Barne-og likestillingsdepartementet, & Kunnskapsdepartementet. (2009, 5. august). Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/til-barnets-beste---samarbeid-mellom-bar/id572054/ (Kompendium)

Birkeland, Å., & Carson, N. (2013). Veiledning for barnehagelærere (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 68-89. (Kompendium)

Blom, K. (2004). Norsk barndom gjennom 150 år: En innføring. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 77-82 og 86-101. (Kompendium)

Bøe, J. B. (1998). Økonomiske og materielle forhold - et historisk perspektiv. I E. M. Skaalvik, & Ø. Kvello (Red.), Barn og miljø: Om barns oppvekstvilkår i det senmoderne samfunnet (s. 13-36). Oslo: Tano Aschehoug. (Kompendium).

Claussen, C. J. (2010). Det er noe med den ungen: Fra bekymring til handling (2. utg.). Oslo: Sebu forlag.
Pensum: kap. 1-4.

Drugli, M. B. (2014). Å snakke med foreldre om vanskelige tema. Barnehagefolk, 31(1), 68-72. (Kompendium).

Dybsland, R. (2014). Den viktige samtalen. Barnehagefolk, 31(1), 48-52. (Kompendium).

Eidhamar, L. G. (2014). Små mennesker-stort mangfold: Religioner og livssyn i barnehagen.
Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 1-2, 4-6 og 8.

Eidhamar, L. G., & Leer-Salvesen P. (2014). Nesten som deg selv: Barn og etikk (4. utg.). Oslo. Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 13-165. [NY UTG. 2017?]

Gjervan, M., Andersen, C. E., & Bleka, M. (2012). Se mangfold!: Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen (2. utg.). Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 4 og 5.

Glaser, V. (2013). Foreldresamarbeid: Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1 og 2.

Hage, M. K. (2012). Ett barn - to hjem. Barnehagen, (9), 11-14. (Kompendium)

Hovdelien, O. (2012). Barnehagens formålsparagraf - hvordan skal den forstås? Prismet, 63(2/3), 105-113. (Kompendium)

Jensen, A.-M. (1999). Fra faderkontroll til moderansvar. I A.-M. Jensen, E. Backe-Hansen, H. Backe-Wiig, & K. Heggem (Red.), Oppvekst i barnets århundre: Historier om tvetydighet (s. 63-78). Oslo: Ad Notam Gyldendal. (Kompendium)

Johansson, E. (2010). Etiske konflikter og små barns læring. Barnehagefolk, 27(1), 37-47. (Kompendium)

Juuso, Randi, (2006). En rammeplan også for samiske barn. Første steg, september, 16-17. (Kompendium)

Juuso, R., Juuso, B., & Eira, I. M. (2011). Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Også tilgjengeleg frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/
2006/0107/ddd/pdfv/300464temahefte_om_samiske_barns_
sprak_og_kultur.pdf

Killén, K. (2012). Forebyggende arbeid i barnehagen: Samspill og tilknytning. Oslo: Kommuneforlaget.
Pensum: kap. 3-9.

Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: Skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 5 (s. 240-273). (Kompendium)

Langholm, G., & Tuset, E. H. (2013). Matglede i barnehagen. Oslo: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1, s. 11-25. (Kompendium)

Lea, Å., Mogstad, M., & Rege, M. (2010). Barnehagen kan motvirke at fattigdom går i arv. Barnehagefolk, 27(4), 50-55. (Kompendium)

Lyngstad, T. H., & Kitterød, R. H. (2008). Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? En litteraturgjennomgang av norsk og utenlandsk forskning (Rapporter 2008/55). Oslo: Statistisk sentralbyrå.
Pensum: utvalde delar. (Kompendium)

Nordhaug, I. (2014). Uroleg for eit barn - kva skal ein gjere? Barnehagefolk, 31(1), 45-47. (Kompendium)

Raundalen, Magne, (2007). Barn som lever under harde vilkår. Barnehagefolk, 23(1), 4-13. (Kompendium)

Sataøen, Svein Ove, (2006). Barnehagen-ein god stad å vera også for barn under to år? Barnehagen, (2), 3-5. (Kompendium)

Schaffer, H. Rudolph. (2000). På barns vegne: Psykologiske spørsmål og svar. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: s. 165-177 (Tema 12: Tar barn skade av at foreldre skiller seg?) (Kompendium)

Schei, S. H., & Kvistad, K. (2012). Kompetanseløft: Langsiktige tiltak i barnehagen. Oslo:
Universitetsforlaget.
Pensum: s. 30-35 og 135 -150. (Kompendium)

Skogen, E. (2013). Ledelse i barnehagen. I E. Skogen (Red.), Å være leder i barnehagen (2. utg., s. 23-52). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium)

Sperre, T. (2009). Å melde eller ikke melde…. Barnehagen, (8), 22-25. (Kompendium)

Sperre, T. (2010). Økning i antall fattige barn. Barnehagen, (2), 22-25. (Kompendium)

Sødal, H. K. (2014). Kristen tro og tradisjon i barnehagen (5. utg.). Oslo: Cappelen Damm.
Pensum s. 11-254.

Thoresen, I. T., & Winje, G. (2013). Religioner, mangfold og etikk i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 83-93 og 108-113. (Kompendium)

Tjølsen, S. (2006). En god rammeplan også for barn fra språklige og kulturelle minoriteter. Første steg, september, 18-19. (Kompendium)

Winje, G. (2010). Høytidsmarkering i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Ytreberg, Ø. (2006). Myter og realiteter om barn og aleneforeldre. Barnehagen, (9), 23-24. (Kompendium)

Ytreberg, Ø. (2009). Samlivsbrudd og samvær. Barnehagen, (2), 24-25. (Kompendium)

Ytreberg, Ø. (2009). Barnehage og barnevern. Barnehagen, (9), 14-15. (Kompendium)

Anbefalt litteratur:

Birkeland, Å., & Carson, N. (2013). Veiledning for barnehagelærere (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
(Kap. 8)

BLU-BULL

Askland, L., & Sataøen, S. O. (2013). Utviklingspsykologiske perspektiver på barns oppvekst (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Bae, B. (1996). Det interessante i det alminnelige: En artikkelsamling. Oslo: Pedagogisk forum. Pensum: s. 145-165. (Kompendium).

Bae, B. (2011).Gjensidige inkluderingsprosesser - muligheter i dagligdagse samspill i barnehagen. I T. Korsvold (Red.), Barndom, barnehage og inkludering (s. 104-128) Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium).

Bakke, K. (2013). Å vente på vanndråper. I S. Haugen, G. Løkken, & M. Röthle (Red.), Småbarnspedagogikk: Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg., s. 238-253). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A. (2014). Tilknytning i barnehagen: Hva betyr trygghet for lek og læring? Oslo: Cappelen Damm Akademiske. pensum: kap. 3 (s. 59-78). (Kompendium)

Bruce, B. M. (2013). Smått er godt! - Drama med de minste. I S. Haugen, G. Løkken, & M. Röthle (Red.), Småbarnspedagogikk: Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg., s. 158-177). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 158-175.

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, L. (2002). Fra kvalitet til meningsskaping: Morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforlaget.
Pensum: Kap. 1, 3 og 7.

Fredriksen, B. C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 4.

Greve, A., & Winje, A. K. (2012). Friendship between one year olds in a Norwegian child care institution (Barnehage). Problemy Wczesnej Edukacij, 4(19), 42-56. Henta frå http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-85e89ad3-c385-47f6-a420-cfa171465ee4

Grindheim, L. T. (2011). Barnehagefellesskap som demokratisk danningsarena. Norsk barnehageforskning, 4(2), 91-102. doi: http://dx.doi.org/10.7577/nbf.309

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 2.

Hernes, L., Os, E., & Selmer-Olsen, I. (2010). Med kjærlighet til publikum: Kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 4.

Lafton, T. (2011). Å bryte opp egen praksis: Kritisk refleksjon som utgangspunkrt for nye handlinger. I A. M. Otterstad, & J. Rhedding-Jones (Red.), Barnehagepedagogiske diskurser. (s. 102-113). Oslo: Universitetsforlaget.

Lillemyr, O. F. (2011). Lek på alvor: Barn og lek - en spennende utfordring. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 2 og 5. (Kompendium)

Løkken, G. (1996). Når små barn møtes: Om de yngste barnas gruppefellesskap i barnehagen. Oslo: Cappelen akademisk.

Pettersvold, M. (2015). Den nødvendige kritikken. I: B. A. Hennum, M. Pettersvold, & S. Østrem (Red.), Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 39-62. (Kompendium)

Sæbø, A. B. (2010). Drama i barnehagen (3.utg). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1-4, 7, 9, 10 og 16.

Taguchi, H. L. (2015). Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? Oslo: Universitetsforlaget.

Thorkildsen, K. (2017). Den ville babyreisen. I K. Bakke, C. Jenssen, & A. B. Sæbø (Red.), Kunst, kultur og kreativitet: Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 4.

Ulla, B. (2011). Omsorgens omfattende områder: Kritiske refleksjoner om omsorg i barnehagen. I A. M. Otterstad, & J. Rhedding-Jones (Red.), Barnehagepedagogiske diskurser. (s. 70-83). Oslo: Universitetsforlaget.

Waterhouse, A.-H. L. (2013). I materialenes verden: Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget
Pensum: kap. 4.

Wolf, K. D. (2014). Små barns lek og samspill i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Med tanke på kontinuerlege endringar i barnehagesektoren, må studentane til ei kvar tid vera orienterte om informasjonen som blir lagt ut på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029

I tillegg kan det komme ulike artiklar knytt til dei ulike kunnskapsområda

Sida ble sist oppdatert: 22.08.2017