Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
BLU: Barnehagelærar, 1. år

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh.@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

Sjå òg: Pensum haust 2017.

Grunnpensum

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Bie, K. (2016). Refleksjonshåndbok for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget.

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt forlag.
Pensum: kap. 1-5 og 7-10.

Kunnskapsdepartementet. (u.å.). Temahefter - Rammeplan for barnehagen. Henta frå http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/
2008/temahefter---rammeplan-for-barnehagen.html?id=498148

Løkken, G. & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen. (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Innhaldet og oppgåvene. Henta frå https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/
rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

BLU-BULL

Askland, L., & Sataøen, S. O. (2013). Utviklingspsykologiske perspektiver på barns oppvekst (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Bae, B. (2011). Gjensidige inkluderingsprosesser - muligheter i dagligdagse samspill i barnehagen. I T. Korsvold (Red.), Barndom - barnehage - inkludering (s. 104-128). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium)

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, L. (2002). Fra kvalitet til meningsskaping: Morgendagens barnehage.Oslo: Kommuneforlaget.
Pensum: Kap. 1, 3 og 7.

Fredriksen, B. C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 6.

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for førskolelærere: En innføring (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Lafton, T. (2011). Å bryte opp egen praksis-kritisk refleksjon som utgangspunkt for nye handlinger. I A. M. Otterstad, & J. Rhedding-Jones (Red.). Barnehagepedagogiske diskurser (s. 102-113). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium).

Langholm, G. (Red.), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A., & Synnes, K. (2017). Forskerfrøboka: Barn og natur (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Løkken, G. (1996). Når små barn møtes: Om de yngste barnas gruppefellesskap i barnehagen. Oslo: Cappelen akademisk.

Norsk førstehjelpsråd. (2016). Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (6. utg.). Stavanger: Laerdal Medical.

Størkson, M. (Red.). (2013). Fysisk fostring kompendium.

Størkson, M. (Red.). (2013). Leikhefte.

Pettersvold, M. (2015). Den nødvendige kritikken. I: B. A. Hennum, M. Pettersvold & S. Østrem (Red.). Profesjon og kritikk (s. 39-62). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium)

Wolf, K. D. (2014). Små barns lek og samspill i barnehagen Oslo: Universitetsforlaget.

Ødegård, E., & Røys, H. (2013). Å dra lasset sammen: Samhandling som strategi for pedagogisk leiing i barnehager. Oslo: Cappelen Damm akademiske.
Pensum: s. 107-132 (Kompendium).

Med tanke på kontinuerlege endringar i barnehagesektoren, må studentane til ei kvar tid vera orienterte om informasjonen som blir lagt ut på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029

I tillegg kan det komme ulike artiklar knytt til dei ulike kunnskapsområda

BLU-STM

Norsk

Teoripensum

Birkeland, T., & Mjør, I. (2012). Barnelitteratur: Sjangrar og teksttypar (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 2 og 6. (Resten av boka vil vera pensum på KKK/NHR i 2. studieår.)

Gjems. L. (2016). Barnehagens arbeid med tidlig literasitet - på barns vilkår. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 8 (s. 177-195).

Gjervan, M. (Red.). (2006). Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Henta frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/
2006/0107/ddd/pdfv/290160-temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf

Pensum: s. 30-39.

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling: Muntlig og skriftlig (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Høigård, A., Mjør, I., & Hoel, T. (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Også tilgjengeleg frå http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/
temahefte/Temahefte%20_om_spr%C3%A5kmilj%C3%B8_og_spr%C3%A5kstimulering_i_barnehagen_bokm%C3%A5l_web.pdf

Juuso, R., & Bjørn, I. M. E. (2006). Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Henta frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/
2006/0107/ddd/pdfv/300464-temahefte_om_samiske_barns_sprak_og_kultur.pdf

Pensum: s. 14-17.

Karlsson, E. (2016): Barns egen tradisjonskultur. I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), Barnekultur (s. 27-41). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Kibsgaard, S., & Husby, O. (2014). Norsk som andrespråk: Barnehage og barnetrinn. Oslo: Universitetsforlaget
Pensum: kap. 7 (s. 130-167). (Kompendium på Fronter)

Nyjordet, B. M. (2010). Små barn på nett: Bruk og forståelse av tekst og medium. I E. S. Tønnessen (Red.), Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis (s. 62 - 78). Oslo: Universitetsforlaget.

Selås, M. S. (2017). Språkkartlegging i barnehagen. I M. B. Selås, & A.-K. H. Gujord (Red.), Språkmøte i barnehagen (s. 145-171). Bergen: Fagbokforlaget.

Solem, M. S. (2011). Emneutvikling i samtaler mellom barn og førskolelærere i barnehagen. I L. Gjems, & G. Løkken (Red.), Barns læring om språk og gjennom språk: Samtaler i barnehagen (s. 68-91). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
(Meir frå boka er pensum i pedagogikk og på BLU 2. år.)

Utdanningsdirektoratet (2013). Språk i barnehagen: Mye mer enn bare prat. Henta frå http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/
pedagogikk/veiledere/sprakveileder/udir_sprakveilederdigital.pdf

Vangsnes, V., & Økland, N. T. G. (2013). Didactic Disonance: Teacher roles in computer gaming situations in kindergartens. Technology, Pedagogy and Education 24(2), 211-230. doi: 10.1080/1475939X.2013.853686 (Kompendium på Fronter).

Tekstpensum

Digitale medium:

Eit sjølvvalt digitalt pedagogisk spel for barn.

Eventyr, segner, fablar:

Bjørlykke, B., & Økland, N. T. G. (2014). Eventyr, fablar, segner, ordtak, minneformlar. (HSH-kompendium)

Dikt og songar:

Bjørlykke, B., & Økland, N. T. G. (2014). Dikt og songar. (HSH-kompendium)

Munnleg barnekultur:

Bjørlykke, B., & Økland, N. T. G. (2014). Barns eigen munnlege kultur. (HSH-kompendium)

Matematikk

Teoripensum

Carlsen, M., Wathne, V., & Blomgren, G. (2017). Matematikk for barnehagelærere (3. utg.). Kristiansand: Cappelen Damm akademisk.

Fosse, T. (Red.) (2012). Rom for matematikk i barnehagen. Bergen: Caspar.

Høines, M. J. (2006). Begynneropplæringen: Fagdidadaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning (2. utg.). Bergen: Caspar.
Pensum: kap. 3.

Matematikksenteret. (u.å.). Matematikk, kunst og digitale verktøy.Henta frå http://www.matematikksenteret.no/content/
1738/Matematikk-kunst-og-digitale-verktoy

Naylor, M., & Bones, G. Å. (2012). Skap formen. Lag reglene. Se hva som skjer!: Matematikk, kunst og digitale verktøy. Henta frå http://www.matematikksenteret.no/content/1943/Skap-formene.-Lag-reglene.-Se-hva-som-skjer

Pedagogikk

Teoripensum

Gjems, L. (2011). Hverdagssamtalene - barnehagens glemte læringsarena? I L. Gjems & G. Løkken (Red.), Barns læring om språk og gjennom språk: Samtaler i barnehagen (s. 43-67). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
(Meir frå boka er pensum i norsk på BLU 2. år.)

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst: Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Henta frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/
barnehager/veileder/f-4248-fra-eldst-til-yngst.pdf

Pettersvold, M., & Østrem, S. (2012). Mestrer, mestrer ikke: Jakten på det normale barnet. Siggerud: Res publica.
Pensum: s. 40-177.

Sida ble sist oppdatert: 07.12.2017