Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
BLU: Barnehagelærar, 2. år, profil K

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

Sjå òg: Pensum haust 2017.

Grunnpensum BLU-K-KKK2 og BLU-K-NHB

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Bie, K. (2016). Refleksjonshåndbok for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget.

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt.

Løkken, G., & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Innhaldet og oppgåvene. Henta frå https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/
rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

Kunst, kultur og kreativitet BLU-K-KKK2

Pedagogikk BLU-K-KKK2

Birkeland, Å., & Carson, N. (2017). Veiledning for barnehagelærere (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 7.

Drugli, M. B .(2005). Å bygge bro mellom hjem og barnehage: Fokus på foreldresamtalen. I P. Arneberg, E. Juell, & O. Mørk (Red.), Samtalen i barnehagen. (s. 91-110). Oslo: Damm. (Kompendium)

Glaser, V. (2013). Foreldresamarbeid: Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 3-9.

Heggvold, G. I. (2012). Det "atferdsproblematiske barnet: I et kritisk søkelys på definering av barn og instrumentelle metoder i barnehagepraksis. I R. I. Skoglund, & og I. Åmot (Red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole (s. 84-107). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Melberg, J. (2012). "Min historie" - det tospråklige barnets tekst som impuls i estetisk praksis i barnehagen. I T. Vist, & M. Alvestad (Red.), Læringskulturer i barnehagen: Flerfaglige forskningsperspektiv (s. 142-162). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Kompendium)

NOU 2017:12. (2017). Svikt og svik: Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Henta frå https://www.regjeringen.no/contentassets/a44ef6e251cd
443396588483e97402ab/no/pdfs/nou201720170012000dddpdfs.pdf

Sjøvik, P. (2014a). En barnehage for alle med mangfold som ressurs. I P. Sjøvik (Red.), En barnehage for alle: Spesialpedagogikk i førskolelærerutdanningen (3. utg., s. 38-58). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Sjøvik, P. (2014b). Tiltak for barn med særskilte behov i et historisk perpektiv. I P. Sjøvik (Red.), En barnehage for alle: Spesialpedagogikk i førskolelærerutdanningen (3. utg., s. 19-35). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Skogen, E. (Red.), Haugen, R., Lundestad, M., & Slåtten, M. V. (2013). Å være leder i barnehagen (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 2 og 8.

Musikk BLU-K-KKK2

Knudsen, P. E. (2008). Sang og gitar med de små: Gitarskole for studenter og førskolelærere. Oslo: Norsk musikkforlag.

Ruud, E. (2013). Musikk og identitet (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 82-138.

Sæther, M., & Angelo, E. A. (2012). Barnet og musikken: Innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Drama BLU-K-KKK2

Berge, A. (2011). Dukketeater i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum.
Pensum: kap. 3 (s. 58-71). (Kompendium på Fronter)

Brendeland, T. E. (2012). Fortell med meg!: Levende språkmiljø for de yngste. Oslo: Pedagogisk forum.
Pensum: s. 516-35, 59-109 og 112-139.

Olaussen, I. O. (2015). Når leken gir liv - animasjon og figurteater i barnehagen. I A. Hammer, & G. Strømsøe (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen. (s. 115-130). Bergen: Fagbokforlaget.

Schei, T. B., & Duus, A. L. (2016). Modig som Mitwa: Kunstnerisk utfoldelse med barnehagebarn. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 3, s. 49-63. (Kompendium på Fronter)

Sæbø, A. B. (2010). Drama i barnehagen (3.utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 13 og 14.

Thorkildsen, K. (2011). Proskektbasert arbeid - om barns medvirkningog kunstfaglig aktivitet i barnehagen. I K. Bakke, C. Jenssen, & A. B. Sæbø (Red.), Kunst, kultur og kreativitet: Kunstfaglig arbeid i barnehagen (s. 157-176). Bergen: Fagbokforlaget.

Forming BLU-K-KKK2

Bakke, K. (2005). Om å være "flink i forming" på andres vegne. Barnehagefolk, 21(3), 36-39. (Kompendium)

Gullberg, V. H. (2006). Barns bildeskaping: Utvikling og forutsetninger (2. utg.). Stord: Høgskolen Stord/Haugesund.
Pensum: kap. 13. (Kompendium)

Lervik, M. (2010). Hvor blir det av hammer, spiker og de konstruktive, faste materialene i barnehage og småskole? Form, 44(4), 6-9. (Kompendium)

Thorbergsen, E. (2009). Barn og materialer. Oslo: pedagogisk forlag.
Pensum: kap. 14, (s. 94-97) og kap. 15 (s. 99-107). (Kompendium.)

Vecchi, V. (2012).Blå blomster, bitre blader: Kunst og kreativitet i Reggio Emilia. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 9. (Kompendium)

Waterhouse, A.-H. L. (2013). I materialenes verden: Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 2, 5, 6, 8 og 9.

Waterhouse, A.-H. L. (2013). Uteforming: Med natur som arena for skapende virksomhet i barnehagen. Henta frå https://annhege.files.wordpress.com/2009/02/artikkel-om-utforming.pdf

Natur, helse og bevegelse BLU-K-NHB (haust og vår)

Naturfag

Bakke, H. H. K. (2017). Natur 1: Barn opplever naturen (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Folkehelseinstituttet. (2017). Smittevernveilederen: 11. Barnehager og smittevern. Henta frå https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/
barnehager-og-smittevern/

Helsedirektoratet. (2011). Bra mat i barnehagen: Råd, tips og oppskrifter. Henta frå https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/406/Bra-mat-i-barnehagen-tips-rad-og-oppskrifter-IS-1536.pdf

Langholm, G. (Red.), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A., & Synnes, K.(2011). Forskerfrøboka: Barn og natur. Bergen: Fagbokforlaget.

Mossberg, B., & Stenberg, L. (2010). Gyldendals nordiske feltflora. Oslo: Gyldendal.

Osland, E. (2015). Når det regnar i Afrika: Ei bok om vêr og klimaendringar. Oslo: Samlaget.

Sosial- og helsedirektoratet. (2007). Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Henta frå https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

Ødegaard, K. J. R. (2017). Solsystemet. Oslo: Cappelen Damm.

Fysisk fostring

Osnes, H., Skaug, H. N. & Kaarby, K. (2010). Kropp, bevegelse og helse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Pedagogikk

Lund, I. (2014). "De er jo bare barn": Om barnehagebarn og mobbing. Oslo: PEDLEX Norsk Skoleinformasjon.

Lund, I., & Helgeland, A. (2016). Mobbing i barnehagen: Anerkjennelse som forebygging. Oslo: Pedlex.

Sommer, D. (2014). Barndomspsykologi: Små barn i en ny tid (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Pensum: kap. 4.

Anbefalt litteratur:

Lund, I. (2004). Hun sitter jo bare der!: Om innagerende atferd hos barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 58-95)

I tillegg:

Ulike artiklar, kompendium, nettreferansar etc. knytt til dei ulike kunnskapsområda kan koma i tillegg.

Med tanke på kontinuerlege endringar i barnehagesektoren, må studentane til ei kvar tid vera orienterte om informasjonen som blir lagt ut på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029

Sida ble sist oppdatert: 07.12.2017