Pensumliste for
BLU: Barnehagelærar, 2. år, profil K

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

Grunnpensum

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Bie, K. (2016). Refleksjonshåndbok for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget.

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt.
Pensum: kap. 1-5 og 7-10.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Henta frå https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefter - Rammeplan for barnehagen. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/temahefter---rammeplan-for-barnehagen/id498148/

Løkken, G., & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Kunst, kultur og kreativitet BLU-K-KKK1

Pedagogikk (haust)

Amundsen. H. M. (2012). Barns undring. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 183-196. (Kompendium)

Bones, G. Å. (2008). Edderkopper og andre rare insekter og dyr: Gylne øyeblikk i en forunderlig barneverden. Tangenten, 19(Barnehageheftet), 56-60. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, L. (2002). Fra kvalitet til meningsskaping: Morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforlaget.
Pensum: Kap. 2 og 5.

Fredriksen, B. C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 3. og 4.

Gunnestad, A. (2007). Didaktikk for førskolelærere: En innføring (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 7.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst: Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Også tilgjengeleg frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/veileder/f-4248-fra-eldst-til-yngst.pdf

Sommer, D. (2014). Barndomspsykologi: Små barn i en ny tid (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 4.

Sørensen, K., Godtfredsen, M., Modahl, M., & Lerdal, B. (2011). Egenledelse i lek og læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Åberg, A., & Taguchi, H. L. (2006). Lyttende pedagogikk: Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Norsk

Teoripensum

Alfheim, I., & Fodstad, C. D. (2014). Skal vi leke en bok?: Språktilegnelse gjennom bildebøker. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 27-35.

Askeland, N., & Maagerø, E. (2011). Fagspråk i barnehagen: Frå riddere til gravemaskiner. I L. Gjems, & G. Løkken (Red.), Barns læring om språk og gjennom språk: Samtaler i barnehagen (s. 119-147). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Gjems, L. (2016). Barnehagens arbeid med tidlig litterasitet: På barns vilkår. Oslo: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 153 - 173.

Hoel, T. (2017). Gode tips til høytlesing i barnehagen. https://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lesing-i-barnehagen/pedagogiske-ressurser/barns-spraaklige-miljoe/gode-tips-til-hoytlesing-i-barnehage-article115742-13108.html

Mjør, I., & Birkeland, T. (2012). Barnelitteratur: Sjangrar og teksttypar (3. utg.). Oslo: Cappelen akademisk.

Sandvik, M., & Spurkland, M. (2012). Lær meg norsk før skolestart!: Språkstimulering og kartlegging i den flerkulturelle barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 59-74. (Fronter)

Solstad, T. (2011). Litterære samtaler i barnehagen. I L. Gjems & G. Løkken (Red.), Barns læring om språk og gjennom språk: Samtaler i barnehagen (s. 92-118). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Tønnessen, E.S. (Red.) (2014). Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 149-167. (Fronter)

Skjønnlitteratur

Småbarnsbildebøker:
Landström, O., & Landström, L. (1997). Bø og bæ i skogen. Oslo: Samlaget.
Stai, K. (2011). Mopp og Mikko elskar dyr. Oslo: Samlaget.
Folkestad, A. R. (2012). Unni og Gunni malar. Oslo: Samlaget.

Bildebøker:
Aamodt, I. (2016). Pulverheksa og Drømmeprinsen. Oslo: Omnipax.
Dahle, G., & Nyhus, S. (2004). Snill. Oslo: Cappelen.
Dahle, G., & Nyhus, S. (2009). Sinna mann. Oslo: Cappelen.
Hole, S. (2006). Garmanns sommer. Oslo: Cappelen Damm.
Rørvik, B. F. & Moursund, G. (2009). Bukkene Bruse på badeland.
Sande, H. (2000). Arkimedes og brødskiva. Oslo: Gyldendal Tiden.
Stai, K. (2012). Jakob og Neikob. Oslo: Samlaget.

Sakprosa:
Könnecke, O. All verdens dyr i ord og bilder. Bergen: Mangschou.
Osland, E. (2008). Under ein stein: Ei bok om små dyr. Bergen: Mangschou.

Forming

Bakke, K. (2011). Kunsten å skape i flate og rom. I K. Bakke, C. Jenssen, & A. B. Sæbø (Red.), Kunst, kultur og kreativitet: Kunstfaglig arbeid i barnehagen (s. 127-156). Bergen: Fagbokforlaget.

Birkeland, T. (2011). Å skape verden gjennom språket. I K. Bakke, C. Jenssen, & A. B. Sæbø (Red.), Kunst, kultur og kreativitet: Kunstfaglig arbeid i barnehagen (s. 43-72). Bergen: Fagbokforlaget.

Fredriksen, B. C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 3.

Frisch, N. C. (2008). Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen. FORMakademisk, 1(1), 85-95. Henta frå http://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/123/112

Jenssen, C. (2011). Den nasjonale barnehageprosen. I K. Bakke, C. Jenssen, & A. B. Sæbø (Red.), Kunst, kultur og kreativitet: Kunstfaglig arbeid i barnehagen (s. 199-226). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium)

Haabesland, A. Å., & Vavik, R. E. (2000). Kunst og håndverk: Hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 128-148, 159-167 og 186-200. (Kompendium)

Thorbergsen, E. (2009). Barn og materialer. Oslo: pedagogisk forlag.
Pensum: s. 73-77. (Kompendium)

Tvedte, C., & Hetland, T. (2014). ARTig: Eit undervisningsopplegg i naturfag, norsk og kunst og handverk. Henta frå http://nynorsksenteret.no/artig

Waterhouse, A.-H. L. (2007). Om kunst og kulturformidling i barnehagen. Barnehagefolk, 23(2), 56-61. Også tilgjengelig via Waterhouses blogg: https://annhege.wordpress.com/publikasjoner/mine-artikler/

Waterhouse, A.-H. L. (2013). I materialenes verden: perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 6 og 7.

Østergaard, E. (2013). Naturfag og kunst: Berøringer med verden. Bedre skole, (4), 10-15. Henta frå http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_4_2013/BS-0413-WEB_Ostergaard.pdf

Musikk

Bjørkvold, J. R. (2007). Det musiske menneske (8. utg). Oslo: Freidig forlag.
Pensum: s. 29-129.

Holen, A., & Nordberg, H. (Red.). (2011). Den store barnesangboka (rev. utg.). Oslo: Aschehoug.
Pensum: ca. 70 sider.

Knudsen, P. E. (2008). Sang og gitar med de små: Gitarskole for studenter og førskolelærere. Oslo: Norsk musikkforlag.

Sæther, M. (2011). Musikk og estetiske prosesser i barnehage. I K. Bakke, C. Jenssen, & A. B. Sæbø (Red.), Kunst, kultur og kreativitet: Kunstfaglig arbeid i barnehagen (s. 73-97). Bergen: Fagbokforlaget.

Vist, T. (2013). I lyden bor barnet - barnet bor i lyden. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (Red.), Småbarnspedagogikk: Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg., s. 85-101). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Drama

By, R. (Red.). (2009). Form møter form, lek møter teater. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 7 (s. 123-145), kap. 8 (s. 145-157).

Hovig, L. (2015). Din lytting skal være din sang: Om inntoning, lytting og interaktivitet i scenekunst for små barn. I A. Hammer, & G. Strømsøe (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen. (s. 193-209). Bergen: Fagbokforlaget.

Sæbø, A. B. (2010). Drama i barnehagen (3.utg). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 5, 8 og 16.

Wiseth, H. (2015). Kunstneriske prosesser i arbeid for og med barn. I A. Hammer, & G. Strømsøe (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen. (s. 175-191). Bergen: Fagbokforlaget.

Natur, helse og bevegelse BLU-K-NHB

Pedagogikk (haust og vår)

Alvestad, M. (2012). Førskolelærere om læring i barnehagen: Spor av læringskulturer. I T. Vist, & M. Alvestad (Red.), Læringskulturer i barnehagen: Flerfaglige perspektiver (s. 67-89). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Kompendium)

Lundestad. M. (2012). Barnehagen som arbeidsplass: Å vare som pedagog og leder. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 25-48. (Kompendium)

Wadel, C. C. (1997). Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. I O. L. Fuglestad, & S. Lillejord (Red.), Pedagogisk ledelse: Et relasjonelt perspektiv (s. 39-56). Bergen. (Kompendium)

Naturfag (haust og vår)

Bakke, H. H. (2017). Natur 1: Barn opplever naturen (2. utg.) Oslo: Cappelen damm akademisk.

Folkehelseinstituttet. (2017). Smittevernveilederen.
Pensum: 11. Barnehager og smittevern. Henta frå https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/barnehager-og-smittevern/

Helsedirektoratet. (2011). Bra mat i barnehagen: Råd, tips og oppskrifter. Henta frå https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/406/Bra-mat-i-barnehagen-tips-rad-og-oppskrifter-IS-1536.pdf

Langholm, G. (Red.), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A., & Synnes, K. (2011). Forskerfrøboka: Barn og natur. Bergen: Fagbokforlaget.

Mossberg, B., & Stenberg, L. (2010). Gyldendals nordiske feltflora. Oslo: Gyldendal.

Osland, E. (2015). Når det regnar i Afrika: Ei bok om vêr og klimaendringar. Oslo: Samlaget.

Sosial- og helsedirektoratet. (2007). Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Henta frå https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

Ødegaard, K. J. R. (2017). Solsystemet. Oslo: Cappelen Damm.

Fysisk fostring (haust og vår)

Norsk førstehjelpsråd (2011). Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (5. utg.). Stavanger: Laerdal Medical.

Osnes, H., Skaug, H. N. & Kaarby, K. (2015). Kropp, bevegelse og helse i barnehagen (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

I tillegg:

Ulike artiklar, kompendium, nettreferansar etc. knytt til dei ulike kunnskapsområda kan koma i tillegg.

Med tanke på kontinuerlege endringar i barnehagesektoren, må studentane til ei kvar tid vera orienterte om informasjonen som blir lagt ut på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029

Sida ble sist oppdatert: 31.08.2017