Pensumliste for
BLU: Barnehagelærar, 2. år, profil N

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

Grunnpensum

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Bie, K. (2016). Refleksjonshåndbok for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget.

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt.
Pensum: kap. 1-5 og 7-10.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Henta frå https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefter - Rammeplan for barnehagen. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/temahefter---rammeplan-for-barnehagen/id498148/

Løkken, G., & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Henta frå
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/

Natur, helse og bevegelse BLU-N-NHB1

Pedagogikk

Amundsen, H. M. (2012). Barns undring. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 183-196. (Kompendium)

Bones, G. Å. (2008). Edderkopper og andre rare insekter og dyr: Gylne øyeblikk i en forunderlig barneverden. Tangenten, 19(Barnehageheftet), 56-60. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, L. (2002). Fra kvalitet til meningsskaping: Morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforlaget.
Pensum: Kap. 2 og 5.

Fredriksen, B. C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 3. og 4.

Gunnestad, A. (2007). Didaktikk for førskolelærere: En innføring (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 7.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst: Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Også tilgjengeleg frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/veileder/f-4248-fra-eldst-til-yngst.pdf

Sommer, D. (2014). Barndomspsykologi: Små barn i en ny tid (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 4.

Sørensen, K., Godtfredsen, M., Modahl, M., & Lerdal, B. (2011). Egenledelse i lek og læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Åberg, A., & Taguchi, H. L. (2006). Lyttende pedagogikk: Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Naturfag

Kvammen P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V., & Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen: Biologi for lærere: Grunnskolelærerutdanning. Bergen: Fagbokforlaget.

Langholm, G. (Red.), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A., & Synnes, K. (2011). Forskerfrøboka: Barn og natur. Bergen: Fagbokforlaget.

Lysklett, O. B. (2013). Ute hele uka: Natur- og friluftsbarnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 8 (s. 152-179).

Mossberg, B. (2010). Gyldendals nordiske feltflora. Oslo: Gyldendal.

Osland, E. (2015). Når det regnar i Afrika: Ei bok om vêr og klimaendringar. Oslo: Samlaget.

Sortland, M. Ø, Tikkanen, T., Heggen, M. P., Holter, K., Langholm, G., Broström, S., . . . Thulin, S. (in press). Kvalitet i barnehagelærerutdanning i naturvitenskap: En fellesnordisk studiemodul. Nordina, 13(1), 97-111.

Fysisk fostring

Sandseter, E. B. H., Hagen, T. L., & Moser, T. (Red.). (2013). Kroppslighet i barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Norsk

Teoripensum

Alfheim, I., & Fodstad, C. D. (2014). Skal vi leke en bok?: Språktilegnelse gjennom bildebøker. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 27-35.

Askeland, N., & Maagerø, E. (2011). Fagspråk i barnehagen: Frå riddere til gravemaskiner. I L. Gjems, & G. Løkken (Red.), Barns læring om språk og gjennom språk: Samtaler i barnehagen (s. 119-147). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Gjems, L. (2016). Barnehagens arbeid med tidlig litterasitet: På barns vilkår. Oslo: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 153 - 173.

Hoel, T. (2017). Gode tips til høytlesing i barnehagen. https://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lesing-i-barnehagen/pedagogiske-ressurser/barns-spraaklige-miljoe/gode-tips-til-hoytlesing-i-barnehage-article115742-13108.html

Mjør, I., & Birkeland, T. (2012). Barnelitteratur: Sjangrar og teksttypar (3. utg.). Oslo: Cappelen akademisk.

Sandvik, M., & Spurkland, M. (2012). Lær meg norsk før skolestart!: Språkstimulering og kartlegging i den flerkulturelle barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 59-74. (Fronter)

Solstad, T. (2011). Litterære samtaler i barnehagen. I L. Gjems & G. Løkken (Red.), Barns læring om språk og gjennom språk: Samtaler i barnehagen (s. 92-118). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Tønnessen, E.S. (Red.) (2014). Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 149-167. (Fronter)

Skjønnlitteratur

Småbarnsbildebøker:
Landström, O., & Landström, L. (1997). Bø og bæ i skogen. Oslo: Samlaget.
Stai, K. (2011). Mopp og Mikko elskar dyr. Oslo: Samlaget.
Folkestad, A. R. (2012). Unni og Gunni malar. Oslo: Samlaget.

Bildebøker

Bildebøker:
Aamodt, I. (2016). Pulverheksa og Drømmeprinsen. Oslo: Omnipax.
Dahle, G., & Nyhus, S. (2004). Snill. Oslo: Cappelen.
Dahle, G., & Nyhus, S. (2009). Sinna mann. Oslo. Cappelen.
Hole, S. (2006). Garmanns sommer. Oslo: Cappelene Damm.
Rørvik, B. F. & Moursund, G. (2009). Bukkene Bruse på badeland.
Sande, H. (2000). Arkimedes og brødskiva. Oslo: Gyldendal Tiden.
Stai, K. (2012). Jakob og Neikob. Oslo: Samlaget.

Sakprosa:
Könnecke, O. All verdens dyr i ord og bilder. Bergen: Mangschou.
Osland, E. (2008). Under ein stein: Ei bok om små dyr. Bergen: Mangschou.

Kunst, kultur og kreativitet BLU-N-KKK

Pedagogikk (haust og vår)

Alvestad, M. (2012). Førskolelærere om læring i barnehagen: Spor av læringskulturer. I T. Vist & M. Alvestad (Red.). Læringskulturer i barnehagen: Flerfaglige perspektiver (s. 67-89). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kompendium)

Lundestad. M. (2012). Barnehagen som arbeidsplass: Å vare som pedagog og leder. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 25-48. (Kompendium)

Wadel, C. C. (1997). Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. I O. L. Fuglestad & S. Lillejord (Red), Pedagogisk ledelse: Et relasjonelt perspektiv (s. 39-56). Bergen. (Kompendium)

Forming (haust og vår)

Bakke, K. (2011). Kunsten å skape i flate og rom. I K. Bakke, C. Jenssen, & A. B. Sæbø (Red.), Kunst, kultur og kreativitet: Kunstfaglig arbeid i barnehagen (s. 127-156). Bergen: Fagbokforlaget.

Buaas, E. H. (2016). Med himmelen som tak: Barns skapende lek utendørs (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1, 3, 6, 7 og 8.

Fredriksen, B. C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 4.

Frisch, N. C. (2008). Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen. FORMakademisk, 1(1), 85-95. Henta frå http://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/123/112

Gullberg, V. H. (1996). Barns bildeskaping: Utvikling og forutsetninger (2. utg.). Stord: Høgskolen Stord/Haugesund.
Pensum: s. 173-192.

Haabesland, A. Å., & Vavik, R. E. (2000). Kunst og håndverk: Hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 186-201. (Kompendium)

Tvedte, C., & Hetland, T. (2014). ARTig: Eit undervisningsopplegg i naturfag, norsk og kunst og handverk. Henta frå http://nynorsksenteret.no/artig

Waterhouse, A.-H. L. (2013). Uteforming: Med natur som arena for skapende virksomhet i barnehagen. Tilgjengeleg frå https://annhege.files.wordpress.com/2009/02/artikkel-om-utforming.pdf.

Waterhouse, A.-H. L. (2002). Installasjon: Å forme i rom. Barnehagefolk, 21(3), 45-47. Også tilgjengelig via Waterhouses blogg: https://annhege.wordpress.com/publikasjoner/mine-artikler/

Waterhouse, A.-H. L. (2007). Om kunst og kulturformidling i barnehagen. Barnehagefolk, 23(2), 56-61. Også tilgjengelig via Waterhouses blogg: https://annhege.wordpress.com/publikasjoner/mine-artikler/

Waterhouse, A.-H. L. (2009). Små barns møter med kunstobjekter: Konsekvenser for kunstdidaktisk arbeid med de yngste barna i barnehagen. I G. Bjørke (Red.), Pedagogiske endringsprosesser: artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009 (s. 49-60). Tilgjengeleg frå http://www.hioa.no/content/download/6103/78761/file/Pedagogiske%20endringsprosesser.pdf

Waterhouse, A.-H. L. (2013). I materialenes verden: Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 4 og 8.

Østergaard, E. (2013). Naturfag og kunst: Berøringer med verden. Bedre skole, (4), 10-15. Henta frå http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_4_2013/BS-0413-WEB_Ostergaard.pdf

Musikk (haust og vår)

Holen, A., & Nordberg, H. (Red.). (2011). Den store barnesangboka (rev. utg.). Oslo: Aschehoug.
Pensum: ca. 70 sider.

Schei, T. B., & Duus, A. L. (2016). Modig som Mitwa: Kunstnerisk utfoldelse med barnehagebarn. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 4.

Sæther, M., & Angelo, E. A. (2012). Barnet og musikken: Innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Vist, T. (2013). I lyden bor barnet - barnet bor i lyden. I S. Haugen, G. Løkken, & M. Röthle (Red.), Småbarnspedagogikk: Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg., s. 85-101). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Drama (haust og vår)

Berge, A. (2011). Dukketeater i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum.
Pensum: kap. 3 (s. 58-71).

Brendeland, T. A. (2012). Fortell med meg!: Levende språkmiljø for de yngste (3.utg). Oslo: Pedagogisk forum.
Pensum: s. 59-109 og 112-139.

Olaussen, I. O. (2015). Når leken gir liv: Animasjon og figurteater i barnehagen. I A. Hammer, & G. Strømsøe (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen. (s. 115-130). Bergen: Fagbokforlaget.

Sæbø, A. B. (2010). Drama i barnehagen (3.utg). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 2 (s. 19-39), kap. 13 (s. 208-217), kap. 14 (s. 222-240) og kap. 16 (s. 255-274).

I tillegg:

Ulike artiklar, kompendium, nettreferansar etc. knytt til dei ulike kunnskapsområda kan koma i tillegg.

Med tanke på kontinuerlege endringar i barnehagesektoren, må studentane til ei kvar tid vera orienterte om informasjonen som blir lagt ut på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029

Sida ble sist oppdatert: 20.09.2017