Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
BLU: Barnehagelærar, 2. år, profil N

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

Sjå òg: Pensum haust 2017.

Grunnpensum BLU-N-NHR2 og BLU-N-KKK

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Bie, K. (2016). Refleksjonshåndbok for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget.

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt.

Løkken, G., & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Innhaldet og oppgåvene. Henta frå https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/
rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

Natur, helse og rørsle BLU-N-NHB2

Fysisk fostring (vår)

Sandseter, E. B. H., Hagen, T. L., & Moser, T. (Red.). (2013). Kroppslighet i barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Naturfag (vår)

Folkehelseinstituttet. (2017). Smittevernveilederen: 11. Barnehager og smittevern. Henta frå https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/
barnehager-og-smittevern/

Helsedirektoratet. (2011). Bra mat i barnehagen - råd, tips og oppskrifter. Henta frå https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bra-mat-i-barnehagen-rad-tips-og-oppskrifter

Kvammen, P. I. (2014). Oppdag naturen!: Biologi for lærere: Grunnskolelærerutdanning. Bergen: Fagbokforlaget.

Langholm, G. (Red.), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A., & Synnes, K. (2011). Forskerfrøboka: Barn og natur. Bergen: Fagbokforlaget.

Mossberg, B. (2010). Gyldendals nordiske feltflora. Oslo: Gyldendal.

Sosial- og helsedirektoratet. (2007). Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Henta frå https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

Pedagogikk BLU-N-KKK (vår)

Birkeland, Å., & Carson, N. (2017). Veiledning for barnehagelærere (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 7. (Kompendium)

Drugli, M. B. (2005). Å bygge bro mellom hjem og barnehage- fokus på foreldresamtalen. I P. Arneberg, E. Juell, & O. Mørk (Red.), Samtalen i barnehagen (s. 91-110). Oslo: Damm. (Kompendium)

Glaser, V. (2013). Foreldresamarbeid: Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlage.
Pensum: kap. 3-9.

Heggvold, G. I. (2012). Det "atferdsproblematiske barnet: I et kritisk søkelys på definering av barn og instrumentelle metoder i barnehagepraksis. I R. I. Skoglund & og I. Åmot (Red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole (s. 84-107). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Melberg, J. (2012). "Min historie" - det tospråklige barnets tekst som impuls i estetisk praksis i barnehagen. I T. Vist, & M. Alvestad (Red.), Læringskulturer i barnehagen: Flerfaglige forskningsperspektiv (s. 142-162). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Kompendium)

NOU 2017:12. (2017). Svikt og svik: Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Henta frå https://www.regjeringen.no/contentassets/a44ef6e251cd
443396588483e97402ab/no/pdfs/nou201720170012000dddpdfs.pdf

Sjøvik, P. (2014). En barnehage for alle med mangfold som ressurs. I P. Sjøvik (Red.), En barnehage for alle: Spesialpedagogikk i førskolelærerutdanningen (3. utg., s. 38-58). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Sjøvik, P. (2014). Tiltak for barn med særskilte behov i et historisk perpektiv. I P. Sjøvik (Red.), En barnehage for alle: Spesialpedagogikk i førskolelærerutdanningen (3. utg., s. 19-35). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Skogen, E., Haugen, R., Lundestad, M., & Slåtten, M. V. (Red.). (2013). Å være leder i barnehagen (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 2 og 8.

Kunst, kultur og kreativitet BLU-N-KKK

Forming (haust og vår)

Bakke, K. (2011). Kunsten å skape i flate og rom. I K. Bakke, C. Jenssen, & A. B. Sæbø (Red.), Kunst, kultur og kreativitet: Kunstfaglig arbeid i barnehagen (s. 127-156). Bergen: Fagbokforlaget.

Buaas, E. H. (2016). Med himmelen som tak: Barns skapende lek utendørs (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 3, 6 og 8.

Fredriksen, B. C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 4.

Waterhouse, A.-H. L. (2013). Uteforming: Med natur som arena for skapende virksomhet i barnehagen. Tilgjengeleg frå https://annhege.files.wordpress.com/2009/02/artikkel-om-utforming.pdf.

Waterhouse, A.-H. L. (2002). Installasjon: Å forme i rom. Barnehagefolk, 21(3), 45-47. Også tilgjengelig via Waterhouses blogg: https://annhege.wordpress.com/publikasjoner/mine-artikler/

Waterhouse, A.-H. L. (2007). Om kunst og kulturformidling i barnehagen. Barnehagefolk, 23(2), 56-61. Også tilgjengelig via Waterhouses blogg: https://annhege.wordpress.com/publikasjoner/mine-artikler/

Waterhouse, A.-H. L. (2009). Små barns møter med kunstobjekter: Konsekvenser for kunstdidaktisk arbeid med de yngste barna i barnehagen. I G. Bjørke (Red.), Pedagogiske endringsprosesser: artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009 (s. 49-60). Tilgjengeleg frå http://www.hioa.no/content/download/6103/78761/file/Pedagogiske%20endringsprosesser.pdf

Waterhouse, A.-H. L. (2013). I materialenes verden: Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 4 og 8.

Østergaard, E. (2013). Naturfag og kunst: Berøringer med verden. Bedre skole, (4), 10-15. Henta frå http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_4_2013/BS-0413-WEB_Ostergaard.pdf

Musikk (haust og vår)

Holen, A., & Nordberg, H. (Red.). (2011). Den store barnesangboka (rev. utg.). Oslo: Aschehoug.
Pensum: ca. 70 sider.

Schei, T. B., & Duus, A. L. (2016). Modig som Mitwa: Kunstnerisk utfoldelse med barnehagebarn. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 4

Sæther, M., & Angelo, E. A. (2012). Barnet og musikken: Innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Vist, T. (2013). I lyden bor barnet - barnet bor i lyden. I S. Haugen, G. Løkken, & M. Röthle (Red.), Småbarnspedagogikk: Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg., s. 85-101). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Drama (haust og vår)

Berge, A. (2011). Dukketeater i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum.
Pensum: kap. 3 (s. 58-71).

Brendeland, T. A. (2012). Fortell med meg!: Levende språkmiljø for de yngste (3.utg). Oslo: Pedagogisk forum.
Pensum: s. 59-109 og 112-139.

Hammer, A., & Strømsøe, G. (Red.). (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 5 (s. 115-130).

Hernes, L., Os, E., & Selmer-Olsen, I. (2010). Med kjærlighet til publikum: Kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 3 (s. 39-50), kap. 5 (s. 69-93) og kap. 6 (s. 95-107).

Schei, T. B., & Duus, A. L. (2016). Modig som Mitwa: Kunstnerisk utfoldelse med barnehagebarn. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 3 og 5.

Sæbø, A. B. (2010). Drama i barnehagen (3.utg). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 2 (s. 19-39), kap. 13 (s. 208-217), kap. 14 (s. 222-240) og kap. 16 (s. 255-274).

Pedagogikk (vår)

Lund, I. (2014). "De er jo bare barn": Om barnehagebarn og mobbing. Oslo: PEDLEX Norsk Skoleinformasjon.

Lund, I., & Helgeland, A. (2016). Mobbing i barnehagen: Anerkjennelse som forebygging. Oslo: Pedlex.

Sommer, D. (2014). Barndomspsykologi: Små barn i en ny tid (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Pensum: kap. 4.

Anbefalt litteratur:

Lund, I. (2004). Hun sitter jo bare der!: Om innagerende atferd hos barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 58-95)

I tillegg:

Ulike artiklar, kompendium, nettreferansar etc. knytt til dei ulike kunnskapsområda kan koma i tillegg.

Med tanke på kontinuerlege endringar i barnehagesektoren, må studentane til ei kvar tid vera orienterte om informasjonen som blir lagt ut på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029

Sida ble sist oppdatert: 04.01.2018