Pensumliste for
BLU, Barnehagelærar, 3. år

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.
Atterhald om endringar.

Grunnpensum

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Henta frå https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefter - Rammeplan for barnehagen. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/temahefter---rammeplan-for-barnehagen/id498148/

Løkken, G., & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Kunnskapsområdet ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid BLU-LSU (15 studiepoeng)

Bang, H. (2007). Delegering - en nøkkel til effektivt lederskap. Magma, 10(5), 44 - 50. Henta frå http://www.magma.no/delegering-en-noekkel-til-effektivt-lederskap (Kompendium).

Bang, H. (2011). Organisasjonskultur. Oslo: Universitetsforlaget
Pensum: kap. 9 (s. 150-174). (Kompendium)

Birkeland, Å., & Carson, N. (2013). Veiledning for barnehagelærere (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk
Pensum: kap. 5 (s. 90 - 148) og kap. 7. [NY UTG. 2017?]

Bøe, M., & Thoresen, M. (2012) Å skape og studere endring. Aksjonsforsking i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. [NY UTG. 2017?]

Eik, L. T., Steinnes, G. S., & Ødegård, E. Barnehagelæreres profesjonslæring: I barnehagens mulighetsrom. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 4, 5 og 6.

Glavin, K. og Erdal, B. (2013). Tverrfaglig samarbeid i praksis: Til beste for barn og unge i Kommune-Norge. Oslo: Kommuneforlaget.
Pensum: kap. 2 (s. 35-48) og kap. 4 (s.63-76). (Kompendium).

Glaser, V. (2013). Foreldresamarbeid: Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget
Pensum: kap. 11-12 (s. 116-143).

Gotvassli, K. Å. (2013). Boka om ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 5, 6 og 13.

Gotvassli, K. Å. (2013). Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Pensum: kap. 2 (s. 38-43). (Kompendium)

Holmsen, M. (2011). Samtalebilder og tegninger: En vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner. Oslo: Cappelen Damm.
Pensum: kap. 5 (s. 66-90). (Kompendium)

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1-5 og 9-10.

Lundestad, M. (2010). Konflikter - bare til besvær?: Konfliktløsning i barnehagen (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget
Pensum: kap. 6 - 9.

NTNU. (2004). Veiledningshefte for medarbeidersamtaler ved NTNU. Henta frå http://www.slideshare.net/bsbergen/gjennomfringshefte

Singsaas, Ø., & Sivertsen, S. (2012). Vel møtt!: Håndbok for bedre møter. Oslo: Gyldendal arbeidsliv.
Pensum: s. 9 - 91.

Skogen, E., Haugen, R., Lundestad, M., & Slåtten, M. V. (Red.). (2013). Å være leder i barnehagen (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 4 og 5.

Steinnes, G. S. (2014). Common sense or Professional qualifications? Division of labor in Kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal, 22(4), 478-495. DOI: 10.1080/1350293X.2014.947831

Aasen, W. (2010). Førskolelæreren som teamleder og samarbeidspartner - ledelsesdilemmaer i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 94(4), 293-304. Henta frå idunn.no

Aasen, W. (2012). Teamledelse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1 - 4.

Med tanke på kontinuerlege endringar i barnehagesektoren, må studentane til ei kvar tid vera orienterte om informasjonen som blir lagt ut på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029

Anbefalt tilleggslitteratur (blir lagt på Fronter):

Lippestad, G. (2013). Det vi kan stå for. Oslo: Aschehoug.
S. 83 - 100.

Melvold, L., & Stubsjøen, S. (2014). Den nødvendige samtalen: Tør du virkelig la være? Oslo: Kommuneforlaget.
Kap. 2.

Bacheloroppgåva BLU-BACH15

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Christoffersen, L., & Johannesen, A. (2012). Forskningsmetode for lærerutdanningene. Oslo: Abstrakt.

Postholm, M.-B., & Jacobsen, D. J. (2011). Læreren med forskerblikk: Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Det vil i tillegg bli utdelt stoff på Fronter.

Sjølvvalt pensum til bacheloroppgåva:

Krav til sjølvvald litteratur i samband med oppgåva er sett til ca. 500 sider minimum.

Anbefalt litteratur:

Bergsland, M. D., & Jæger, H. (Red.). (2014). Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Jacobsen, D. I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kibsgaard, S., & Sæther, M. (Red.). (2014). Barnehagelærerstudentens bacheloroppgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Løkken, G., & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 17.08.2017