Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
BLU3: Fordypningsemne Kunst, kultur og kreativitet

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om mindre endringar.

Sjå òg: Pensum haust 2017

BLU-KKK3

Forming

Bakken, M., & Hommersand, S. B. (2013). Barn, kunst og kultur. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 205-230. (I kompendium)

Barnehageforum. (u.å.). Munch i barnehagen - en introduksjon. Henta frå http://www.barnehageforum.no/images/munch/munchibarnehagen.pdf

Fredriksen, B. C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 4 og 5.

Frich, N. S. (2003.) Å løsne på knuten "Tegnekrisa". Form, (37)1, 20-23. Henta frå https://docs.wixstatic.com/ugd/75f35c_a3452942ef034a69ace93df0af5a9f67.pdf

Fønnebø, B. (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen: De yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder. Oslo: Cappelen Damm.
Pensum: kap. 4-5,og 8-12 .

Kjær, A. (2016). Prosjektarbeid i barnehagen: Fra fascinasjon til fordypning. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Omtveit, B. (2015). Tegning - for morgendagens Norge. Form, 4(5), 4-6.

Thoraldsdottir, B., & Torstensen, M. D. (2016). Kunstmagi: Den store kunstboka for barn og unge. Bergen: Vigmostad & Bjørke.

Drama

Bjarg, G. (2012). Er med på leken. Drama 49(4), 18-21.
(I kompendium)

By, R. (Red). (2009). Form møter form, lek møter teater. Oslo: Cappelen Damm.
Pensum: kap. 1, 8, 9 og 12.

Eilifsen, M. (2014). På kryss og tvers - muligheter ved flerfaglig arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap: 3, 7, 8.

Hammer, A., & Strømsøe, G. (Red.). (2015). Drama og skapende prosesser i barnehagen.
Pensum: kap. 4, 7 og 8.

Heggstad, K. M. (2012). 7 veier til drama (3. utg.).
Pensum: kap. 2, 3, 4, 6.

Kristensen, A. (2012). Angelas dramarom. Drama 49(4), 8-11.
(I kompendium)

Schei, T. B., & Duus, A. L. (2016). Modig som Mitwa: Kunstnerisk utfoldelse med barnehagebarn. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 2, 6 og 8.

Sæbø, A. B. (2010). Drama i barnehagen (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 15.

Musikk

Harbitz, H. og Svedal, H.M. (2014). Kulturelle brubyggjarar. I M. Eilifsen (Red.), På kryss og tvers: Muligheter ved flerfaglig arbeid i barnehagen (s. 133-153). Oslo: Universitetsforlaget.

Knudsen, J. S. (2008). Forskjeller og fellesskap - musikk med små barn i et flerkulturelt perspektiv. I A. M. Otterstad (Red.), Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra utsikt til innsikt (s. 252-263). Oslo: Universitetsforlaget. (I kompendium)

Kvaran, K. (2007). "La barna komme til lyden": Toddlerlydleker - et tverrfaglig prosjekt. Barnehagefolk 23(3), 46-51. (I kompendium)

Liene, A-M. (2008). Musikkinstrumentet. I R. By (Red.), Form møter form, lek møter teater (s. 89-104). Oslo: Cappelen Damm. (I kompendium)

Møen, I.-L. (2011). Musikken ut av skapet! Musikkens grunnelementer som utgangspunkt for musikkaktiviteter i barnehagen. Barnehagefolk 27(2), 91-95. (I kompendium)

Møen, I.-L. (2014). Den syngende barnehagelæreren: utvikling av faglig trygghet. I M. Eilifsen (Red.), På kryss og tvers: Muligheter ved flerfaglig arbeid i barnehagen (s. 30-44). Oslo: Universitetsforlaget.

Olsson, M. R. og Øksnes, M. (2013). Estetikk? Det er jo alt, egentlig! I M. Bakken, & S. B. Hommersand (Red.), Barn, kunst og kultur (s. 103-113). Oslo: Universitetsforlaget. (I kompendium)

Riddersporre, B. (2012). Barns tidiga upplevelser av musik. I B. Riddersporre, & J. Söderman (Red.), Musikvetenskap för förskolan. (s. 21-34). Stockholm: Natur & Kultur. (I kompendium)

Schei, T. B. (2012). Identitering - et forskningsteoretisk bidrag til kunnskap om danningsprosesser. I: E. E. Ødegaard (Red.), Barnehagen som danningsarena (s. 71-90). Bergen: Fagbokforlaget. (I kompendium).

Sæther, M. (2014). Musisering og inkludering. I P. Sjøvik (Red.), En barnehage for alle: Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen (3. utg., s. 282-302). Oslo: Universitetsforlaget. (I kompendium)

Vestad, I. L. (2012). "Da er jeg liksom glad..." Om musikk og livskraft i et barnekulturperspektiv. I G. Trondalen, & K. Stensæth (Red.), Barn, musikk, helse (Skriftserie fra Senter for musikk og helse, antologi nr. 5, s. 123-146). Henta frå http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/ handle/11250/172355/
Vestad_Da_er_jeg_liksom.pdf?sequence=1&isAllowed=y

I tillegg kan det koma ulike artiklar.

Anbefalt litteratur:

Aasheim, B. (2009). Animasjonsbok. En veiledning i å animere med barn. Oslo: Norsk kulturskoleråd.
S. 7-50.

Kulseth, N. B. (2015). Musikk og andrespråk: Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål. Oslo: Universitetsforlaget.

Ramfjord, L. (2005). Gi lyd!: Lydarbeid med barn. Oslo: Universitetsforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 07.12.2017