Pensumliste for
Faglærar i musikk, 1. år

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

FM1-AVM1-10

Aare, A., Grønager, J., & Rønnenfelt, P. (2002). Rockmusikk i tid og rum. Århus: Systime.
Pensum: kap. 6 (Sound, s. 106-131). (Kompendium på Fronter)

Angelo, E., & Sæther, M. (2017). Eleven og musikken. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1-2 og 5-6.

Blokhus, Y. (2004). Wow: Populærmusikkens historie. Oslo: Aschehoug.
Pensum: kap. 1, 3, 4, 7, 8, 11, 16, 18 og 23.

Eidsaa, R. M. (2010). Lytting. I J. H. Sætre, & G. Salvesen (Red.), Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis (s. 181-198). Oslo: Gyldendal akademisk.

Espeland, M. (2004). Lyttemetodikk: Ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget.

Hanken, I. M. (2004). Musikkundervisningens etikk. I G. Johansen, S. Kalsnes & Ø. Varkøy (Red.), Musikkpedagogiske utfordringer: Artikler om musikkpedagogisk teori og praksis (s. 122-134). Oslo: Cappelen akademisk. (Kompendium)

Johansen, K. L. (2005). Komponering: Kunnskap & kreativitet: Idésamling og lærebok for lærere og lærerstudenter. Oslo: Musikk i skolen.

Kachulis, J. (2003). The songwriter's workshop: Melody. Boston: Berklee Press.
Pensum: s. 1 - 29.

Knudsen, R. (2010). Norsk folkemusikk: Tradisjoner og terskler. I J. H. Sætre, & G. Salvesen (Red.), Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis (s. 126-141). Oslo: Gyldendal akademisk.

Molde, A. (2017). Analyse av populærmusikk. I L. Pettersen (Red.), Metodebok for kreative fag (s. 208 - 218). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 208 - 218.

Ofsdal, S. (2001). Norsk folkemusikk og folkedans. Oslo: Aschehoug.
Pensum: s. 1-81.

Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving: En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Folkemusikk-kompendium (Ligg i fagrommet på Fronter).

Lyttemetodikk-kompendium 1 (Ligg i fagrommet på Fronter).

Musikkanalyse: Utdelte kopiar og forelesingsnotat. Lyttepensum i musikkhistorie og musikkanalyse blir definert på eiga liste seinare.

FM1-MUS1-10

Beyer, B. (2013): Sirkelen sluttes: Bevisstgjøring og endring i formidling av musikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Baade, L. (2010). Feite forestillinger: Hvordan arrangere vellykkede konserter (7. utg.). Oslo: Norsk Rockforbund. (Oppslagsverk)

Hwang, P., & Nilsson, B. (2015). Gruppepsykologi: En innføring i gruppepsykologiske prosesser i barnehage, skole og fritid. Bergen: Fagbokforlaget.

Nielsen, S. G. (2004). Strategisk læring på instrumentet. I I G. Johansen, S. Kalsnes, & Ø. Varkøy (Red.), Musikalskpedagogiske utfordringer: Artikler om pedagogisk teori og praksis (s. 33-46). Oslo: Cappelen akademisk. (Kompendium)

Ophus, T. (2011). Nyt notene!: Musikkteori og hørelære gjennom sang, spill og bevegelse. Oslo: Norsk Musikkforlag.

Stevens, J. (2007). Search & reflect: A music workshop handbook. UK: Rockschool.

Kompendium ca 100 s.:

Dalane, A. (2014). Musikk og samspill - utvikling gjennom estetisk praksis. I K. L. Johansen, Slik vi ser det: Om musikk og musikkundervisning sett med elleve par høgskoleøyne (s. 75-91). Steinkjer: Musikkseksjonen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag; Helse-Frelse. (Kompendium)

Jørgensen, H. (2001). Øving: 19 råd til sangere og instrumentalister. Oslo: Norges musikkhøgskole. (Kompendium)

Johansen, G. G. (2010). Å øve på improvisasjon: Jazzstudentars øving i høgare utdanning. Musikk-kultur, 14(1/2), 32-34. (Kompendium)

Repertoar i hovudinstrument og instrument 2/bandrotasjon, sjølvvalt i samarbeid med faglærar.

Utvalt repertoar i song/kor spesifisert av faglærar.

FM1-PRO-15 (gjeld heile året)

Angelo, E., & Sæther, M. (2017). Eleven og musikken. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 3 og 4.

Fossum, H. (2013). Musikalsk klasseledelse. I H. Christensen, & I. Ulleberg (Red.), Klasseledelse, fag og danning (s. 155-172). Oslo: Gyldendal akademisk. (Kompendium)

Hanken, I. M., & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 1-11 og 13-14.

Imsen, G. (2014). Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Imsen, G. (2016). Lærerens verden: Innføring i generell didaktikk (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 2 (39-64) og 7 (197-240). (Kompendium)

Ogden, T. (2009). Sosial kompetanse og problematferd i skolen (2. utg.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Pensum: s. 123-166. (Kompendium)

Sætre, J. H., & Salvesen, G. (Red.). (2010). Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1-5, 10 og 17.

Sætre, J. H., & Vinge, J. (2009). Vurdering i musikk på ungdomstrinnet: Veileder. Henta frå http://www.musikkpedagogikk.no/sfiles/9/33/2/file/veileder-vurdering-i-musikk.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2011). Generell del av læreplanen [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/

Utdanningsdirektoratet. (2006). Læreplan i musikk [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/

Sida ble sist oppdatert: 23.10.2017