Pensumliste for
Faglærar i musikk, 2. år

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

FM2-ENS1-10 (haust)

Hjelle, E., Nesheim, E., & Sæter, B. (1997). Fra øverom til scene: Musikkformidling VK 2. Oslo: Gyldendal.

Pettersen, T. A., Waagen, W., & Yttredal, T. (2000). Musikkformidling. Oslo: Gyldendal undervisning.
Pensum: s. 100 - 133.

FM2-TPR1-10 (haust)

Eidsaa, R. M., & Notland, H. A. P. (2006). Spektro/Musikal: Om tverrfaglige prosjekt i skolen med utgangspunkt i musikk, kreativitet og estetikk. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1a (metode), 2a (teori) og 3a (analyse).

Folkestad, G. (2006). Formal and informal learning situations or practices vs formal and informal ways of learning. British Journal of Music Education, 23(2), 135 - 145. doi: 10.1017/S0265051706006887

Huber, D. M., & Runstein, R. E. (2014). Modern recording techniques. (8. utg.). New York: Focal Press.

Kachulis, J. (2003). The songwriter's workshop: Melody. Boston: Berklee Press.

Kruse, B. (1978). Bruksmusikkarrangering. Oslo: Norsk musikkforlag.

Larsen, P. (2013). Filmmusikk: Historie, analyse, teori. Oslo: Universitetsforlaget.

Molde, A. (2013). Akkordboka: Akkordprogresjoner for musikere og låtskrivere. Oslo: Norsk Noteservice.

Tønder, G. (2007). "Kjøter": En tilnærming mot en kompositorisk arbeidsmodell for filmmusikk (Masteroppgave). Instiutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Henta frå URN:NBN:no-18650

Utleverte kompendium frå faglærar.

FM2-PRO15 (haust og vår)

Formell og uformell læring

Folkestad, G. (2006). Formal and informal learning situations or practices vs formal and informal ways of learning. British Journal of Music Education, 23(2), 135 - 145. doi: 10.1017/S0265051706006887

Hargraves, D. J., Marshall, N. A., & North, A. C. (2003). Music education in the twenty-first century: A psychological perpective. British Journal of Music Education, 20(2), 147 - 163. doi: 10.1017/S0265051703005357

Nerland, M. (2002). Undervisning og rom for læring: Et sosiokulturelt blikk på hovedinstrumentundervisning i høyere musikkutdanning. I I. Bråten (Red.), Læring: I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv (s. 74 - 88). Oslo: Cappelen akademisk. (I kompendium)

Kreativitetsteori

Burnard, P. (2007). Routes to understanding musical creativity. I L. Bresler (Red.), International handbook of research in arts and education, part two (s. 1199 - 1224). Dordrecht: Springer. Også tilgjengeleg via Springer.

Nielsen, F. (1998). Almen musikdidaktik. København: Akademisk forlag.
Pensum: s. 291 - 352. (I kompendium)

Kunnskapsteori

Imsen, G. (2016). Lærerens verden: Innføring i generell didaktikk (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 11 (s. 347 - 387). (Kompendium)

Nerland, M. (2004). Kunnskap i musikkpedagogisk praksis. I G. Johansen, S. Kalsnes, & Ø. Varkøy (Red.), Musikkpedagogiske utfordringer: Artikler om musikkpedagogisk teori og praksis (s. 46 - 56). Oslo: Cappelen akademisk. (I kompendium)

Osa, T. E. (2007). Knowledge in musical performance: Seeing something as something. Dutch Journal of Music Theory, 12(1), 51-57. (Kompendium)

Musikk og identitet

Ruud, E. (2013). Musikk og identitet (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Instrumentaldidaktikk

Andersen, V., Espeland, M., Husebø, B., & Husebø, P. K. (1997). Komponering i klasserommet: En praktisk metodikk. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 11 - 32. (I kompendium)

Anderson, O. A. & Østrem, V. (2005). The Brazz Brothers. Stavanger: Cantando musikkforlag.
Pensum: s. 138 - 152.

Blix, H. (2004). Notelesing, hva slags lesing er det?: Didaktiske betraktninger rundt hørelærefaget - sett i lys av språkopplæringsteorier. Tromsø: Eureka.

Daubney, G., & Daubney, A. (2017). Performance anxiety: a practical guide for music teachers. London: Incorporated Society of Musicians Trust, ISM.

Fostås, O. (2002). Instrumentalundervisning. Oslo: Universitetsforlaget.

Haugseth, B. A., & Blix, H. S. (2009). Øre - høre - gjøre. I B. Isaksen (Red.), Musikk med leik, leik med musikk (s. 114 - 131). Oslo: Universitetsforlaget. (I kompendium)

Johannessen K. S. (2002). Kunnskapenes ulike artikulasjonsmodi. En skisse av visse grunntrekk ved vårt tause grep på virkeligheten. Uniped 22(3), 23 -3 7. (Utdrag i kompendium)

Karlsen, G. (2006). Stilt overfor det som ennå ikke er: Om undervisningens improvisatoriske nødvendighet. I K. Steinsholt, & H. Sommero (Red.), Improvisasjon: Kunsten å sette seg selv på spill (s. 239 - 259). Oslo: Damm. (I kompendium)

Kulturskoleutvalget. (2010, 7. september). Kulturskoleløftet: Kultur for alle (Rapport). Henta frå https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ kd/vedlegg/
rapporter/kulturskoleloeftet_ok.pdf

Mills, J. (2007). Instrumental teaching. Oxford: Oxford University Press.
Pensum: kap. 7 (s. 133 - 145). (I kompendium)

Nielsen, K. (1999). Musikalsk mesterlære: Deltakerbaner på musikkonservatoriet. I K. Nielsen, & S. Kvale (Red.), Mesterlære: Læring som sosial praksis(s. 112 - 124). Oslo: Gyldendal akademisk. (I kompendium)

Norsk kulturskoleråd. (2016). Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning. Henta frå http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen

Shetelig G. (1993). Gehørutvikling integrert i instrumentalopplæring. Norges Musikkorps Forbund.
Pensum: s. 11 - 21). (I kompendium)

Waagen, W. (2011). Kulturskole: Profesjon og bærekraft. Gyldendal.
Pensum: s. 133 - 160 og 214 - 236.

Vitskapsteori og metode

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal Akademisk.

FM2-LED2-10 (vår)

Hammersland, F. (2012). Bandleiing. Upublisert manuskript. (I kompendium)

Elstad, B., & De Paoli, D. (2014). Organisering og ledelse av kunst og kultur. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 42-202.

Caplin, T. (2005). Fra teknikk til musikk: En bok om korledelse (Rev. utg.). Oslo: Musikkhuset.

Kompendium gitt av kursansvarleg.

FM2-ENS2-15 (vår)

Anderson, O. A., & Østrem, V. (2005). The Brazz Brothers. Stavanger: Cantando musikkforlag.
Pensum: s. 30 - 137, 154 - 193 og 216 - 247.

Hjelle, E., Nesheim, E., & Sæter, B. (1997). Fra øverom til scene: Musikkformidling VK 2. Oslo: Gyldendal.

Pettersen, T. A., Waagen, W., & Yttredal, T. (2000). Musikkformidling. Oslo: Gyldendal undervisning.
Pensum: s. 100 - 133. (I kompendium)

Sida ble sist oppdatert: 22.08.2017