Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Faglærar i musikk, 3. år

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

FM-PRO310

Profesjonsrefleksjon

Angelo, E. & Kalsnes, R. (Red.). (2014) Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmarer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Oslo: Cappelen akademisk.

Varkøy, Ø. (2004). Menneskesyn: En sentral faktor i utviklingen av et musikkpedagogisk verdigrunnlag. I G. Johansen, S. Kalsnes og Ø. Varkøy (Red.), Musikkpedagogiske utfordringer: Artikler om musikkpedagogisk teori og praksis (s. 9-22). Oslo: Cappelen akademisk. (Kompendium)

Musikk og identitet

Davidson, J. W., & Burland, K. (2006) Musician identity formation. I G. E. McPherson (Ed.), The child as musician: A handbook of musical development (s. 475-490). Oxford: Oxford University Press. (Kompendium)

Karlsen, S. (2004). Musikk, identitet og modernitet: Musikkfestivalen som arena for iscenesettelse av det moderne selvet. I G. Johansen, S. Kalsnes & Ø. Varkøy (Red.), Musikalskpedagogiske utfordringer: Artikler om pedagogisk teori og praksis (s. 57-72). Oslo: Cappelen akademisk. (Kompendium)

Musikksosiologi, estetisk erfaring og læring

Fredens, K., & Kirk, E. (2001). Musikalsk læring. København: Reitzel. (Boka er utseld frå forlaget)

Countryman, J. (2012). Learning posts: A pedagogical experiment with undergraduate music education majors. International Journal of Education & the Arts 13(7). Henta frå http://www.ijea.org/ v13n7/v13n7.pdf

Kunst og skule

Holdhus, K., & Espeland, M. (2013). The visiting artist in Schools: Arts based or school based practices? International Journal of Education & the Arts, 14(SI 1.10). Henta frå http://www.ijea.org/v14si1/

Nevanen, S., Juvonen, A., & Ruismäli, H. (2012). Art education as multiprofessional Collaboration. International Journal of Education & the Arts, 14(SI 1.10). Henta frå http://www.ijea.org/v13n1

Formell og uformell læring

Green, L. (2002). How popular musicians learn: A way ahead for music education. Aldershot: Ashgate.
Pensum: s. 177-216. (Kompendium)

Green, L. (2008). Music, informal learning and the school: A new classroom pedagogy. Aldershot: Ashgate.
Pensum: kap. s. 23-66. (Kompendium)

Johannesen, K. S. (2002). Kunnskapenes ulike artikulasjonsmodi: En skisse av visse grunntrekk ved vårt tause grep på virkeligheten. Uniped, 22(3), 23 - 37.
Pensum: utdrag. (Kompendium)

Vitskapsteori og forskingsmetodar

Bell, J. (2010). Doing Your Research Project: A guide for first-time researchers in education, Health and social science. (5th ed.). Maidenhead: Open University press: Ashgate.

Jørgensen, H. (u.å.). Er kunstfaglig forskning noe helt for seg selv? (Kompendium)

Hiim, H., & Hippe, H. (1998). Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling: En studiebok i didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: kap. 1. (Kompendium)

FM‐ARR305

Gorbman, C. (1987). Unheard melodies: Narrative film music. Bloomington, Ind. : Indiana University Press.
Pensum: kap. III: Why music?: The sound film and it's spectator. (Kompendium)

Kruse, B. (1978). Bruksmusikkarrangering. Oslo: Norsk musikkforlag.
Pensum: s. 41-86, 87-120, 224-228. (Kompendium)

Langkjær, B. (1996). Filmlyd & filmmusikk: Fra klassisk til moderne film. København: Museum Tusculanum.
Pensum: kap. 10: Den musikalske iscenesættelse af den moderne film. (Kompendium)

Teori og høyrelære

Ingelf, S. (1982). Jazz- & popharmonik: Faktadel. Malmö: Sting musik.

Johansen, N. E. (2005). Hørelære: Rytmer fra bladet: En lærebok til bruk i høyere utdanning i musikk. Oslo: Norsk Musikkforlag.

Ophus, T. (2011). Nyt notene!: Musikkteori og hørelære gjennom sang, spill og bevegelse. Oslo: Norsk musikforlag.

Digital læringsressurs: Earmaster.

FM-HOV210

Pensum og notar knytt til hovudinstrument og samspel vert spesifisert av den enkelte faglærar.

Øvingslære

Johansen, G. G. (2010). Å øve på improvisasjon. Musikk-kultur, 14(1/2), 32-34. (Kompendium)

Jørgensen, H. (2001). Øving: 19 råd til sangere og instrumentalister. Oslo: Norges musikkhøgskole. (Kompendium)

Nielsen, S. G. (2004). Strategisk læring på instrumentet. I I G. Johansen, S. Kalsnes & Ø. Varkøy (Red.), Musikalskpedagogiske utfordringer: Artikler om pedagogisk teori og praksis (s. 33-46). Oslo: Cappelen akademisk. (Kompendium)

Sida ble sist oppdatert: 14.08.2017