Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Idrett/kroppsøving 2b

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Attterhald om mindre endringar.

LU1-KR415

Brattenborg, S., & Engebretsen, B. (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Gjerset, A. (2012). Treningslære. Oslo: Gyldendal undervisning.

Grov, L. I. (2006). Folkedans: Norske og utanlandske folkedansar til bruk i skule og førskule. Henta frå http://ans.hsh.no/lu/kr_oving/dans/

Hollekim, I., & Vingdal, I. M. (2000). Mestring og glede: Fra grunnleggende bevegelser til idrett og dans. Oslo: Gyldendal undervisning.

Kompendium i ulike aktivitetar. HSH-trykk.

Nerland, J. (2007). Telemarksteknikk innenfor free-heel skiing: Undervisning for innlæring av telemarkssvinger. HSH-trykk.

Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., & Bjålie, J. G. (2006). Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Utdanningsdirektoratet (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/
Pensum: generell del og fagplan for kroppsøving.

Vingdal, I. M., & Hollekim I. (2001). Barn i naturen: Utfordringer, opplevelse, læring. Oslo: Gyldendal undervisning.

Artikkelsamlingar/kompendium og stoff på Fronter i tillegg.

Sida ble sist oppdatert: 14.12.2017