Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU: Idrett/kroppsøving 2a

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

LU1-KR315P

Brattenborg, S., & Engebretsen, B. (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Gjerset, A. (2012). Treningslære (4. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.

Hollekim, I., & Vingdal, I. M. (2000). Mestring og glede: Fra grunnleggende bevegelser til idrett og dans. Oslo: Gyldendal undervisning.

Kaarby, K. M. E. (2002). Hvordan oppfatter barnet kart? I Rapport fra konferansen Forskning i friluft: Øyer 10.-20. november 2002. Oslo: Friluftslivets fellesorganisasjon. Henta frå http://www.frifo.no/file=1407

Klepp, K.-I., & Aarø, L. E. (2009). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid (3. utg.). Oslo: Gyldendal.

Kompendium i ulike aktivitetar. HSH-trykk.

Nilsen, A., & Nilsen, T. A. (1989). Aktiviteter i ulike miljøer (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/
Pensum: generell del og fagplan for kroppsøving.

Vingdal, I. M., & Hollekim I. (2001). Barn i naturen: Utfordringer, opplevelse, læring. Oslo: Gyldendal undervisning.

Artikkelsamlingar/kompendium og stoff på Classfronter i tillegg.

Sida ble sist oppdatert: 10.10.2017