Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Årsstudium: GLU1 1-7 og 5-10: Kunst og håndverk H 1a

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: haust 2017
Kampus Stord

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

MGBKH101 og MGUKH101

Det fagdidaktiske området

Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring : grundbog om æstetiske læreprocesser. København: Reitzel. (Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen

Frisch, N. S. (Red.) (2013). Tegningen lever!: Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Oslo: Akademika. (Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen)

Gårdvik, M. (2010). Arbeid med kniv i rått tre - bruk av kniv som redskap for tradering av håndverks- og kulturarv. Høgskolen i Nesna. Henta frå https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/
145901/1/GaardvikArbeid.pdf

Kaufmann, G. (2006). Hva er kreativitet? Oslo: Universitetsforlaget.

Halvorsen, E. M. (2008). Didaktikk for grunnskolen: Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold. Bergen: Fagbokforlaget. (Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Nielsen, L. M. (2009). Fagdidaktikk for kunst og håndverk: I går, i dag, i morgen. Oslo: Universitetsforlaget. (Ny utgave i 2017.) (Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen)

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Det estetiske og skapande området

Breiset, R., & Gunnerød A. G. (2001). Telgje spikke smi: Med kvass kniv i rått tre. Oslo: Norges husflidslag.

Elvestad, J., Løvstad, Å., & Strømme, L. (2006). Visuelle kunstfag 1. Oslo: Gyldendal.

Kunst og formkultur

Danbolt, G., & Kjerschow M. (1997). Billedspor, bind 1: Fra istid til renessanse. Vollen: Tell.
Tilgjengeleg også i nynorskutgave og som e-bok.

Danbolt, G. (2002). Blikk for bilder: Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Universitetsforlaget.

Flatby, B. Å, Samuelsen A.M., Tveter P. (2015). Samtaler om samtidskunst. Bodø: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen/ Kunst i skolen (Oslo). Tilgjengelig fra; http://www.kunstkultursenteret.no/sites/k/kunstkultursenteret.no/
files/aa4b77c4f264c0b5a31659599e9eaf42.pdf

Samuelsen, A. M. (2013). Formidling av kunst til barn og unge (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen)

I tillegg vil aktuelle temahefte, fagkompendium, artiklar og lenker til ulike tema gå inn i pensum, blant anna:

Eide, G. (2008). Keramikk. Kompendium. Bergen: Høgskolen i Bergen.

Gjernes, L. M. (2017). Håndverktøy. Grunnleggende trearbeid. Kompendium 2. Bergen: Høgskulen på Vestlandet.

Maskinopplæring (sløydverksted Stord kampus). Sikkerhetskurs (kompendium)

Opplæringsvideoer på khdele.no. Henta frå https://khdele.underarbeid.no/

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017