Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7: Kunst og handverk 1b

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: våren 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
Atterhald om endringar.

LU1-KHÅ215

Det fagdidaktiske området

Frisch, N. C. (2008). Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen. FORMakademisk, 1(1), 85-95. Henta frå http://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/123/112

Frisch, N. S. (Red.) (2013). Tegningen lever!: Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Oslo: Akademika.

Haabesland, A. Å., & Vavik, R. E. (2000). Kunst og håndverk: Hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i emneplanen.)

Halvorsen, E. M. (2008). Didaktikk for grunnskolen: Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold. Bergen: Fagbokforlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/
Pensum: Generell del og Læreplan i kunst og håndverk.

Det estetiske og skapande området

Elvestad, J., Løvstad, Å., & Strømme, L. (2006). Visuelle kunstfag 1. Oslo: Gyldendal.

Kucera, B., & Næss, R. M. (2010). Tre: Naturens vakreste råstoff (2. utg.). Oslo: Landbruksforlaget.

Kunst og formkultur

Danbolt G. (2002). Blikk for bilder: Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Universitetsforlaget.

Danbolt G., & Kjerschow M. (1997). Billedspor, bind 1: Fra istid til renessanse. Vollen: Tell.
Tilgjengeleg også i nynorskutgåve og som e-bok.

Danbolt G. & Kjerschow M. (1997). Billedspor, bind 2: Fra barokken til vår egen tid. Vollen: Tell.
Tilgjengeleg også i nynorskutgåve og som e-bok.

Mørstad, E. (2002). Visuell analyse: Metode og skriveråd. Oslo: Abstrakt. Også tilgjengeleg som e-bok.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Samuelsen, A. M. (2013). Formidling av kunst til barn og unge (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Det fleirfaglege området

Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring: Grundbog om æstetiske læreprocesser. København: Reitzel.

Boeckel, J., Jolly, L., & Slåttli, S. (2011). Biologi, bilder og bærekraft, Norsk pedagogisk tidsskrift 04 / 2011 (Volum 95). Tilgjengeliig fra; https://www.idunn.no/npt/2011/04/art01

Hetland, T., & Tvedte, C. (2014). ARTig: Eit undervisningsopplegg i naturfag, norsk og kunst og handverk. Henta frå http://nynorsksenteret.no/artig

Østergaard, E. (2013). Naturfag og kunst: Berøringer med verden. Bedre skole, (4), 10-15. Henta frå http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_4_2013/BS-0413-WEB_Ostergaard.pdf

I tillegg vil aktuelle artiklar og lenker til ulike tema gå inn i pensum.

Støttelitteratur

Det estetiske og skapande området

Amundsen, B. R. (1991). Tegning, form, farge (2. utg). Oslo. Aschehoug.

Bagnall, B. (1987). Tegne - male: Et komplett kurs. Oslo: Teknologisk forlag.

Cosentino, P. (1992). Keramik : Fremstilling - dekoration-brænding - materialer. Copenhagen: Gyldendal.

Fjørtoft, M. (2012). Digital fotografi i praksis (5. utg.). Tingvoll: Abrakadabra.

Teigen, T. (1992). Frihåndstegning. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Timenes, K. (1997). Tekstil, teknikker og oppgaver. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kunst og formkultur

Danbolt, G. (2009). Norsk kunsthistorie (3. utg.). Oslo: Samlaget.

Danbolt, G. (2014). Frå modernisme til det kontemporære. Oslo: Universitetsforlaget.

Thiis-Evensen, T. (1995). Europas arkitekturhistorie: Fra idé til form. Oslo: Gyldendal.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016