Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7, 2. år, Kunst og handverk 2a

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2016

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
NB! Atterhald om endringar.

LU1-KH315P

I tillegg vil aktuelle artiklar og lenker til ulike tema gå inn i pensum.

Det fagdidaktiske området

DiBello, A. & Ashelman, P. (2011). Integrating the arts in early childhood settings: The role of materials. Henta frå http://www.newjerseyreggionetwork.org/wp-content/uploads/2011/04/Creative_Mindfinal_paper.pdf

Nielsen, L. M. (2008). Fagdidaktikk for kunst og håndverk i går - i dag - i morgon. Oslo: Universitetsforlaget.
pensum: s. 7-116.

Sømoe, K. (2013). Kunst og håndverk - fag eller tverrfaglig felt? FORMkademisk 6(3), 1-15. Henta frå FORMakademisk.org

Thorsnes, T. (2012). Tresløydhistorie. Oslo: Abstrakt.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Tilgjengeleg frå http://www.udir.no/Lareplaner/
Pensum: Generell del og Læreplan i kunst og håndverk.

Det estetiske og skapande området

Anderssen, T. K. L., & Degerud H. (2000). Grafikk. Oslo: T.K.L. Anderssen/H. Degerud. Pensum: s. 4-44 (I kompendium). Også tilgjengeleg som e-bok.

Johansson, K. (2007). Hva er grafikk? Oslo: Grafisk Stentrykk. Tilgjengeleg frå http://kunstverket.no/Files/Filer/HvaErGrafikk.pdf

Linosnitt: Vandreutstilling nr. 88. [En utstilling produsert av Kunst i Skolen]. Tilgjengeleg frå http://www.kunstiskolen.no/#!linosnitt/c1cg

Yttredal, C. P. (1998). Farge: Illusjon, persepsjon, teorier, komposisjon, praktiske bruksområder, symbolikk, påvirkningskraft. Oslo: Yrkesopplæring.
Pensum: s. 12-204.
Boka er utseld, men tilgjengeleg frå nb.no

Det fleirfaglege området

Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring. Grundbog om æstetiske læreprocesser. København: Reitzel.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Fredriksen, B. C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for læring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 3 (Teorier som støtter estetisk læring, s. 62-101).

Halvorsen, E. M. (2008). Didaktikk for grunnskolen: Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 5 (En flerfaglig tilnærming, s. 97-118).

Jonstoij, T., & Tolgraven, Å. (2003). Hundre måter å tenke på: Om Reggio Emilias pedagogiske filosofi. Oslo: Damm.

Støttelitteratur

Asplund, L. (2002). Mal, trykk og tegn på stoff. Oslo: Damm.

Granløv, A. (1996). Tekstiltrykk og batikk. Oslo: Ad notam Gyldendal.

Samuelsen, A. M. (2013). Formidling av kunst til barn og unge (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Timenes, K. (1997). Tekstil, teknikker og oppgaver. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Waterhouse, A.-H. L. (2013). I materialenes verden: perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 06.10.2016