Pensumliste for
GLU 1-7: Kunst og handverk 2b

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: våren 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
Atterhald om endringar.

LU1-KH415

Danbolt, G. (2002). Blikk for bilder: Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 153-472.

Danbolt, G. (2009). Norsk kunsthistorie (3. utg.). Oslo: Samlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.).

Danbolt, G. (2014). Frå modernisme til det kontemporære: Tendensar i norsk samtidskunst etter 1990. Oslo: Samlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Haabesland, A. Å. & Vavik, R. E. (2000). Kunst og håndverk: Hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Halvorsen, E. M. (2008). Didaktikk for grunnskolen: Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold. Bergen: Fagbokforlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Løvstad, Å., & Strømme, L. (2006). Design og arkitektur 1. Oslo: Gyldendal undervisning.

Løvstad, Å., & Strømme, L. (2006). Design og arkitektur 2. Oslo: Gyldendal undervisning.

Mørstad, E. (2002). Visuell analyse: Metode og skriveråd. Oslo: Abstrakt forlag.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Samuelsen, A. M. (2013). Formidling av kunst til barn og unge (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/
Pensum: Generell del og Læreplan i kunst og håndverk.

I tillegg:
- ein del sjølvvald pensum i samband med FOU-oppgåva
- aktuelle artiklar og lenker til nettsider

Støttelitteratur

Bråten, I., & Kvalbein, Å. (2014). Ting på nytt: En gjenbruksdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Danbolt, G. & Kjerschow M. (1996). Billedspor, bind 1: Fra istid til renessanse. Vollen: Tell. Tilgjengeleg også i nynorskutgåve og som e-bok.

Danbolt, G. & Kjerschow M. (1997). Billedspor, bind 2: Fra barokken til vår egen tid. Vollen: Tell. Tilgjengeleg også i nynorskutgåve og som e-bok.

Frisch, N. S. (Red.)(2013). Tegningen lever!: Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Oslo: Akademika.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Fjørtoft, M. (2012). Digital fotografi i praksis (5. utg.). Tingvoll: Abrakadabra.

Høisæther, O. R. (2009). Design på norsk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm.

Koefoed, H. (2001). Tidens øye: En innføring i norsk malerkunst. Oslo: Stenersens forlag.

Kucera, B., & Næss, R. M. (2010). Tre: Naturens vakreste råstoff (2. utg.). Oslo: Landbruksforlaget.

Thiis-Evensen, T. (1995). Europas arkitekturhistorie: Fra idé til form. Oslo: Gyldendal.

Thorsnes, T. (2012). Tresløydhistorie. Oslo: Abstrakt forlag.

Waterhouse, A.-H. L. (2013). I materialenes verden: Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016