Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7 og GLU 5-10: Mat og helse 1a

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
Atterhald om mindre endringar.

LU1-MH115 & LU2-MH115

Amland, A. G., Kongsten, L. G., Osa, H., & Aarum, A. O. (2007). Kokebok for alle: Fra boller til burritos (2. utg.). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Tilgjengeleg frå http://mhfa.no/kokebok-for-alle-fra-boller-til-burritos/

Bere, E., & Øverby, N. C. (2011). Om mat og ernæring: En introduksjon til hva man bør spise. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Bjørnstad, Å. (2005). Korn: Frå steinalder til genalder. Oslo: Landbruksforlaget.

Departementene. (2017). Nasjonal handlingsplan for betre kosthold (2017 - 2021:) Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle! Henta frå https://www.regjeringen.no/contentassets/fab53cd681b247bfa
8c03a3767c75e66/handlingsplan_kosthold-2017-2021.pdf

Pensum: kap I, II, III, IV: 1 - 1.2 -1.4, 2, 3 - 3.1 -3.3, 5 og V.

Helsedirektoratet. (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Henta frå https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/806/Anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet-IS-2170.pdf

Helsedirektoratet. (2015). Helsedirektoratets kostråd: Brosjyre og plakat. Henta frå https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1014/Helsedirektoratets%20kostråd%20IS-2377.pdf

Helsedirektoratet. (2015). Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen: Del 1: Mat og måltider i barneskole og skolefritidsordning. Henta frå https://www.helsedirektoratet.no/Documents/NFR/skolemat/mat-og-maltider-barneskole-og-SFO-nfr-nynorsk.pdf

Helsedirektoratet. (2015). Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen: Del 2: Mat og måltider i ungdomsskolen. Henta frå https://www.helsedirektoratet.no/Documents/NFR/skolemat/mat-og-maltider-ungdomsskole-nfr-nynorsk.pdf

Helsedirektoratet. (2016). Utvikling i norsk kosthold 2016. Henta frå https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1257/Utviklingen-i-norsk-kosthold-2016-IS-2558.pdf

Helsedirektoratet. (2016). Råd for et sunnere kosthold. Henta frå https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1127/Råd%20for%20et%20sunnere%20kosthold%20IS-2378.pdf

Helsedirektoratet & Mattilsynet. (2015). Kostholdsplanleggeren: Et kostholdsverktøy fra Helsedirektoratet og Mattilsynet. Henta frå https://www.kostholdsplanleggeren.no/

Helsedirektoratet, & Mattilsynet. (2015). Nøkkelhullet: Enkelt å velge sunnere. Henta frå https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/38/Enkelt-a-velge-sunnere-IS-0520.pdf
Sjå og undervisningsmateriell for grunnskolen: http://www.nokkelhullsmerket.no/helse_og_undervisning/

Hernes, S., & Harman, B. (2000). Mat, kultur, helse: Ressursbok for lærere. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum:
kap. 13 Kostmodeller og varekunnskap,
kap. 14 Mjølk og melkeprodukter,
kap. 15 Egg,
kap. 16 Kjøtt og kjøttprodukter,
kap. 17 Fisk og fiskeprodukter,
kap. 18 Grønnsaker, poteter, frukt og bær,
kap. 19 Korn og kornvarer.

Holte, A., & Wilhelmsen, B. U. (Red.). (2009). Mat og helse i skolen: En fagdidaktisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget.

Justesen, L., Uebel, U., & Østergaard, K. (Red. ). (2010). Fødevarer og kvalitet: Råvarer og forarbejdning (2. utg.). København: Nyt teknisk forlag.
Pensum:
Del 1, 1 Fødevarekvalitet af Gross, G., s 16- 30,
2 Fødevarevareteknologi og -produktion af Østergaard, K., s. 32-76,
4 Fødevareemballage af Rahbek Østergaard, S., s. 106-131.

Matportalen. (2015). Haldbarheitsdato. Henta frå http://www.matportalen.no/merking/tema/merking_av_mat/haldbarheitsdato

Matportalen. (2015). Nøkkelhullet: Enkelt å velge sunnere. Henta frå http://www.matportalen.no/merking/tema/nokkelhullet/nokkelhullet_-_enkelt_aa_velge_sunnere

Matportalen. (u.å.). Kostråd. Henta frå http://www.Matportalen.no/kosthold_og_helse/tema/kostrad

Matportalen. (u.å.). Matsmitte og hygiene. Henta frå http://www.matportalen.no/matsmitte_og_hygiene/

Matportalen. (u.å.). Merking av mat. Henta frå http://matportalen.no/merking/tema/merking_av_mat

Matportalen. (u.å.). Tilsetningsstoffer. Henta frå http://www.matportalen.no/merking/tema/tilsetningsstoffer/

Mattilsynet. (u.å.). Generelle krav til merking av mat. Henta frå http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/

Mattilsynet. (u.å.). Mat og vann. Henta frå http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann//
Pensum: Matservering og Merking av mat.

Matvaretabellen. (2016). Henta frå http://www.matvaretabellen.no/

Nylander, A., Jonsson, L., Marklinder, I., & Nydahl, M. (Red). (2014). Livsmedelsvetenskap (2. utg.). Lund: Studentlitteratur.
Pensum:
kap. 1 Livsmedelskvalitet, Jobsson, L., Marklinder, I., Nydahl, M., & Nylander, A., s 17 - 42,
kap. 2 Konserveringsmetoder, Sjoholm, Ï., & Lundmark, s. 45 -56,
kap. 3 Matlagingstekniker, Sjoholm, I., s 59-65.

Traavik, H. (2009). Grunnleggende ferdigheter: Hvorfor er de så viktige? I H. Traavik, O. Hallås & A. Ørvig, Grunnleggende ferdigheter i alle fag (s. 18-31). Oslo: Universitetsforlaget.

United States Department of Agriculture. (u.å). 10 tips nutrition education series. Henta frå https://www.choosemyplate.gov/10-tips-nutrition-education-series

Utdanningsdirektoratet (u.å.). Læreplan i mat og helse [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/kl06/MHE1-01/

Wilhelmsen, B. U. &, Holte, A. (2009). Elevaktiv læring med muntlig i mat og helse. I H. Traavik, O. Hallås & A. Ørvig, Grunnleggende ferdigheter i alle fag (s. 242-256). Oslo: Universitetsforlaget.

Øvrebø, E. M. (2008). Fagdidaktikk i mat og helse. Kristiansand: Fagbokforlaget.
Pensum: kap 11.

I tillegg: Forelesingsnotatar.

Anbefalt tilleggslitteratur innen varekunnskap

Justesen, L., Uebel, U., & Østergaard, K. (Red.). (2010). Fødevarer og kvalitet: Råvarer og forarbejdning (2. utg.). København: Nyt teknisk forlag.

Nylander, A., Jonsson, L., Marklinder, I., & Nydahl, M. (Red.). (2014). Livsmedelsvetenskap (2. utg.). Lund: Studentlitteratur.

Anbefalt litteratur (kan bli endra)

Forbruker Europa. (2013). Handel. Henta frå http://forbrukereuropa.no/no/handel

Helle, C. (2001). Prestér bedre - med riktig kost: En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere. Henta frå http://www.matportalen.no/fysisk_aktivitet/tema/Trening_og_kosthold/article9491.ece/BINARY/Prester%20bedre%20med%20riktig%20kost

Helsedirektoratet, Bærum kommune. God og sunn mat. Oppskriftskort hentet fra Kokebok for alle - fra boller til burritos. https://helsedirektoratet.no/Documents/kosthold%20og%20ern%C3%A6ring/Prosjekt%20milj%C3%B8tjenesten%20BA6rum.pdf.

Helsedirektoratet. (2013). Plakater for kostrådene om grove kornprodukter, frukt og grønt, fisk, salt og sukker/vann. Henta frå https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/405/Plakater-for-kostradene-om-grove-kornprodukter-frukt-og-grønt-fisk-salt-sukker-vann-IS-2090.pdf

Helsedirektoratet. (2013). Husk matpakke. Henta frå https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/438/Husk-matpakke-IS-2088-bokmal.pdf

Helsedirektoratet. (2014). Små grep for å tilby sunn mat på farten. Henta frå https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/700/Sma-grep-for-a-tilby-sunn-mat-pa-farten-IS-0400.pdf

MAT.NO. (u.å.). MAT.NO: En portal for mat og helse i grunnskolen. Henta frå http://www.mat.no/
Sjå og lenker til dei fire opplysningskontora på denne sida.

Norges sjømatråd. (u.å.). Godfisk. Henta frå http://www.godfisk.no/

Opplysningskontoret for brød og korn. (u.å.). Brød & korn. Henta frå http://www.brodogkorn.no/

Opplysningskontoret for egg og kjøtt. (2016). Matprat. Henta frå http://www.matprat.no/om-oss/

Opplysningskontoret for frukt og grønt. (u.å.). frukt.no. Henta frå http://www.frukt.no/

Opplysningskontoret for meieriprodukter. (u.å.). melk.no. Henta frå http://www.melk.no/

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017