Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Årsstudium Musikk

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

For alle emna i musikk: Å-MU1b Å-MU1b LU1-MU2b

Espeland, M. (2001). Lyttemetodikk: Studiebok. Bergen: Fagbokforlaget.

Hanken, I. M., & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sætre, J. H., & G. Salvesen, G. (Red.). (2010). Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.

Utdanningsdirektoratet. (2015). Generell del av læreplanen. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/

Utdanningsdirektoratet. (2006). Læreplan i musikk. Henta frå http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/

Musikk 1b Å-MU1b

Angelo, E., & Sæther, M. (2017). Eleven og musikken. Oslo: Universitetsforlaget.

Johansen, K. L. (2005). Eleven og musikken: Oslo: Universitetsforlaget. Komponering: Kunnskap & kreativitet: Idésamling og lærebok for lærere og lærerstudenter. Oslo: Musikk i skolen.
Pensum: kap. 1-4.

Ophus, T. (2011). Nyt notene!: Musikkteori og hørelære gjennom sang, spill og bevegelse. Oslo: Norsk Musikkforlag.

Repertoar i hovudinstrument og bandrotasjon, sjølvvalt i samarbeid med faglærar.

Utvalt stoff om song og instruksjon.

Kompendium (ca. 100 sider, ligg i Fronter):

Utvalt stoff om song og instruksjon.

Utvalt stoff i bandrotasjon.

Dalane, A. (2014). Musikk og samspill - utvikling gjennom estetisk praksis. I K. L. Johansen, Slik vi ser det: Om musikk og musikkundervisning sett med elleve par høgskoleøyne (s. 75-91). Steinkjer: Musikkseksjonen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag; Helse-Frelse.

Hwang, P., & Nilsson, B. (2015) Gruppepsykologi: En innføring i gruppepsykologiske prosesser i barnehage, skole og fritid. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap.2 og 3.

Musikk 2b Å-MU2b LU1-MU2b

Baade, L. (2010). Feite forestillinger. Hvordan arrangere vellykkede konserter (7. utg.). Oslo: Norsk Rockforbund. (Oppslagsverk)

Espeland, M. (2004). Lyttemetodikk: Ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget.

Hjorthaug, S. (2002). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: s. 7-63.

Johansen, K. L. (2005). Komponering: Kunnskap & kreativitet: Idésamling og lærebok for lærere og lærerstudenter. Oslo: Musikk i skolen.

Nesheim, E. (2004). Musikkhistorie. Oslo: Norsk musikkforlag.
Pensum: s. 10-81 (Oldtid, middelalder, renessanse, barokk), s. 260-273 (Impresjonisme), s. 276-317 (Det 20. århundret, første halvdel), s. 320-322 (Mellomkrigstid), s. 338-369 (Det 20. århundret, andre halvdel).

Opsahl, C. P. (2001). En fortelling om jazz. Oslo: Unipub.

Sjølvvalt lyttepensum.

Kompendium (ca 100 sider, ligg i Fronter):

Benestad, F. (2004). Musikkhistorisk oversikt. Oslo: Universitetsforklaget.
Pensum: s. 41-74.

Hanken, I. M. (2004). Musikkundervisningens etikk. I G. Johansen, S. Kalsnes & Ø. Varkøy (Red.), Musikkpedagogiske utfordringer: Artikler om musikkpedagogisk teori og praksis (s. 122-134). Oslo: Cappelen akademisk.

Sætre, J. H. & Vinge, J. (2009). Vurdering i musikk på ungdomstrinnet: Veileder. Henta frå http://www.musikkpedagogikk.no/sfiles/9/33/2/file/veileder-vurdering-i-musikk.pdf

Mappeeksamen: sjølvvalt pensum inntil 250 sider.

Anbefalt litteratur

Amsrud, A., & Bjørnstad, T. (2008). Sang i Norge. Oslo: Musikk i skolen.

Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving: En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

For Å-MU2b:

Johnsen, B. (2013). Musikkfaget på ungdomstrinnet: En invitasjon til mestring. Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017