Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7: Norsk 2b (KABEL)

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: våren 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
Attterhald om mindre endringar.

LU1-NORSK415

Fordjupingsemne

Grunnleggjande dugleikar i norskfaget

Fretland, J. O. (2007). "Du skriv feil, lærar". I A. S. Norddal, A. (Red.). Betre nynorskundervisning. (s. 71-81). Volda: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Høgskulen i Volda. (Blir lagt på Fronter)

Hustveit, B. M. (2016). Hvor mange brukte ordet rød? Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 27(2), 8-14. (Blir lagt på Fronter)

Håland, A., & Vassbø, M. (2009). Kunnskapsløftet og rekninga i norskfaget. I J. Fallskanger, R. Mosvold & E. Reikerås (Red.), Å regne i alle fag (s. 147-160). Oslo: Universitetsforlaget. (Blir lagt på Fronter).

Iversen, H. M. & Otnes, H. (2016). Å lære å skrive: Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kapittel 7.

Utdanningsdirektoratet: Regning som grunnleggende ferdighet i norskfaget. Henta frå http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/regning/undervisningsopplegg-til-regning-i-ulike-fag/regning-i-norsk/

Utdanningsdirektoratet: Skriving som grunnleggende ferdighet i norsk. Henta frå http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/skriving/eksempler-pa-god-praksis-i-skriving/skriving-i-norsk/grunnleggende-ferdighet/

Norsk som andrespråk

Berggreen, H., Sørland, K., & Alver, V. (2012). God nok i norsk?: Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: Del I, kap. 1, 2 og 3.

Golden, A., MacDonald, K., & Ryen, E. (2008). Norsk som fremmedspråk: Grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget (3. utg.).
Pensum: Bruk som oppslagsverk.

Kibsgaard, S., & Husby, O. (2014). Norsk som andrespråk: Barnehage og barnetrinn. Oslo: Universitetsforlaget
Pensum: innledning og kap. 1, 4 og 5.

Strand, T. (2009). Litteratur i det flerkulturelle klasserommet. Mangfold, migrasjon og muligheter. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Innledning og kap. 3.

Leserettleiing

Engen, L., & Helgevold, L. (2012). Leselos: Veiledningshefte. Henta frå http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/Hefter/Leselos/Leselos_hefte_small.pdf

Kverndokken, K. (2014). 101 måter å lese leseleksa på: Om lesing, lesebestilling og tekstvalg. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 9-54 og 259-288. Resten av boka er tilrådd.

Barnelitteraturhistorie

Birkeland, T., Risa, G., & Vold, K. B. (2005). Norsk barnelitteraturhistorie (2. utg.). Oslo: Samlaget.
Pensum: s. 15-88, 257-270 og 451-462.

Mjør, I. (2012). Barnelitterære ryggmargsrefleksar. Innspel til forskingshistorie - perspektiv på forsking og kritikk. Nordic Journal of ChildLit Aesthetics 3. http://www.childlitaesthetics.net/index.php/blft/article/view/20084

Stybe, V. (1974). Børnebogen i verdenslitteraturen. I S. M. Kristensen (Red.), Børne- og ungdomsbøger: Problemer og analyser. København: Gyldendal.

Fellesemne

Skrivedidaktikk

Fretland, J. O. (2007). Du skriv feil, lærar. I A. S. Norddal, A. (Red.). Betre nynorskundervisning. (s. ???). Volda: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Høgskulen i Volda. (Blir lagt på Fronter)

Iversen, H. M. & Otnes, H. (2016). Å lære å skrive: Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: kapittel 1-5.

Nilsen, V. og Solheim, R. (2012). Å forstå kva elevane forstår: Om skriving som bru mellom teori og praksis i lærarutdanninga. I G. Melby, G. & S. Matre (Red.), Å skrive seg inn i læreryrket (s. 67-87). Trondheim: Akademika. (Blir lagt på Fronter)

Smidt, J. (2011). Ti teser om skriving i alle fag. I J. Smidt, R. Solheim & A. J. Aasen (Red.), På sporet av god skriveopplæring: Ei bok for lærere i alle fag (s. 9-41). Trondheim: Tapir Akademisk. Tilgjengeleg osgå frå http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Smidt_Ti_teser.pdf

Det munnlege

Børresen, B., Grimnes, L., & Svenkerud, S. (2012). Muntlig kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 77-152 og 255-270.

Høisæter, S. (1997). Soga om Abraham og Isak - forteljaren vert sett på prøve. Norsklæreren: tidsskrift for språk og litteratur, 21,(5) 13-21.

Knutsen, H. (1990). Rettleiing og vurdering ved munnleg framføring av dikt. I P. O. Kalstad, På veg til diktet: Rettleiing ved diktskriving i skulen (89-105). Oslo: Cappelen. Tilgjengeleg også som e-bok

Penne, S., & Hertzberg, F. (2008). Muntlige tekster i klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 3, s. 42-50.

Runde, K., Liset, M. S., Brøyn, T., Eskild, H., Sundal, M., Grimnes, L. N. F., & Dahlsveen, H. (2008). Å kunne uttrykke seg muntlig: Hvordan undervise i muntlighet ved hjelp av muntlig fortelling?: Et ressurshefte for lærere i grunnskolen. Oslo: Landslaget Drama i skolen.
Pensum: kap. 1-5, s. 1-29.

Den andre leseopplæringa

Andreasson, R., & Jansson, B. K. (2014). Lese- og skrivevansker. I B. K. Jansson & H. Traavik (Red.), Norskboka 2 (s. 183-217). Oslo: Universitetsforlaget.

Bjorvand, A.-M. & Tønnessen, E. S. (Red.). (2012). Den andre leseopplæringa: Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget.

Maagerø, E., & Tønnessen, E. S. (Red.). (2015). Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017